พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

ใช้ NOW! ช้อปสุดฟิน พร้อมลุ้นบินไปเปิดประสบการณ์สุดล้ำที่ญี่ปุ่น กับ เต ตะวัน


สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ลุ้นแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น มูลค่ากว่า 3.16 ล้านบาท*

รายละเอียดของรางวัล
แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 158,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,160,000 บาท
 
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ชิงโชค
 
สำหรับสมาชิกใหม่ บัตรเครดิต กรุงศรี นาวแพลทินัม
เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติบัตรฯ
ตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66
สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ปัจจุบัน
รับ 10 สิทธิ์
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
รับ 5 สิทธิ์
เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดออนไลน์ครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
รับ 1 สิทธิ์
เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 
โปรดลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการผ่านทางแอป UCHOOSE เท่านั้น ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
(โดยพิมพ์คำค้นหาหน้าโปรโมชั่นว่า “NOWJP”)  โดยรอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ (ฟรีค่าบริการ)

ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE
สแกนที่นี่

บัตรเครดิต กรุงศรี
 


พิเศษ สำหรับสมาชิกใหม่ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม

(ผู้ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภทหรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติบัตรฯ ผ่านช่องทางแอปฯ UCHOOSE หรือ Website www.krungsricard.com ตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66

รับเพิ่ม e-Coupon Shopee มูลค่า 1,000 บาท**
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 10,000 บาทขึ้นไป และลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป UCHOOSE พิมพ์ค้นหา “NOWJP” ที่หน้าเมนูโปรโมชั่น


15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์การลุ้นรับรางวัลจับฉลากสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ที่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่านแอป UCHOOSE ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66
 • สมาชิกใหม่ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม หมายถึง บัญชีบัตรฯ ที่มีการสมัครและได้รับอนุมัติตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66 พร้อมเปิดบัตร และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สำหรับสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม และได้รับอนุมัติตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66 รับ 10 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชค เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม
  • รับ 5 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชค เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดออนไลน์ครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชค เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม จะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมหรือยกเว้น รายการยอดถอนเงินสดผ่านทุกช่องทาง, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดใช้จ่ายหมวดกองทุนรวมทุกประเภท การซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ การซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) รวมถึงโบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ และยูนิตลิงค์, ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • รวมจำนวนรางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่นทั้งหมด จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 158,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,160,000 บาท
 • ในแพ็คเกจทัวร์ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดรวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าน้ำหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน), ค่าภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเก็บจากสายการบินไทย ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 9 ก.พ. 66, ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางและสุขภาพ, ค่าที่พักสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน, ค่าอาหาร, ค่ามัคคุเทศก์, ค่ายานพาหนะรถบัสนำเที่ยว, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการท่องเที่ยว และค่าทิปพนักงานขับรถ โรงแรม ร้านอาหาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ (แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ)
 • มูลค่าของรางวัลเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ผู้โชคดีได้รับ โดยผู้โชคดีจะต้องนำมูลค่าของรางวัลดังกล่าวไปรวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีในอัตราก้าวหน้า ซึ่งอาจมีผลทำให้ต้องชำระภาษีเพิ่ม
 • บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมสิทธิ์ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขกำหนดถูกต้องตามจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับจากการใช้จ่ายตามเงื่อนไขระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66 และจับรางวัลทั้งหมดในวันที่ 12 มิ.ย. 66 ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 ใบอนุญาตเลขที่ 263/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 • บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.krungsricard.com และช่องทาง www.facebook.com/KrungsriCard ในวันที่ 20 มิ.ย. 66
 • พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รวมทั้งบริษัทในเครือ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 
*เงื่อนไขการรับรางวัล
 • ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 หรือตามที่กฎหมายประกาศกำหนด
 • บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 25 มิ.ย. 66 ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ได้รับรางวัลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตอนสมัคร เพื่อแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของรางวัล และแจ้งขั้นตอนถัดไปเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทาง
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันกับบริษัทฯ ว่าประสงค์จะรับรางวัลหรือไม่ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66 หากบริษัทฯ ติดต่อผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ และ/หรือ ผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันความประสงค์ในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล, สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อ-สกุลต้องตรงกับบัตรเครดิต) และจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายครบถ้วน พร้อมนำหลักฐานในการรับรางวัลยืนยันผ่านทางอีเมล หรือช่องทางที่ตัวแทนของบริษัทฯ แจ้งภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66
 • เงื่อนไขรางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น
  • ผู้ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น ต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางด้วยเท่านั้น
  • กรณีผู้ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้ติดตามไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่น จะถือว่าได้รับรางวัลแล้วและเป็นการสิ้นสิทธิการรับรางวัลดังกล่าวทันที
  •  ผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตามต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
  • ผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตามต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม และเป็นวัคซีนยี่ห้อที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO รับรอง ในกรณีสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ฉีดไม่ครบ 3 เข็ม จะต้องแสดงใบรับรองผลตรวจโควิด RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (เด็กอายุน้อยกว่า 6 ขวบ ไม่จำเป็นต้องตรวจ)
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามจะเดินทางทั้งไป – กลับ ในวันและเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโปรแกรมทัวร์ด้วย
  • รางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าจัดทำหนังสือเดินทาง เอกสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตาม
  • รายละเอียดของบัตรโดยสารเครื่องบิน และที่พัก รวมถึงแพ็คเกจทัวร์ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัททัวร์กำหนด
 • กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และ/หรือ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะติดต่อให้ผู้ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลสำรองจะต้องมารับของรางวัลภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 • บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับรางวัลให้แก่บริษัททัวร์ เพื่อประโยชน์ในการมอบของรางวัล หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขาย
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าทดแทน หรือ ค่าชดเชยใดๆ ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล หากปรากฎชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน
 • ของรางวัลที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด คะแนนสะสม หรือของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่มียอดค้างชำระกับบริษัทฯ เกินกว่า 30 วัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่บริษัทได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจ และสิทธิเด็ดขาดของบริษัทที่อาจขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
 • การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนสื่อโฆษณาต่างๆ โดยภาพถ่ายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี
 •  บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของรางวัล หากพบความบกพร่อง กรุณาติดต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 • สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง วันเดินทาง รายละเอียด โรงแรม ห้องพัก กิจกรรม และสันทนาการ ใดๆ ในมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของสมาชิก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 เป็นสำคัญ โดยแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.krungsricard.com
 
