พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ “เทศกาลบอลโลก ลุ้นโชคกับกรุงศรี โดย วีซ่า”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแคมเปญ “เทศกาลบอลโลก ลุ้นโชคกับกรุงศรี โดย วีซ่า

รางวัลที่ 1 รถยนต์ Hyundai CRETA สีขาว จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัล 949,000 บาท
คุณ อภิญญา ธนภิญโญ
 
รางวัลที่ 2 มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า SLEEK ONE สีขาว จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 47,900 บาท รวมมูลค่า 479,000 บาทโ
1. คุณ ธิติ เดชงาม
2. คุณ สุวิทย์ สัจจาภิมุข
3. คุณ วรวิทย์ เลิศบุษศราคาม
4. คุณ ณรงค์ สิริแสงสว่าง
5. คุณ เอกชัย กฤษดาธิการ
6. คุณ พรพิมล จักร์กรีนทร์
7. คุณ วราศาสตร์ เพชรศรี
8. คุณ มยุรี หมื่นปา
9. คุณ ลักขณา จันทร์แก้ว
10. คุณ สหรัฐ อภัยรัตน์
 
รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 3  โทรศัพท์มือถือ vivo X80 5G จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 29,999 บาท รวมมูลค่า 899,970 บาท
1. คุณ ลาวัณย์ วงศ์สนันท์
2. คุณ วรานนท์ สุดสาคร
3. คุณ จิรภาลักษณ์ กุลนันท์โชติ
4. คุณ นภษร อภิชนบัญชา
5. คุณ ณัฐพงศ์ แซ่อึ้ง
6. คุณ บุญชัย อาทิพงศ์กุล
7. คุณ จักรกฤษณ์ ภิญโญ
8. คุณ สิทธิชัย ยืนหยัดชัย
9. คุณ กชกร ปราระกานนท์
10. คุณ รพีธรรม์ อนันตพงษ์
11. คุณ รติญญา สุวรรณรัตน์
12. คุณ ณัฐกิตติ์ ฝั่งมณี
13. คุณ พิสิษฐ์ จตุพรหมวงศ์
14. คุณ วิวัฒน์ จิตรอรุณไสว
15. คุณ พัชยา ภิญโญเลิศกุลชัย
16. คุณ มานะ บางปลา
17. คุณ จันทนา วัฒนกูล
18. คุณ สุรัติ สรรเพชุดา
19. คุณ กิตติวินท์ พิภพวัฒนา
20. คุณ สุธน สุทธิรัตน์
21. คุณ พิชญาภา ล้ออิสระตระกูล
22. คุณ ศักดิ์นรินทร์ ภูภักดิ์
23. คุณ อธิวัชร อัศวภิวัฒน์
24. คุณ ดวงใจ กนกคุณ
25. คุณ กาญจนา พลขันธ์
26. คุณ รัฐ ผลิเจริญสุข
27. คุณ พิสมร เสียงลือชา
28. คุณ กัลยารัตน์ ผลาดิกานนท์
29. คุณ เอมอร กองแก้ว
30. คุณ ณัฐพล งามอรุณสุข
 
รางวัลที่ 4 รางวัลที่ 4 หมวก แบรนด์ ADIDAS จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 200,000 บาท
1. คุณ ณฐอร ฟูเฟือง
2. คุณ กรณ์ มฆวัตสกุล
3. คุณ รชต พิภพตระกูลทอง
4. คุณ ทรงชัย พลชุมแสง
