มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ ทั้งลูกค้าบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล เพื่อลดภาระลูกค้า ดังนี้
 
มาตรการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ

บัตรเครดิต กรุงศรี

โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท
 
ลูกค้าบัตรเครดิต
ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ
ลดจาก 10% เป็น 5%
มีผลตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชี 8 ก.พ. 65 – 31 ธ.ค. 66

ลูกค้าสินเชื่อบุคคล
ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ
ลดจาก 5% เป็น 3%
(เฉพาะสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ)
มีผลตั้งแต่วันสรุปยอดบัญชี 8 ก.พ. 65 – 31 ธ.ค. 66
 


มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ
โดยจำเป็นต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอป UCHOOSE
เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8 ก.พ. 65 – 31 ธ.ค. 66
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ Covid-19
 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์* เท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”)
 • สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
 • สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ
 
* บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ หมายถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
                                               
ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกนอกจากที่กล่าวข้างต้น ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอให้บริษัทพิจารณาการเข้าร่วมโครงการได้ที่ UCHOOSE ในการยื่นเอกสารเพิ่มเติมนี้ สมาชิกตกลงและยินยอมให้กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นเพิ่มเติมนี้ เพื่อใช้ในการประเมิน หรือพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สมาชิกรับทราบว่าการอนุมัติหรือปฏิเสธดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของกรุงศรี คอนซูมเมอร์
เอกสารเพิ่มเติม อาทิเช่น บัตรพนักงาน และ หนังสือยกเลิกการจ้างงาน, หนังสือแจ้งพักงานชั่วคราว,หนังสือแจ้งลดอัตราเงินเดือน

ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE คลิกทันที!

สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต

บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิต ผ่อน 0%25
 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8 ก.พ. 65– 31 ธ.ค. 66 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 14% ต่อปี
 • บริษัทจะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้าง*เป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ดังนี้  
 ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคงค้าง*,**    จำนวนงวด
  แบ่งชำระรายเดือน 
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
  แบ่งชำระรายเดือน 
2,500 - 10,000 บาท  ระยะเวลา 24 เดือน 14%
มากกว่า 10,000 – 30,000 บาท  ระยะเวลา 36 เดือน 14%
มากกว่า 30,000 บาท        ระยะเวลา 48 เดือน 14%
 
หมายเหตุ *
1. ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
2. ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0%
 
เงื่อนไขของโครงการสำหรับ ‘ลูกค้าบัตรเครดิต’

1. โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบัตรเครดิต
2. สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
3. สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line)  ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
4. วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม และระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น UCHOOSE
5. เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภค ต่าง ๆ (หากมี) การไฟฟ้านครหลวง,การประปานครหลวง,บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นต้น จะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
6. บริษัทสงวนสิทธิ์ บัตรคอร์ปอเรท การ์ดและบัตรเครดิตที่อายัดบัญชี ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว
ลูกค้าบัตรเครดิต ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
สแกนที่นี่

บัตรเครดิต กรุงศรี

สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคล

บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิต ผ่อน 0%25

สำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคล จัสแคช
 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่  8 ก.พ. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก
 • บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้าง* ดังนี้
ยอดสินเชื่อคงค้าง*น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 23% ต่อปี ตั้งแต่ 8 ก.พ. 65 ถึง 31 ธ.ค. 66
 
ยอดสินเชื่อคงค้าง*มากกว่า 30,000 บาท บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระรายเดือน
 
ยอดสินเชื่อคงค้าง*,** จำนวนงวด ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
มากกว่า 30,000 – 100,000    ระยะเวลา 60 เดือน    21%
มากกว่า 100,000 – 500,000 ระยะเวลา 72 เดือน 21%
มากกว่า 500,000 – 750,000     ระยะเวลา 84 เดือน     21%
มากกว่า 750,000 ระยะเวลา 99 เดือน 21%
 
หมายเหตุ
* ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
** ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0%ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง

เงื่อนไขของโครงการสำหรับ ‘สินเชื่อบุคคล จัสแคช

1. โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อส่วนบุคคล
2. สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
3. สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share line)  ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
4. วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น UCHOOSE
5. เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) เป็นต้น  บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ศูนย์บริการสินเชื่อบุคคล จัสแคช โทร 0-2646-3000 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน
มาตรการลดภาระหนี้รายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยกรณีเข้าเงื่อนไข (มาตรการฯ) เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือสำหรับสมาชิกสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยการลดภาระหนี้รายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยกรณีเข้าเงื่อนไข กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะรับพิจารณาเป็นรายกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ  


1. เฉพาะสมาชิกสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากไวรัสโคโรน่า 2019 อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือ ธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยสมาชิกที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องติดต่อและร้องขอเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการและผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด
2. เมื่อได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ วงเงินของสมาชิกจะถูกปรับลดให้เหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือ (หากมี) จะต้องไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ วงเงินใหม่จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ (*สมาชิกสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อหลังจากเข้าร่วมโครงการได้จากใบแจ้งยอดบัญชี)
3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี โดยสมาชิกต้องแสดงเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสมาชิกได้
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการ และ/หรือ กำหนดมาตรการความช่วยเหลือ ตลอดจนกำหนด/เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเป็นรายกรณีตามเงื่อนไขบริษัทฯ และ/หรือตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มาตรการความช่วยเหลือสมาชิกแต่ละรายอาจเหมือนหรือแตกต่างกันไป
5. เมื่อบริษัทฯ ได้อนุมัติให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการ และได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับการชำระหนี้แล้ว สมาชิกจะไม่สามารถขอยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเงื่อนไข และ/หรือ มาตรการความช่วยเหลือที่ได้อนุมัติหรือได้ดำเนินการไปแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
 
มาตรการลดภาระหนี้รายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยกรณีเข้าเงื่อนไขทางบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงรายการสินเชื่อที่ผ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 63 จนถึง 31 ธ.ค. 64
 
เงื่อนไขของโครงการ

1. บัญชีสินเชื่อที่มีสิทธิได้รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการ มีดังต่อไปนี้
1.1 สำหรับรายการสินเชื่อเงินสดแบบผ่อนชำระรายเดือนที่มีดอกเบี้ยมากกว่า 15% ขึ้นไป บริษัทจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาที่ 15% ต่อปี พร้อมลดภาระการชำระต่อเดือนด้วยการปรับจำนวนงวดผ่อนชำระสูงสุด 99 เดือนขึ้นอยู่กับภาระหนี้ของสมาชิก
1.2 สำหรับรายการสินเชื่อเงินสดแบบผ่อนชำระรายเดือนที่มีดอกเบี้ยเท่ากับ หรือน้อยกว่า 15% บริษัทจะยังคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม แต่จะพิจารณาลดภาระการชำระต่อเดือนด้วยการปรับจำนวนงวดผ่อนชำระสูงสุด 99 เดือนเดือนขึ้นอยู่กับภาระหนี้ของสมาชิก
1.3 สำหรับยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมคงค้าง ของรายการสินเชื่อที่เข้าร่วมมาตรการ บริษัทจะนำมาตั้งเป็นรายการสินเชื่อใหม่ 0% และแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือนสูงสุด 99 เดือนขึ้นอยู่กับยอดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมคงค้างทั้งหมด
1.4 สำหรับรายการสินเชื่อเงินสดชำระแบบขั้นต่ำ และยอดเรียกเก็บประกันอุบัติเหตุ (PA) ประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ สมาชิกยังคงชำระตามยอดเรียกเก็บได้ตามปกติ
2. หากมีรายการสินเชื่อใหม่ที่เกิดขึ้น รวมถึงรายการสินเชื่อที่เรียกเก็บหลังจากที่สมาชิกได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการนี้ บริษัทฯ จะยังคงเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยในอัตราปกติ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินสินเชื่อบุคคลภายใต้บัญชีของสมาชิกให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดภายหลังการเข้าร่วมมาตรการ โดยเมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) และต้องไม่เกินยอดวงเงินเดิม
4. เพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะยังคงเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆ เช่น ประกันอุบัติเหตุ (PA) ประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) ในรอบบัญชีต่อไปตามเงื่อนไขปกติ
5. บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาบัญชีสินเชื่อที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ทั้งนี้ สมาชิกจะไม่สามารถเลือกรายการสินเชื่อที่จะเข้าร่วมมาตรการได้เอง และไม่สามารถยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการการพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการภายใต้หลักเกณฑ์และด้วยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทฯ โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน โทร 0 2646 3999 ตลอด 24 ชั่วโมง
 


มาตรการปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือน (สำหรับลูกค้าที่มียอดค้างชำระ)

บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิต ผ่อน 0%25

สมาชิกบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งความจำนงได้ด้วยตนเอง ผ่านศูนย์บริการสมาชิกบัตรของท่าน
 
#เราจะก้าวไปด้วยกัน
กรุงศรี คอนซูมเมอร์
ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนQ&A มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ COVID-19 โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน

มาตรการที่ 2 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอป UCHOOSE


Q1: มาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ Covid-19 คืออะไร
A1: คือมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19)

บัตรเครดิต
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 14% ต่อปี และขยายการผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน  ตั้งแต่ 8 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

 • บริษัทจะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้าง*เป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ดังนี้

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคงค้าง(บาท)

จำนวนงวด

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

2,500 - 10,000

แบ่งชำระ 24 เดือน

14%

มากกว่า 10,000 – 30,000

แบ่งชำระ 36 เดือน

14%

มากกว่า 30,000

แบ่งชำระ 48 เดือน

14%


หมายเหตุ *
1. ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
2. ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0%
ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง

เงื่อนไขของโครงการ

 • โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบัตรเครดิต
 • สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิก ที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
 • สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line)  ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
 • วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม และระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น UCHOOSE
 • เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภค ต่าง ๆ (หากมี) การไฟฟ้านครหลวง,การประปานครหลวง,บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นต้น จะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ บัตรคอร์ปอเรท การ์ดและบัตรเครดิตที่อายัดบัญชี ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว

สินเชื่อบุคคล
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตั้งแต่ 20 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป
บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้าง* ดังนี้
 • ยอดสินเชื่อคงค้าง*น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% ตั้งแต่ 8 ก.พ.2565 ถึง 31 ธ.ค. 2566
 • ยอดสินเชื่อคงค้าง*มากกว่า 30,000 บาท บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำรายเดือน
ยอดสินเชื่อคงค้าง *,** (บาท)

จำนวนงวด

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

มากกว่า 30,000 – 100,000

ระยะเวลา 60 เดือน

21%

มากกว่า 100,000 – 500,000

ระยะเวลา 72 เดือน

21%

มากกว่า 500,000 – 750,000

ระยะเวลา 84 เดือน

21%

มากกว่า 750,000

ระยะเวลา 99 เดือน

21%


หมายเหตุ
*ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
**ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0%ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง


เงื่อนไขของโครงการ

 • โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคล
 • สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
 • สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share line)  ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
 • วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น UCHOOSE
 • เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) เป็นต้น  บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว

Q2: ลูกค้าที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
A2: คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ Covid-19 ระยะที่ 3
เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์* เท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”)

 • สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
 • สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ


ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกนอกจากที่กล่าวข้างต้น ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอให้บริษัทพิจารณาการเข้าร่วมโครงการได้ที่ UCHOOSE ในการยื่นเอกสารเพิ่มเติมนี้ สมาชิกตกลงและยินยอมให้กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นเพิ่มเติมนี้ เพื่อใช้ในการประเมิน หรือพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สมาชิกรับทราบว่าการอนุมัติหรือปฏิเสธดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของกรุงศรี คอนซูมเมอร์
เอกสารเพิ่มเติม อาทิเช่น บัตรพนักงาน และ หนังสือยกเลิกการจ้างงาน, หนังสือแจ้งพักงานชั่วคราว,หนังสือแจ้งลดอัตราเงินเดือน
* บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ หมายถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

Q3: ถ้าลูกค้ามีบัตรหลายใบ ต้องลงทะเบียนกี่ครั้ง
A3: ในหน้า UCHOOSE ลูกค้าสามารถเลือกหน้าบัตรสำหรับการลงทะเบียนได้ไปพร้อมกัน

Q4: ถ้าลูกค้ามีบัตร/สินเชื่อที่มีวงเงินร่วม บริษัทจะทำยังไง      
A4: สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line)  ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share line)  ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น

Q5: ถ้าลงทะเบียนแล้วเปลี่ยนใจได้ไหม
A5: ลูกค้าสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ หากบริษัทยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยอดสินเชื่อ (refinance)
กรณีบริษัทได้เปลี่ยนแปลงยอดคงค้างแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หากบริษัทฯได้ดำเนินการตามคำขอของท่านแล้วทุกกรณี

Q6: บัตร/สินเชื่อ อะไรเข้าร่วมโครงการนี้บ้าง
A6: ทุกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด ยกเว้น Corporate card, Secured Card, Dreamloan, Nano Finance และ CEC  ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 เท่านั้น และเป็นลูกค้าที่มีสถานะปกติ ที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563

Q7: เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไร      
A7:เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 8 ก.พ. 2565 ถึง 31 ธ.ค. 2566

Q8: หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วยังใช้บัตรหรือเบิกถอนเงินสดได้ปกติไหม      
A8: สำหรับบัตรเครดิต
วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม และระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น UCHOOSE

สำหรับสินเชื่อบุคคล จัสแคช
วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น UCHOOSE

Q9: ถ้าลดวงเงิน แล้วจะตัดค่าน้ำค่า ไฟ ค่าประกันผ่านบัตรได้ยังไง
A9: เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ (หากมี)   เป็นต้น  บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป

Q10: หลังจากเข้าร่วมโครงการ และเห็นว่ามีวงเงินบัตร/ สินเชื่อคงเหลือ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยยังไง
A10: ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตร หรือทำรายการผ่านสินเชื่อบุคคลได้ตามปกติ ภายใต้วงเงินคงเหลือที่ลูกค้ามี โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามปกติ (บัตรเครดิตสูงสุด 16% , สินเชื่อบุคคลสูงสด 25%)

Q11: ขอเลือกเข้าร่วมโครงการเฉพาะบางรายการ/บางยอดหนี้ ได้หรือไม่?
A11: ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรายการเพื่อเข้าร่วมโครงการ (ทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/ยอดสิ้นเชื่อภายใต้บัญชีเดียวกันต้องเข้าร่วมโครงการ)
Q12: มีบัตรเครดิตหลายใบ เลือกเข้าโครงการเฉพาะบางใบได้หรือไม่?    
A12: สำหรับบัญชีที่เป็นวงเงินรวมทุกบัญชีทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกบัญชีเพื่อปรับปรุงตั้งรายการใหม่ ทุกบัญชีที่อยู่ในสถานะปกติภายใต้การร่วมวงเงินนั้นจะถูกปรับปรุงรายการ
สำหรับบัญชีทีไม่ได้เป็นวงเงินรวมนั้น ลูกค้าสามารถเลือกบัญชีเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรายการเพื่อเข้าร่วมโครงการ (ทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/ยอดสินเชื่อภายใต้บัญชีเดียวกันต้องเข้าร่วมโครงการ)“