**เงื่อนไขการรับ e-Coupon Shopee มูลค่า 1,000 บาท
 • สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกใหม่ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ผู้ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภทหรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือ Website www.krungsricard.com และได้รับอนุมัติบัตรตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66
 • สมาชิกใหม่บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม (ผู้ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภทหรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) จะได้รับ e-Coupon Shopee มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 Code เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 10,000 บาทขึ้นไป พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้าร่วมรายการผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE (ค้นหาพิมพ์ “NOWJP” ในหน้าเมนูโปรโมชั่น) ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ โดยเริ่มนับยอดใช้จ่ายจากวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเป็นต้นไป
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม จะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมหรือยกเว้น รายการยอดถอนเงินสดผ่านทุกช่องทาง, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดใช้จ่ายหมวดกองทุนรวมทุกประเภท การซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ การซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) รวมถึงโบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ และยูนิตลิงค์, ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • บริษัทฯ จะอัปโหลด e-Coupon เข้าแอปฯ UCHOOSE ในเมนู Coupon เมื่อสมาชิกบัตรฯ ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข โดยบริษัทฯ จะทำการอัปโหลด e-Coupon แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
  • สมาชิกใหม่ที่อนุมัติวันที่ 15 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566  ได้รับ E-Coupon ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566
  • สมาชิกใหม่ที่อนุมัติวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 ได้รับ E-Coupon ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดย e-Coupon จะแสดงผลที่หน้า "คูปองทั้งหมด" โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ e-Coupon จะมีอายุ 30 วันนับจากวันที่ได้รับ e-Coupon ผ่านแอป UCHOOSE หากไม่ใช้ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์การรับ e-Coupon 1 Code / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก
 • e-Coupon Shopee มูลค่า 1,000 บาท สามารถนำไปใช้ที่ Shopee โดยค่าสินค้าหรือค่าบริการที่คงเหลือ หลังหักส่วนลดจาก E-Coupon จะต้องชำระด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม เท่านั้น
 • เงื่อนไขการใช้ e-Coupon Shopee เป็นไปตามที่เจ้าของสินค้า / บริการกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของสมนาคุณเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่ส่งของสมนาคุณ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่าในกรณีสินค้าที่จัดรายการส่งเสริมการขายหมด
 • การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงเดียวและถือเป็นที่สุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

ฉลาดใช้ สมาร์ทช้อป ด้วยบัตรเดียว…ในโฮมโปร

เงินสดทันใจ กับบัตรเครดิต กรุงศรี

ทริปญี่ปุ่นต้องเข้าแล้ว! Agoda รับส่วนลด 15% เมื่อจองโรงแรมที่ญี่ปุ่น

ชีวิตติดออนไลน์ แลกพอยต์รับส่วนลดทั้งสายช้อป สายสั่งเดลิเวอรี

แตะจ่ายแบบไร้สัมผัส สะดวกปลอดภัย อุ่นใจกว่า

รับคุ้ม 2 ต่อ เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

คุ้มจัดใหญ่ คัดมาให้สายช้อป รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3,200 บาท*

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 20%* ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

อิ่ม อร่อยรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10%* ที่ Siam Takashimaya

ช้อปที่ Boonthavorn ทุกสาขา และ ออนไลน์ www.boonthavorn.com

รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด2,500 บาท + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10% ที่ศูนย์ฯดิ เอ็มโพเรียม และศูนย์ฯดิ เอ็มควอเทียร์

ช้อปสนุก ช้อปคุ้ม ที่ BicCamera ทั่วญี่ปุ่น รับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมาย กับบัตรเครดิต กรุงศรีวีซ่า เท่านั้น

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬา จาก ADIDAS แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

ใช้ NOW! ช้อปสุดฟิน พร้อมลุ้นบินไปเปิดประสบการณ์สุดล้ำที่ญี่ปุ่น กับ เต ตะวัน

มัดรวมเครื่องฟอกอากาศ สู้ PM 2.5 เซฟพอยต์สูงสุด 58%

แพลนทริปเที่ยวแบบคุ้มครบ จองห้องพักเริ่มต้น 800 บาท

ส่วนลดห้องพัก 25%* จาก มีเลีย เชียงใหม่

ช้อปคุ้มๆ ที่ AIIZ แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ช้อป Lazada 11th Year Grand Sale 2023 รับโค้ดส่วนลด 190 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

อร่อยคุ้มที่ BEST BEEF รับ ส่วนลด 15%*

Lazada 4.4 Double Digit Sale สำหรับส่วนลดสูงสุด 170 บาท

รวมดีลการจองเที่ยวออนไลน์

รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 6,000 บาท + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10% ที่ศูนย์ฯดิ เอ็มโพเรียม และศูนย์ฯดิ เอ็มควอเทียร์

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น ABC Point ผ่าน TrueMoney Wallet ได้แล้ววันนี้

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับบัตรเครดิต กรุงศรี ณ โรงพยาบาลสัตว์ และเพ็ทช็อป

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่โรงพยาบาล และร้านขายยาที่กำหนด

หมดกังวลเรื่องลืมชำระบัตรเครดิต ด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ทริปนี้ สุดคุ้ม จองที่พักผ่าน Agoda รับส่วนลด 6%

Lady’s Monthly Special แลกพอยต์ e-Voucher เซฟพอยต์สูงสุด 45%*

ชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท*

ช้อป บิวตี้ อเวนิว พลัส รับส่วนลด และบัตรกำนัลที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ

การโอนคะแนนไปยังบัตรโฮมการ์ด

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการใช้บริการห้องรับรองที่สนามบิน กับ DragonPass

Manchester United Schedule

รับส่วนลด 10%* สำหรับบริการรถและเรือเช่า

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น Bangchak Point

บัตรเครดิต กรุงศรี ให้แลกพอยต์รับบริการพิเศษ จาก แอร์เอเชีย

รับส่วนลด และแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนกับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่คลินิกทันตกรรมชั้นนำ

จ่ายเบี้ยประกัน ผ่านสาขาธนาคารกรุงศรี แลกรับเครดิตเงินคืน 10%*

ช้อปตามสไตล์ แบบคุ้มๆ แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 12%* ทุกวัน

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10% หนังสือ เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน

รับส่วนลดสูงสุด 15%* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม หรือบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี

Dream Vacations & Travel Fair 2023 สิทธิพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวสุดคุ้ม 2 ต่อ ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

อร่อยคุ้มที่ CAFE CHILI รับ ส่วนลด 10%*

Lazada 4.4 Double Digit Sale สำหรับส่วนลดสูงสุด 170 บาท

รับส่วนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรม แบงค็อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์

ช้อป Shopee PAYDAY รับส่วนลด 250 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

อร่อยคุ้มที่ EAT POT รับ ส่วนลด 10%*

รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล 1,000 บาท* ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ทุกสาขา

เที่ยวญี่ปุ่น แวะช้อป Don Quijote Japan รับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมาย กับบัตรเครดิต กรุงศรีวีซ่า เท่านั้น

ส่วนลดห้องพัก 10%* จาก Sheraton Samui Resort

สิทธิประโยชน์ประกัน ธนาคารกรุงศรี

ช้อปซูเปอร์ฯ ทั้งร้านค้าและออนไลน์ แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 13%* ทุกสัปดาห์

ช้อปของแต่งบ้านกับแบรนด์ชั้นนำ พร้อมรับสิทธิ์สุดคุ้ม

รับส่วนลด และแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนกับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่หมวดคลินิก และสถาบันความงาม

ชำระเบี้ยประกันสุดคุ้ม รับเครดิตเงินคืน 0.6%* รับคืนรวมสูงสุด 18,000 บาท

MRT, ทางด่วนพิเศษ 5 สาย และดอนเมืองโทล์ลเวย์

ใช้จ่ายผ่าน ดอลฟิน วอลเล็ท รับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท*

สุดทุกแจแปนสไตล์ ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ

Home Service by HomePro

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%* ที่โชว์รูม และศูนย์รถ ทั่วไทย

จองหัองพักที่ญี่ปุ่น และไทย หรือทั่วโลกรับส่วนลดสูงสุด 15%* กับ Agoda

ช้อปโฮมโปรสบายๆ จ่ายด้วย QR Payment

สิทธิพิเศษ แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 15%*

สิทธิประโยชน์ประกันอื่นๆ กับ Krungsri Broker

เที่ยว UNLOCK รับคุ้มเต็มทริป เติมน้ำมันและท่องเที่ยว กับบัตรเครดิต กรุงศรี

ช้อปของแต่งบ้านกับแบรนด์ชั้นนำ พร้อมรับสิทธิ์สุดคุ้ม ช้อปทั้งหน้าร้าน และออนไลน์

Doctor A TO Z App มอบสิทธิพิเศษแก่บัตรเครดิต กรุงศรี

รับส่วนลด 20%* ห้องอาหารสกาลินี จาก Hilton Sukhumvit Bangkok

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ Pet n me

รับส่วนลด 8%* เมื่อจองโรงแรมที่ร่วมรายการ

ดาวน์โหลดแอป My Lotus’s รับคูปองส่วนลด 40 บาท

ช้อป Japan Cosme Fair รับส่วนลด และบัตรกำนัลที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ

อร่อยคุ้มที่ LEE CAFÉ รับ ส่วนลด 10%*

ช้อปคุ้มๆ แบรนด์ในเครือ CMG Group แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ก่อนเดินทางแวะพักผ่อนที่ Miracle Lounge แลกพอยต์รับ E-COUPON เซฟพอยต์สูงสุดถึง 50%

ช้อปที่ SB Design Square ทุกสาขา และออนไลน์ www.sbdesignsquare.com

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ โรงพยาบาลสัตว์ พันธพัฒน์

เที่ยวคุ้มช้อปสนุกทุกมุมโลก ใช้สะสมสกุลเงินต่างประเทศรับรวมสูงสุด 53,000 บาท*

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 15%* เมื่อช้อปที่ศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ (โซนพลาซ่า)

ช้อป Lazada รับโค้ดส่วนลด 220 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

ช้อปสะดวก คืนคุ้ม แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 12%* ทุกสัปดาห์

สิทธิพิเศษ สำหรับบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า

SEPHORA BEAUTY PASS SALE 5 วันเท่านั้น!

อัปเดตสิทธิประโยชน์ ปั๊มน้ำมันบางจาก

ช้อปที่ INDEX LIVING MALL ทุกสาขา และออนไลน์ www.indexlivingmall.com

แหล่งแลกพอยต์ ผ่านแอป UChoose

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น airasia points ผ่าน airasia Super App

ช้อปที่ EVEANDBOY รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7%* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%**

สมัครบริการชำระเบี้ยประกัน AIA หักบัญชีอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 300 บาท

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10% ที่ปั๊มน้ำมัน ทั่วไทย

ช้อป Shopee รับส่วนลด 220 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ส่วนลดสูงสุด 40%* เมื่อเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 15%* ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา (โซนพลาซ่า)

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตร กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม หรือบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี รับเลย เมนูพิเศษ CROWN DISH