5. คุณ ธนาธร พึ่งพักตร์
6. คุณ ทิพย์สุดาวรรณ รื่นจินดา
7. คุณ ปิยะ เลาหเรืองชัยยศ
8. คุณ อนุชิต จิตภิรมย์
9. คุณ สมศักดิ์ พื้นชมภู
10. คุณ กุลรัศมิ์ ชำนินอก
11. คุณ ธีรพล เกิดชนะ
12. คุณ หาญชัย วงษ์พบ
13. คุณ ษพล คำชำนาญ
14. คุณ ภัทราพร แซ่มัค
15. คุณ สุทธิพงษ์ สุวรรณพงษ์
16. คุณ สุพจน์ ธัญคุณากร
18. คุณ กุลธิดา ฤทธิ์เพชร
19. คุณ คามิน สำราญ
20. คุณ จารุภี ชินะพงศ์ไพศาล
21. คุณ อินทิวร มาสุข
22. คุณ อรรถสิทธิ์ สรรพวัฒน์
23. คุณ เบญญาภา บุญวัฒนพงค์
24. คุณ จิรัฏฐ์ จินดานุวัฒน์
25. คุณ สิทธิชัย สุสัณฐิตานนท์
26. คุณ อุรุพงษ์ สินธุสอาด
27. คุณ บุษราภรณ์ ลิ่วสันตินนท์
28. คุณ ธัญญ์ฐิตา เอกวรานิธิรมย์
29. คุณ วรัญญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
30. คุณ เฉลิมชัย ติวัฒนาสุข
31. คุณ อารีรัตน์ ถวัลย์วุฒิไกร
32. คุณ นงนุช ทองวงศ์ตระกูล
33. คุณ พรชัย นววงศ์ประดิษฐ์
34. คุณ กิตติโชติ หริตวร
35. คุณ จตุพล ศรีรัตน์
36. คุณ เกษม สาธร
37. คุณ อำภา รุจิรดำรงค์ชัย
38. คุณ วิศิษฎ์ นวปราโมทย์
39. คุณ ณัฐนันท์ อรุณศิริพงศ์
40. คุณ ลัดดาวัลย์ บูรณะนนท์
41. คุณ ชวนพิศ สาธุฐิติ
42. คุณ ณัฐณิชา เพ็ชรกลับ
43. คุณ ปิยเกียรติ บุญเรือง
44. คุณ พรทิพย์ กิตติธรรม
45. คุณ ธีระศักดิ์ สัจจะหิรัญ
46. คุณ ณิชชา พูลวโรดม
47. คุณ อรนุช วัฒสาร
48. คุณ สุจิตรา ขันทอง
49. คุณ ดารุณี แสงแห่งธรรม
50. คุณ โชติวิทย์ โชติธนาวัชร์สกุล
51. คุณ พฤกษ์ นิลสุข
52. คุณ ภัทฑิรา อึ้งพินิจ
53. คุณ จรรยา ภูมิศิริวิไล
54. คุณ มาริษา วงศกิตติรักษ์
55. คุณ ปภาณ ไกวัลศิลป์
56. คุณ จิรพงษ์ หล่อตระกูลชัย
57. คุณ อรรัตน์อร สุขศรี
58. คุณ รพีภัทร์ วิเตียรณี
59. คุณ นิพนธ์ ปัญญาเลิศกิตติ
60. คุณ ธนกร ไชยโรจน์รัตน์
61. คุณ อรอนงค์ จันทร์ไพบูลย์กิจ
62. คุณ สุประวัติ จงเสริมศิริสกุล
63. คุณ พิชิต กาญจนประพิณ
64. คุณ ศุภฤกษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
65. คุณ ประเสริฐ จงประสพลาภ
66. คุณ ไพรัช ชูเกียรติวัฒนากุล
67. คุณ ณัฐกร เรืองดิษฐ
68. คุณ นฤมล ก่อเกียรติพงศ์
69. คุณ พงศ์ปณต กิจธนะเศรษฐ์
70. คุณ สหัชชัย ศานต์ตระกูล
71. คุณ จรรยา ลิทับขวา
72. คุณ ยอดชาย สิงห์สถิตย์สุข
73. คุณ นงพะงา เมธวัน
