พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบัตรเครดิต

ใบสมัครบัตรเครดิต

ใบสมัครบัตรเครดิต กรุงศรี

ใบสมัครบัตรเสริม บัตรเครดิต กรุงศรี

แบบฟอร์มสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า

แบบฟอร์มรวมคะแนน

แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่/อีเมล์/บัตรใหม่

แบบฟอร์มเปลียนสถานะบัตร / ขอเปลียนแปลงวงเงินของบัตรหลัก

กรุณาส่งแบบฟอร์มด้านบนทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด แผนกเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 16 ตู้ปณ.9 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10540

แบบฟอร์มหนังสือขอตรวจสอบรายการ

แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความจำนงขอชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการต่างๆ ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร /แบบฟอร์มขอใช้บริการเบิกเงินสด

กรุณาส่งแบบฟอร์มด้านบนพร้อมเอกสาร (ถ้ามี) มาทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด แผนกเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 16 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี เลขที่ 2/3 ม.14 ถ.บางนาตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจในการรับบัตรที่เคาน์เตอร์บริการของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

แบบฟอร์มขอใช้บริการเติมเงินค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติผ่านบัตรวีซ่า

กรุณาส่งแบบฟอร์มด้านบนพร้อมเอกสาร มาที่ โทรสาร หมายเลข 0 2513 3399

แบบฟอร์มขอ Reference Person

แบบฟอร์มสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี เอไอเอ วีซ่า

แบบฟอร์มรวมคะแนน

แบบฟอร์มหนังสือขอตรวจสอบรายการ

แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความจำนงขอชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าบริการต่างๆ ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี เอไอเอ วีซ่า

กรุณาส่งแบบฟอร์มด้านบนมาที่ โทรสาร หมายเลข 0 2627 6568 หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ตู้ปณ. 83 ปณจ. รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330 วงเล็บมุมซองว่า "บริการชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ"

แบบฟอร์มเปลียนสถานะบัตร / ขอเปลียนแปลงวงเงินของบัตรหลัก

กรุณาส่งแบบฟอร์มด้านบนทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด แผนกเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 15 ตู้ปณ.9 ปณฝ. บางนาทาวเวอร์ สมุทรปราการ 10541

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร /แบบฟอร์มขอใช้บริการเบิกเงินสดผ่าน Krungsri Buddy และ Krungsri Smart Click

กรุณาส่งแบบฟอร์มด้านบนพร้อมเอกสาร (ถ้ามี) มาทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด แผนกเพิ่มวงเงินถาวร ชั้น 15 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี เลขที่ 2/3 ม.14 ถ.บางนาตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจในการรับบัตรที่เคาน์เตอร์บริการของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

แบบฟอร์มขอใช้บริการเติมเงินค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติผ่านบัตรวีซ่า

กรุณาส่งแบบฟอร์มด้านบนพร้อมเอกสาร มาที่ โทรสาร หมายเลข 0 2513 3399

หนังสือแจ้งความจำนงชำระค่าเบี้ยประกันภัยของเอไอเอ โดยหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)

แบบฟอร์มสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด

หมายเหตุ : ขั้นตอนการขอคืนภาษี ณ ที่จ่าย 

 
กรณีที่ลูกค้าธุรกิจที่ถือบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด/บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด ประเภทบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Corporate Liability) หรือ ผู้ถือบัตรและบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ร่วมกัน (Joint & Several Liability) (บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด สามารถอนุมัติได้เฉพาะประเภทบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Corporate Liability) เท่านั้น) มีรายการค่าใช้จ่ายในหมวดหมู่ของดอกเบี้ย หรือ ค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการบริการต่างๆ ลูกค้าองค์กร สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่ จ่ายจากบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด สามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. ลูกค้าดำเนินการจ่ายเงินเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
2. ลูกค้าที่ต้องการภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืน ต้องดำเนินการออกใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมแนบ สำเนาบัญชีเงินฝากบริษัทหน้าแรก ส่งเอกสารแบบลงทะเบียนจัดส่งมาที่ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ฝ่ายบัตรกรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด (ชั้น 19) อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3. ทางบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด จะคืนเงินในรูปแบบเช็คสั่งจ่ายในนามบริษัท หรือ โอนเงินเข้าบัญชีในนามบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯได้รับใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

แบบคำขอเพื่อทำบัตรทดแทนสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด (01)

แบบคำขอเพื่อทำการยกเลิกบัญชีบัตรและบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด ทั้งหมด (02)

แบบคำขอเพื่อทำการยกเลิกบัตร สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด (03)

แบบคำขอเพื่อเปลี่ยนรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด (04)

แบบคำขอเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลองค์กรและผู้ประสานงาน สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด (05)

แบบฟอร์มเแลกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด (06)

แบบฟอร์มแลกไมล์สะสม สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด (07)

แบบฟอร์มแลกรับของกำนัล สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด (08)

แบบฟอร์มหนังสือขอตรวจสอบรายการ (09)

แบบคำขอเพื่อสมัครใช้บริการCorporate Power User สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด (10)

แบบคำขอยกเลิก Corporate Power User สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด (11)

แบบฟอร์มคำขอเพิ่ม / ลดวงเงิน_บริษัท สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด (012)

แบบฟอร์มคำขอเพิ่มวงเงิน_ผู้ถือบัตร สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด (013.1)

แบบฟอร์มคำขอลดวงเงิน_ผู้ถือบัตร สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด (013.2)

แบบฟอร์มเพิ่มวงเงินชั่วคราว สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท (014)

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท (015)