NocNoc 4.4 DOUBLE DAY SALE รับส่วนลดสูงสุด 7,000 บาท

อร่อยคุ้มที่ NETA GRILL รับ ส่วนลด 10%*

บัตรรู้ใจใช่ทุกมื้อ ที่ Oishi Group

รับส่วนลด 5%* พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืน 12%** ที่เวชพงศ์โอสถ

Gourmet Market and Home Fresh Mart มอบบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 100 บาท

เติมเต็มทุกประสบการณ์ท่องเที่ยวกับ KKday

รับส่วนลดค่าบริการ 5%* เมื่อใช้บริการจาก “SAIJAI” (ใส่ใจ)

ชำระค่าผ่านทางด้วยระบบ M-Flow รับ Coupon Starbucks*

CHUBB เปิดประเทศเมื่อไหร่…พร้อมลุย! 10 วัน เพียง 205 บาท

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก SUPERSPORTS แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด20%* + รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 7,000 บาท** ที่ King Power ทั้งสาขาและออนไลน์

รับส่วนลด 10%* ที่ TSURUHA

อร่อยคุ้มที่ พระราม 9 ไก่ย่าง รับ ส่วนลด 10%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน KINGKONG BUFFET

เที่ยวใต้ พัก 2 คืนคุ้มกว่า รับส่วนลดห้องพักสูงสุด 69%

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก SUPERSPORTS ออนไลน์ แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ ไอ เลิฟ เพ็ท

รับส่วนลดสูงสุด 25% + รับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 20% ณ ร้านอาหารทั่วไทย รวมแอป Delivery ชั้นนำ(1)(2)

ดูแลสุขภาพที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซอยศูนย์วิจัย) รับส่วนลดกับบัตรเครดิต กรุงศรี

สั่ง foodpanda รับส่วนลด 80 บาท* พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 5%**

Happyholic ช้อปมันส์ อัลลิมิเต็ด แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 15%*

MSIG ประกันที่สายเที่ยว สายเดินทางต้องมี! รับคุ้มถึง 2 ต่อ ทั้งเครดิตเงินคืน + Starbucks e-Coupon

ช้อปของญี่ปุ่นที่ Don Quijote รับคุ้มหลายต่อ

โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการทางการแพทย์ถึงบ้านคุณ พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี

เช่ารถกับ BIZCAR RENTAL รับส่วนลดสูงสุด 45%*

สั่ง GrabFood รับส่วนลดค่าอาหาร 80 บาท* พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 5%**

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ โรงพยาบาลสัตว์พญาไท 7

รับสิทธิพิเศษสูงสุด 50% + รับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 20% ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 5 สาขาที่ร่วมรายการ

Bonchon มอบส่วนลด 150 บาท* เมื่อทานครบ 1,000 บาท

แสดงบัตร JCB เพื่อรับสมุดรวมคูปอง* ที่ Okinawa Outlet Mall ASHIBINAA Information Center

รับส่วนลด ที่ร้านบ้านสุริยาศัย

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ โรงพยาบาลสัตว์ด็อกเตอร์เพ็ท

สั่ง ShopeeFood รับส่วนลดค่าอาหาร 80 บาท* พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 5%**

ช้อปกับบัตรเครดิต กรุงศรี แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%* ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

เช่ารถ AVIS ง่าย จ่ายคุ้มยิ่งกว่า รับส่วนลด 50 บาท/วัน*

SkinX แอปดูแลผิวครบวงจร มอบสิทธิพิเศษมากมาย สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี

ช้อป Boots และ Watsons รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 24%*

ดูแลความงาม รับส่วนลดสูงสุด 15%* ที่ iSky Center

รับเลย! ส่วนลด 250 บาท* เมื่อจองออกรอบที่ Golfdigg ตามเงื่อนไข

รถเช่าราคาคุ้มค่า เริ่มต้นวันละ 950 บาท* ที่ Drive Car Rental เท่านั้น

สั่ง LINE MAN รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 70 บาท* พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 5%**

ช้อป Uniqlo ครบ 2,200 บาท รับ Uniqlo AIRism Mask 1 แพ็ก

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น คะแนน Max Point

อร่อยคุ้มที่ BOON TONG KEE รับส่วนลด 10%

แลกรับเครดิตเงินคืน กับ Pet mall

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก เครือ REV EDITION แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

อร่อยคุ้มที่ เอี่ยวไถ่ สุกี้โบราณ รับ เมนู ยำแมงกระพรุนน้ำมันงา มูลค่า 200 บาท

สั่ง ShopeeFood รับส่วนลดค่าอาหาร 80 บาท* พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 5%**

รับส่วนลดค่าส่งสูงสุด 30 บาท* เมื่อช้อปตามเงื่อนไข ที่ Shopee

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน ชาบู ปิ้งย่าง

[JAPAN] พร้อมเที่ยวญี่ปุ่น กับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเดียวครบคุ้ม รวมสิทธิพิเศษครอบคลุมทุกการเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

ช้อป UNLOCK คุ้มครบเรื่องออนไลน์

ลดค่าบิลบัตร พอยต์ช่วยได้

จองรถเช่าที่ Avis รับสิทธิ์จองรถเช่าราคาพิเศษสุดๆ

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 9,200  บาท*,** เมื่อช้อปออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม

รวมดีลสุดหรูโรงแรม ร้านอาหาร และอีกมากมาย เมื่อช้อปที่ Megatix

อร่อยคุ้มที่ FOUR SEASONS รับส่วนลด 10%

Healthy Family Expo 2023 at Bangkok Hospital

Shopee 4.4 Crazy Flash Sale Day รับส่วนลดสูงสุด 220 บาท

อร่อยคุ้มที่ HAVE A ZEED รับส่วนลด 10%

รับส่วนลดสูงสุด 15%* ณ ร้านอาหารและโรงแรมชั้นนำที่ร่วมรายการ

เที่ยวทั่วไทย คุ้มตลอดปี แลกรับเครดิตเงินคืน 13%* ทุกสัปดาห์

พอยต์คืนคุ้ม กับชีวิตติดออนไลน์

J Shopping เพลิดเพลินการใช้จ่าย ณ ประเทศที่ร่วมรายการ พร้อมรับเครดิตเงินคืน 1%

J Dining อิ่มอร่อยกับส่วนลดร้านอาหาร พร้อมรับเครดิตเงินคืน 3%

สิทธิพิเศษสูงสุด 3 ต่อ กับ 8 สวนน้ำ สวนสนุกยอดนิยม

Lazada 11th Year Grand Sale 2023 สำหรับส่วนลดสูงสุด 170 บาท

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น กับ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น กับห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ

Shopee Payday Sale รับส่วนลดสูงสุด 250 บาท

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ของขวัญคลินิก

ใหม่ล่าสุด Seiko 5 Sports ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

จองหัองพักทั่วโลก รับส่วนลดสูงสุด 12%*กับ Expedia

รับรหัสส่วนลด Lazada มูลค่า 500 บาท* เมื่อชำระเบี้ยประกันภัย AIA ปีแรก หรือ ปีต่ออายุเต็ม

บินคุ้มฟินต้นปี กับ 11 สายการบิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16,800 บาท*

Welcome to Japan! รับเครดิตเงินคืน 10%*

Lazada 11th Year Grand Sale 2023 สำหรับส่วนลดสูงสุด 170 บาท

อร่อยคุ้มที่ KATSUYA รับส่วนลด 10%

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ชาเมอร์ คลินิก

สมัครบัตรใหม่ แล้วผ่อนทองคำภายใน 45 วัน รับเครดิตเงินคืน 500 บาท

ชี้เป้าแลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้านขนม และ เครื่องดื่มชื่อดัง

ลดค่ากำเหน็จ 66%* แบบไม่ต้องลุ้น ที่ บางกอกโกลด์ส ทุกสาขาทั่วประเทศ

รวม 10 ร้าน Plant Based Foods เอาใจสายเฮลตี้รักสุขภาพ

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ด็อกเตอร์โทนี่คลินิก

รับส่วนลด 15% ที่ร้านอาหาร Man Fu Yuan

จองทริปเที่ยวสุดคุ้ม กับ Klook รับส่วนลด 12%*

บินสุขใจ เที่ยวไหนก็คุ้ม กับ 7 สายการบิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,400 บาท*

จองที่พักสุดคุ้ม กับ Hotels.com รับส่วนลด 8%* เมื่อจองผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า

ช้อปที่โฮมโปรออนไลน์ทุกวันพฤหัส รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท*

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ พรเกษมคลินิก

AIA แบ่งจ่ายค่าเบี้ยประกันปีแรก 0% นาน 7 เดือน

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสม กับ 5 สายการบินชั้นนำ

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ พฤกษาคลินิก

ผ่อนทอง 0% นานสูงสุด 10 เดือน Bangkok Golds พร้อมรับเครดิตเงินช้อปทองต่อ 500 บาท ที่บางกอกโกลด์ส ทุกสาขา

LINE MAN มอบส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 50 บาท* เมื่อจ่ายผ่านบัครเครดิต กรุงศรี

จองรถเช่าทั่วโลก รับส่วนลดทันที 6%* เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี

ALLY Fun Fest แลกรับเครดิตเงินคืน 12%* เมื่อช้อปตามเงื่อนไข

ดีลสุดคุ้ม รับส่วนลด 10%* ร้านอาหารดัง เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ลักซ์ชัวรี่ คลินิก

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ลา กราซ คลินิก

ส่วนลดสูงสุด 30%* สำหรับการใช้บริการ VIP meet & assist The Coral Lounge ที่สนามบิน

อร่อย คุ้ม ที่ Au Bon Pain เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี

ตั๋วหนัง Major ราคาพิเศษ เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี JCB

เติมน้ำมันที่ PT Station รับส่วนลด 40 บาท*

Dining Chinese New Year รับส่วนลดสูงสุด 25%* ณ ร้านอาหาร และโรงแรมชั้นนำ

ช้อปสินค้ากับแบรนด์ในเครือ Pacifica Group รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 15% ช้อปได้ทั้งสาขาและออนไลน์

บริการห้องรับรองพิเศษ The Coral Lounge ส่วนลดสูงสุด 50%*

ผ่อนเพชรที่ Golden99 รับเลยเครดิต 500 บาท ไปช้อปทองต่อ

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ กาแฟพันธุ์ไทย

ช้อปสินค้าจาก CCDOUBLEO แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

แบ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาล รับเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท สำหรับวัยเก๋า เบาใจอายุ 60+

Eastin Grand Sathorn Bangkok ส่วนลดพิเศษค่าอาหาร

ช้อป Lazada ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท*

Trip.com ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่ายๆ รับส่วนลด 7%* หรือ โค้ดส่วนลดพิเศษ

ช้อป Shopee ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท*

อิ่มอร่อยมื้อหรู ณ โรงแรมชั้นนำ ตลอดทั้งปี

ทำเลสิค ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ

ช้อปสินค้าจาก CHAPS แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ช้อปที่ iStudio / Dotlife ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาท* คุ้มต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 12%**

ช้อปสินค้าจาก FRED PERRY แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

Summer Deal แบ่งจ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ชั้นนำ 0% สูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท

แม่บ้านเตรียมช้อป BabyLove & Certainty รับส่วนลด 220 บาท*

รับส่วนลด 80 บาท* เมื่อสั่ง Foodpanda ตามเงื่อนไข (สิทธิ์เต็มแล้ว)

สิทธิพิเศษจาก Krungsri Boarding Card

รับส่วนลด 200 บาท* เมื่อช้อปที่ Lazada ทุกวันพุธ

Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit ส่วนลดพิเศษค่าอาหาร

H&M, H&M HOME, รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% + แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ชีวิตติดออนไลน์ airasia Super App สั่งอาหารรับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

แบ่งจ่ายประกันชีวิต 0% นานสูงสุด 10 เดือน

แบ่งจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 0% นาน 3, 6, 10 เดือน ที่ โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์

บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge แลกรับ E-COUPON SAVE POINTS สูงสุด 50%* หรือ ส่วนลดสูงสุด 40%*

ช้อปสินค้าจาก JASPAL แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

ช้อป Central App รับส่วนลดสูงสุด 700 บาท

จองเที่ยวญี่ปุ่นสุดฟินไปกับ Traveloka รับโค้ดส่วนลดรวมสูงสุด 1,500 บาท*

บินคุ้ม ตลอดปี แลกรับเครดิตเงินคืน 10%* ทุกสัปดาห์

รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 750 บาท* และรับ Fast Track อัพเกรดเป็น Shopee Platinum

ช้อปสินค้าจาก MISTY MYNX แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

อร่อยคุ้มที่ SALAD FACTORY รับส่วนลด 5%

ประกันภัย Online Insurance Nationwide แบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุด 10 เดือน สิทธิพิเศษ รับเครดิตเงินคืนถึง 2 ต่อ

ช้อปสินค้าจาก ROYAL IVY REGATTA (RIR) แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

บริการเช่ารถและทัวร์เที่ยวต่างประเทศกับ Klook รับส่วนลดสูงสุด 10%*

เที่ยวช้อปคุ้มทุกมุมโลก ใช้สะสมสกุลต่างประเทศรวมช้อปออนไลน์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,500 บาท*

รับส่วนลดสูงสุด 90 บาท* สั่งอาหารหรือเรียกรถที่ Grab และจ่ายด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

ใหม่! สแกนจ่ายผ่าน QR บัตรเครดิต ด้วยแอป Dolfin Wallet

บินกับสายการบินระดับโลก Qatar Airways รับส่วนลดสูงสุด 10%*

ช้อปสินค้าจาก ZARA แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

เครือโรงพยาบาล เปาโลแบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน หรือ เลือกแบ่งจ่ายดอกเบี้ยพิเศษ 0.65% นานสูงสุด 10 เดือน

อร่อยคุ้มที่ SOUTH TIGER รับ ส่วนลด 10%*

เครือโรงพยาบาลพญาไท แบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน หรือ 0.69% สูงสุด 10 เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

แบรนด์ในเครือ JASPAL แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

อร่อยคุ้มที่ SPAGHETTI FACTORY รับ ไดม่อนพานาคอตต้า 1 ที่ มูลค่า 120 บาท

รับส่วนลดทันที 7% เมื่อใช้บริการจาก SKOOTAR

ห้ามพลาด!! ช้อปที่ Matsumoto รับเครดิตเงินคืน 12%*

เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี เที่ยวฟิน in JAPAN กิน เที่ยว แล้วช้อปเป็นสกุลเงินเยนที่ญี่ปุ่นรวมช้อปออนไลน์ (เว็บไซต์ที่จดทะเบียนประเทศญี่ปุ่น) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,500 บาท*

รับส่วนลด 7%* จาก Skootar ขนส่งด่วนออนไลน์ มือโปร

เที่ยวญี่ปุ่นแบบฟินสุดๆ ดีลพิเศษเฉพาะ บัตรเครดิต กรุงศรี

ช้อปความคุ้มค่าที่ Tops รับบัตรของขวัญมูลค่า 100 บาท*

ช้อปสินค้าจาก แบรนด์ในเครือ ZARA แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Shabushi

ช้อปสินค้าจากกับแบรนด์ในเครือ PP GROUP แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

อร่อยคุ้มที่ SUSHI NIO รับส่วนลด 10%

แบ่งจ่ายเบี้ยประกันชีวิต 0% สูงสุด 10 เดือน พร้อมแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน

จองรถเที่ยวทริปนี้ มีแต่คุ้ม!

12 ร้านอร่อยใกล้รถไฟฟ้า กับบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม หรือบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี

NocNoc รับส่วนลดสูงสุด 4,000 บาท

HARNN Heritage Spa รับส่วนลดสูงสุด 20%*

แบ่งจ่ายค่าเบี้ยประกันสุดคุ้ม รับสิทธิ์พิเศษถึง 2 ต่อ

อร่อยคุ้มที่ SUSHI SEKI รับสิทธิ์แลกซื้อ HOTATE NORI SUSHI ในราคาเพียง 249 บาท

อร่อยคุ้มที่ THAI TERRACE รับส่วนลด 10%

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* หรือผ่อนดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% หรือ 0.74% ต่อเดือน

ช้อปสินค้าจากกับแบรนด์ในเครือ CLUB21 แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

PAÑPURI WELLNESS รับส่วนลด 10%*

Thann Sanctuary รับส่วนลด 25%*

[JAPAN] พร้อมเที่ยวญี่ปุ่น ด้วยบริการสุดพิเศษที่สนามบินในญี่ปุ่นจาก JAL ABC รับส่วนลดทันที 15%

รับส่วนลด 15%* เมื่อซื้อแผนประกันภัยที่ร่วมรายการของ MSIG

ค่ากำเหน็จชิ้นที่ 2 บาทเดียว ที่ ห้างทองพรีเมี่ยมโกล์ด

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน SLOTH SUKIYAKI

อร่อยคุ้มที่ ก๋วยเตี๋ยวเรือไทยไทย รับ ยำคอหมูทอด มูลค่า 259 บาท*

ผ่อนทอง 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ ห้างทองพรีเมี่ยมโกล์ด ห้างทองอันดับ 1 ทุกสาขาทั่วประเทศ

อร่อยคุ้มที่ THE COFFEE CLUB รับทันที เครื่องดื่ม มูลค่าสูงสุด 150 บาท

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Sukishi Buffet

[JAPAN] Prince Hotels & Resorts รับส่วนลดทันที 5% เมื่อจองห้องพักที่ญี่ปุ่น

JCB Japan Guide Application

สั่งอาหารผ่าน ShopeeFood และจ่ายด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี รับส่วนลดสูงสุด 60 บาท*