74. คุณ วทัญญู พูลศรี
75. คุณ ปองปิติ โชคอุดมไพศาล
76. คุณ ภวินทร์ รัตนภราดร
77. คุณ ภัทริญา ผลเจริญพร
78. คุณ แกมกาญจน์ วงศ์ตรีเนตรกุล
79. คุณ ชินวัตร สัญญา
80. คุณ มนตรี มั่นคง
81. คุณ ณัฐนภนต์ ฤทธิวัย
82. คุณ จตุพร ชีพอุดม
83. คุณ วรพจน์ ซื่อสัตยวงศ์
84. คุณ สุภจักษ์ จิวังกูร
85. คุณ พิเศษ ไกยะฝ่าย
86. คุณ สุนันทา ไชยวารินทร์
87. คุณ ชื่นมนัส อุทัยสาร์
88. คุณ ปิยภัทร เตกิจจำรูญ
89. คุณ นิสาชล ตั้งจิตจิรภัทร
90. คุณ พัชรี พัฒนาชวนชม
91. คุณ พุทธชาด จันทร์เมือง
92. คุณ วรวุฒิ กิจสิริวิศาล
93. คุณ ภาวนา สุริยพฤกษ์
94. คุณ ธนัฐ ชวาลวงศ์วิเชษฐ์
95. คุณ อัมพิกา ควัฒน์กุล
96. คุณ ธนา แสงดีจริง
97. คุณ ศิชล ธนวิโรจน์กุล
98. คุณ กฤษณ์กร วิกรวงษ์วนิช
99. คุณ อัชฌาณัติ ตรรกเวศม์
100. คุณ สราวุธ สายจันทร์
101. คุณ จารุวรรณ หอมจันทร์
102. คุณ ลิมลี่ ทิพพงษ์ประภาส
103. คุณ วรรณวิษา พรหมราช
104. คุณ วิษณุ สุภานันท์
105. คุณ ปวีณวัชร เรืองคำ
106. คุณ วิวรรธน์ วงศ์ธนานิตย์
107. คุณ ลินดา โชติคุณภัทร
108. คุณ จิรัฐ คฤหเดช
108. คุณ อนุพงค์ มกรานุรักษ์
109. คุณ ธนวัฒน์ เติมสุขพุฒิชัย
110. คุณ เสาวรัตน์ วิชัยประเสริฐศรี
111. คุณ สวาสดิ์วดี อนุมานราชธน
112. คุณ ธนเสฏฐ์ สุขปิยเศรษฐ์
113. คุณ นิษา โพธิกุล
114. คุณ อรวรรณ ลวกิตติไชยยันต์
115. คุณ อรวรรณ พัฒนไพจิตต์กุล
116. คุณ ธัญดา สุธีเดชานนท์
117. คุณ นภาพร ทับทิมทอง
118. คุณ ศุภฤกษ์ วุฒิชัยประดิษฐ์
119. คุณ ศิริพร ลิมอ่อน
120. คุณ เสริมชัย ปัทมดิลก
121. คุณ ภูวเมศฐ์ เกิดสิริโรจน์กุล
122. คุณ ธันวา พรวิรุฬห์สวัสดิ์
123. คุณ เกวิน พัฒนกุล
124. คุณ ปิยะพร ห้องเม่น
125. คุณ ประสิทธิ์ เมฆษา
126. คุณ คะนึงนิจ ยาอุด
127. คุณ วิบูลย์ พฤกษ์วังขาว
128. คุณ ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์
129. คุณ สุนันทา สุขตระกูล
130. คุณ ปัทมา ศรีวรวิทย์
131. คุณ ภูวดล ตั้งทรงเจริญ
132. คุณ สมจิตต์ หล่อวิวัฒนพงศ์
133. คุณ สัณฐาน เสธา
134. คุณ ถวัลย์วงศ์ เปรื่องวิริยะ
135. คุณ อรรถวิทย์ คูเอกชัย
136. คุณ ณัฐพัชร์ ปิติวชิรัตน์
137. คุณ อนุวัตร ปั่นจริต
138. คุณ พัชรินทร์ พุทธลีลาศ
139. คุณ วิลาวัลย์ หล่อบุญสม
140. คุณ ธนัญญา อภิรมย์เดช