Q13: หากเคยเข้าโครงการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์มาเข้าโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ได้หรือไม่?                    
A13: กรณีที่เข้าร่วมมาตรการที่ 1 ปรับลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ (Min pay) และ/หรือ มาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (Skip Payment) ลูกค้าสามารถขอสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้หากลูกค้าอยู่ในกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
กรณีที่เข้าร่วมมาตรการที่ 3 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ (13 เม.ย. 63- 31 ส.ค. 63) ไปแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในสภาวะ Covid-19 ระยะที่ 2
นี้ได้อีกนะคะ

Q14: เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงเป็นสินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการแล้ว สินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการนี้นั้นจะได้คะแนนเพิ่มหรือเปล่า? 
A14: ในกรณีดังกล่าวลูกค้าจะไม่ได้รับคะแนนสะสมเพิ่มนะคะ

Q15: หลังจากลูกค้าเข้าร่วมโครงการ หากมีการผิดนัดชำระ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยยังไง
A15: บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าปรับกรณีผิดนัดชำระ (POI)
สำหรับบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินลดต้นลดดอกสูงสุด 16%
สำหรับสินเชื่อบุคคล คำนวณตามนี้ค่ะ
กรณีสินเชื่อเงินสด หากชำระล่าช้า ชำระไม่ครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่เมื่อรวมดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และดอกเบี้ยผิดนัดแล้วจะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 25 ต่อปี
ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยเมื่อท่านได้ชำระเงินครบตามกำหนดแล้ว ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม

Q16: กลุ่มที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง
A16: เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

พนักงานเงินเดือน

 • บัตรพนักงาน และ หนังสือยกเลิกการจ้างงาน
 • หนังสือแจ้งพักงานชั่วคราว
 • หนังสือแจ้งลดอัตราเงินเดือน

เจ้าของกิจการ

 • ใบประกอบกิจการและประกาศกิจการถ้ามี

Q17: เอาดอกเบี้ยมารวมในเงินต้นด้วยไหมคะ
A17: สำหรับบัตรเครดิต ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0% ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง
สำหรับสินเชื่อบุคคล ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกยกไป โดยไม่ได้นำมาคำนวนดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยค่ะ

Q18: ทำไมบริษัทถึงลดวงเงินในบัตรหากเข้าร่วมโครงการ/ ทำไมจึงระงับการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรด้วย
A18: มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก Covid 19 เพื่อแบ่งเบายอดผ่อนชำระต่อเดือนให้ลดลง บริษัทจึงไม่ต้องการให้ลูกค้ามีภาระเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ

Q19: หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว บริษัทจะปรับวงเงินคืนให้ไหม และจะกลับมากดเงินสดได้เมื่อไหร่
A19: บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิจารณาเพิ่มวงเงินอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Q20: ลูกค้าสามารถชำระปิดบัญชี (Early Settlement)ได้หรือไม่
A20: ลูกค้าสามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้ตามปกติค่ะ

Q21: หากเข้าร่วมโครงการแล้วจะมีผลทำให้ประวัติเสีย ติด Blacklist ของ NCB หรือไม่
A21: ขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้าหลังเข้าร่วมโครงการ เช่น ถ้าลูกค้าชำระตรงตามกำหนด เมื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ ลูกค้าจะไม่ติด Blacklist และไม่มีประวัติเสียใน NCB (เครดิตบูโร) รวมถึงไม่กระทบต่อสถานภาพในการขอยื่นกู้กับธนาคารในอนาคต
สำหรับกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระระหว่างเข้าร่วมโครงการ จะส่งผลถึงระวัติลูกค้าใน NCB (เครดิตบูโร)

Q22: หากทำรายการซื้อสินค้าแต่ระบบยังไม่ post แบบนี้จะเอายอดรายการดังกล่าวมาเข้าร่วมโครงการหรือไม่
A23: บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้างเฉพาะรายการที่ถูก post แล้วเท่านั้น ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการค่ะ