รับส่วนลด 15%* จาก Bangkok Marriott Hotel The Surawongse

ช้อปที่ UFM Fuji Super รับเครดิตเงินคืน 12%*

ทรีปนี้มีแต่คุ้ม เมื่อใช้บัตรเครดิต กรุงศรี จองที่พักผ่าน Booking.com รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*

รับส่วนลดสูงสุด 80 บาท* เมื่อสั่งอาหารกับ LINE MAN และจ่ายด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

The Okura Prestige Bangkok ส่วนลดพิเศษค่าอาหาร

รับส่วนลดสูงสุด 120 บาท* เมื่อสั่งอาหารหรือสินค้ากับ foodpanda และจ่ายด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

Cross Hotels & Resorts รับส่วนลดสูงสุด 30%*

บริการห้องรับรองพิเศษ The Coral Lounge แลกรับ E-COUPON SAVE POINTS  สูงสุด 70%*

แต่งบ้านต้อนรับปีใหม่ที่บุญถาวรสุดคุ้ม ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000

Robinson แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้าง

[JAPAN] ท่องเที่ยวญี่ปุ่นแบบเหนือระดับกับ JTB

Wemall รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 8,000 บาท

รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ เพียงโอนคะแนนกรุงศรี พอยต์ และเลือกทำรายการ Cashback อัตโนมัติ ผ่าน utu application

ดีลสุดคุ้ม! แลกพอยต์ต้อนรับปีใหม่ เซฟพอยต์สุงสุด 50%*

Saha Group Online รับส่วนลดสูงสุด 7%

ผ่อนชำระสินค้า Amway 0% นานสูงสุด 10 เดือน

The Sukosol Bangkok ส่วนลดพิเศษค่าอาหาร

THEE Vijit Lanna ส่วนลด 20% สำหรับการจองห้องพัก

Mitsui Outlet – In Japan รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ณ เอาท์เล็ทที่ร่วมรายการ

#ชีวิตติดออนไลน์ airasia Super App สั่งอาหารรับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

ผ่อนเครื่องประดับเพชร 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ร้าน ออโรร่า

อร่อยคุ้มที่ TSUTA พิเศษ SET MENU ราคา 500 บาท

RS Mall รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

คุ้มสุดรับต้นปีที่ AUTO 1 ผ่อนสินค้าทั้งร้าน 0% นานสูงสุด 10 เดือน หรือ รับดอกเบี้ยพิเศษ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Mezzo (เมซโซ่)

E-COUPON Super Online แลกโค้ดส่วนลด ช้อปซูเปอร์ออนไลน์ชั้นนำที่ร่วมรายการ

Nescafe Dolce Gusto รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 8,000 บาท

ช้อปสินค้าที่ร่วมรายการอผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับความพิเศษ 2 ต่อ

รับส่วนลด 25% ที่ร้าน Vantage Point

อร่อยคุ้มที่ WAAN THAI รับ ส่วนลด 5%*

SASOM รับส่วนลดสูงสุด 300 บาท

พอยต์แบ่งเบา แลกรับส่วนลดเติมน้ำมันกับ 5 ปั๊มใหญ่

ผ่อนสินค้าทุกชิ้น 0% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 70,000 บาท*

Samsung Online รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 8,000 บาท

Major Group จอง-แลก-ง่าย ได้ทันใจ ผ่านแอป UCHOOSE

อยู่ที่ไหนก็เที่ยวได้ กับ TraveliGo

สอบ IELTS ที่ British Council ชำระด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท

Q-CHANG รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

POINT TO INVEST แลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับ บลจ. กรุงศรี

แลกพอยต์ รับ Sim2fly กับ บัตรเครดิต กรุงศรี

รวมดีลพิเศษ อร่อยฟินรับ หน้าฝน ที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ รับส่วนลดสูงสุด 13%

Golfdigg รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

ดูแลรถอย่างดี และแบ่งจ่ายสบายกระเป๋าด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

ดูแลรถคุณให้พร้อมใช้ บัตรเครดิต กรุงศรี มอบโปรแรง ที่ศูนย์บริการชั้นนำ

Mercular รับส่วนลดสูงสุด 8%

ฟีเจอร์ใหม่ ใหม๊ ใหม่ U EATS ดีลเด็ด โปรดี ร้านดัง รีวิวแจ่ม

อร่อยคุ้ม คำพูน รับส่วนลด 5%*

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น คะแนนเดอะวัน ได้ทันที ผ่านแอป UCHOOSE

ช้อปโปรปัง ที่ ICONSIAM/ICS รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 2,500 บาท* + แลกพอยต์รับเพิ่มรวมสูงสุด 60,000 บาท**

ช้อป MOnline รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท

Jaymartstore.com รับส่วนลดสูงสุด 10%

พอยต์แบ่งปัน กับบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่านมูลนิธิและองค์กรการกุศล ต่างๆ

Centara Grand at Centralworld ส่วนลดสูงสุด 25%*

Centara Grand at Central Plaza Ladprao ส่วนลดสูงสุด 25%

แบ่งจ่ายค่าเทอมโรงเรียนชื่อดัง ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน + ความคุ้มค่า 2 ต่อ

Beauticool รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

ServisHero รับส่วนลดสูงสุด 15%

FIT AUTO ให้ผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน และมอบความพิเศษอีกมากมาย

Hotel Muse Bangkok ส่วนลด 15%

PARKROYAL Suites Bangkok ส่วนลด 15%

TVDirect รับส่วนลดสูงสุด 300 บาท

7-Eleven แลกพอยต์เป็นคูปองแทนเงินสด รับคูปองส่วนลดสูงสุด 80 บาท

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น AOT POINT ผ่าน Sawasdee by AOT Application

topvalue รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

ผ่อนทองกับบัตรเครดิต กรุงศรี รับดอกเบี้ยพิเศษ นานสูงสุด 10 เดือน

Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok ส่วนลด 15%

อร่อยคุ้มที่ YUZU RAMEN รับ DEEP FRIED OYSTER มูลค่า 295 บาท*

tohome.com รับส่วนลดสูงสุด 12%

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Café Amazon

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น กับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ ห้างสรรพสินค้า Central และ Robinson ทุกสาขา