141. คุณ พิทยาภรณ์ ตั้งศิริไพบูลย์
142. คุณ วิชัย ทยานุวัฒน์
143. คุณ กนกพิชญ์ เกิดมงคล
144. คุณ รังสิมา ศุภางค์
145. คุณ กาญจนา พงศ์พลาญชัย
146. คุณ ดาวรินทร์ โสตถีวรกุล
147. คุณ อานนท์ ทีฆตระกูล
148. คุณ เลิศวิทย์ วรพงศธร
149. คุณ มารุต จรดล
150. คุณ สิงหาสน์ ไพฑูรย์
151. คุณ วิสุทธิ์ หวังพึ่งกัน
152. คุณ นิลุบล เลิศมีมงคลชัย
153. คุณ วิษุวัต ยิ่งนวลจันทร์
154. คุณ ภาณุวัฒน์ วรวงศ์ทัต
155. คุณ ปวิช ต๊ะปินตา
156. คุณ สุรสิทธิ์ มังกร
157. คุณ ชวนพิศ ชีวะวัฒนชัย
158. คุณ อนันต์ สมสอาด
159. คุณ ศิริพร วุฒิศรีวาส
160. คุณ ภัทริดา ประกอบวิทย์
161. คุณ ศิรวีร์ เทียนสิงห์ชัย
162. คุณ ณชัยพงษ์ จตุพรชัยมงคล
163. คุณ ประพาฬ ม้ามณี
164. คุณ ชาตยา สังข์เทพ
165. คุณ จันทิรา จัตวาพรวนิช
166 คุณ ชุลีวรรณ มีใหม่
167. คุณ กัญญาลักษณ์ อารยศักดากุล
168. คุณ ฐิติมา วงศ์จรรยา
169. คุณ วิลาสินี ลิมประนะ
170. คุณ วัชจิรา ล้อทองพานิชย์
171. คุณ สาโรช สมชอบ
172. คุณ มีนาวัฒน์ ทินมณี
173. คุณ ชาลิส ปานปรีชา
174. คุณ เมธาวี ม่วงเกลี้ยง
175. คุณ คมกฤช โฆษิตกุล
176. คุณ ศิขรินทร์ ลิ่มนิจสรกุล
177. คุณ อนุธิดา ศรีบุญเลิศ
178. คุณ วัชริศ จิรเธียรพฤทธิ์
179. คุณ ภัททิยา ชุมวรฐายี
180. คุณ ฐิติยา ใจเย็น
181. คุณ พรวิไล ฐิตะวีระ
182. คุณ วรทรรศน์ กัณหา
183. คุณ สาธิต บุญแล
184. คุณ ชนกันต์ พอจิต
185. คุณ ณิชาภา ลัคนาวัฒน์
186. คุณ ณัฐพล ตันติสุวรรณนา
187. คุณ สุริยันณ์ ชมศรี
188. คุณ รุ่งรัตน์ แซ่โง้ว
189. คุณ พฤหัส บุญชมภู
190. คุณ จีรนันท์ ทังตระกูล
191. คุณ นงลักษณ์ โรจนวานิชกิจ
192. คุณ เอกลักษณ์ สหพงศ์
193. คุณ วัชระ โชติช่วง
194. คุณ ณิชชา พูลวโรดม
195. คุณ พงษ์พลานุภาพ วงศ์ดิศวัฒน์
196. คุณ สุทธิพงศ์ เงินกิตติ
197. คุณ อรวีณ์ ว่องวศิน
198. คุณ กมล พุฒวันเพ็ญ
199. คุณ วิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์
200. คุณ วิศิษฐ์ ลือวิริยะพันธุ์
 
 
• บริษัทฯ ให้ความสำคัญยิ่งในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รักษาความลับ และดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าถึงประกาศว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าของบริษัทฯ ได้ที่ https://kcc.gg/pdpa