JIB ONLINE รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 8,000 บาท

แบ่งจ่ายเบาใจ ทุกค่ารักษาพยาบาล สำหรับโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ ให้คุณพิเศษ 2 ต่อ

อร่อยคุ้มที่ YUZU SUKI รับ HOTATE & TORO ROLL มูลค่า 595 บาท

Anantara Riverside Bangkok Resort ส่วนลดสูงสุด 15%*

SHOP CHANNEL รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

ผ่อนสินค้าตกแต่งบ้าน 0% สูงสุด 6 เดือน* พร้อมรับความพิเศษมากมายที่ IKEA

โอน Krungsri Point เป็น ChomCHOB Point

True Store รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 8,000 บาท

Anantara Siam Bangkok Hotel ส่วนลด 10%*

Andaz Pattaya Jomtien Beach ส่วนลดสูงสุด 15%*

เก่งภาษาอังกฤษไปกับ Inlingua พร้อมแบ่งจ่ายสบายด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน

GMM O Shopping รับส่วนลดสูงสุด 10%

รับคุ้มหลายต่อ เมื่อช้อปหนังสือที่นายอินทร์ ทั้งสาขา และ ออนไลน์

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Auntie Anne's

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Black Canyon แลกรับ E-COUPON ส่วนลด มูลค่า 100 บาท*

WISH รับส่วนลดสูงสุด 10%

Regent Diamond ส่งมอบความสุข รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท พร้อมรับโปรสุดพิเศษ

Avani+ Riverside Bangkok Hotel ส่วนลดสูงสุด 15%*

Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park ส่วนลด 10%*

HDmall.co.th รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 8,000 บาท

JUBILEE of LOVE COLLECTION 2023 ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

E-COUPON ร้านคาเฟ่ ขนม และ เครื่องดื่ม เริ่มต้น 299 พอยต์

FIRSTER รับส่วนลดสูงสุด 10%

รับส่วนลด 10%* จาก โออิชิ กรุ๊ป

ผ่อนสินค้า Kingpower 0% หรือ ผ่อนอัตราดอกเบี้ยพิเศษนานสูงสุด 10 เดือน

Banyan Tree Bangkok ส่วนลดสูงสุด 35%*

Capella Bangkok ส่วนลด 10%*

JD.CO.TH รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 8,000 บาท

ขาช้อปห้ามพลาด! รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท* + แลกพอยต์รับเพิ่ม 60,000 บาท**

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Coffee World

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Cold Stone

ผ่อนง่าย ได้ทันที 24 ชั่วโมง ผ่าน UCHOOSE

Holiday Inn Bangkok Sukhumvit มา 2 จ่าย 1*

Hotel Nikko Bangkok ส่วนลดสูงสุด 20%*

AIS Online Store รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 8,000 บาท

ShopAt24 รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

Millennium Hilton Bangkok ส่วนลดสูงสุด 30%*

ดีลดีซัมซุงจัดให้ ช้อปคุ้มสินค้าทีวีและเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel ส่วนลด 15%*

Gowabi รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 8,000 บาท

แลกรับบัตรชมภาพยนตร์ จาก SF Cinema

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Evaime Shabu

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน KIN

ONESIAM SuperApp รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 8,000 บาท

ซื้อสินค้าที่ Grand Home แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาท*

Pathumwan Princess Hotel ส่วนลด 20%*

Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok ส่วนลด 15%*

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด 6 เดือน พร้อม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Mister Donut

E-COUPON Monomax แลกรับแพ็กเกจ MONOMAX สูงสุด 30 วัน

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 800 บาท* + แลกพอยต์รับเพิ่มรวมสูงสุด 60,000 บาท** เมื่อช้อปที่ Siam Discovery และ Siam Center

The Berkeley Hotel Pratunam ส่วนลด 10%*

The Peninsula Bangkok ส่วนลด 20%*

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น กับ บัตรเครดิตกรุงศรี ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ

Jubilee Diamond มอบโปรแรงรับเทศกาลแห่งความสุข รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท

แบ่งจ่ายสบายกระเป๋า กับแบรนด์เครื่องนอน Lotus, Dunlopillo, Omazz, Matress city ที่ร้านค้าร่วมรายการ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Shabu Smile

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ TAROTO

รับส่วนลด 30%* จาก The Okura Prestige Bangkok

E-COUPON Farm Design (ฟาร์ม ดีไซน์) แลกรับเครื่องดื่มชีสเค้กปั่น 1 แก้ว มูลค่า 135 บาท

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 70,000 บาท ที่ Power Mall ทุกสาขา

อร่อยคุ้มที่ THE PIZZA COMPANY

Pre-Order Samsung Galaxy S23 ที่ Power Buy ให้คุณผ่อน 0% นาน 6 เดือน

โอน Krungsri Point เป็น Homecard Point ผ่าน UCHOOSE Application

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ ฮั่วเซ่งฮง ติ่มซำ

ช้อปออนไลน์ SB Design Square, Koncept Furniture รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16,000 บาท*+ ผ่อน 0% นานสูงสุด 4 เดือน

Lazada รับส่วนลดสูงสุด 800 บาท

ช้อปออนไลน์ที่ Index ผ่อนนานสูงสุด 6 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุดุ 10,000 บาท

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ MISS MAMON

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น จ. ระยอง

ผ่อนชำระร้านค้าในหมวดการศึกษา แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี เท่านั้น

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Pizza Hut

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น กับ 9 คาเฟ่สุดชิค

ลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี รับสิทธิพิเศษมากมาย เมื่อช้อปสินค้าจาก Jewelry and Watch

โอน-รับพอยต์ ชาร์จความสุขได้เพิ่ม ผ่านแอป UCHOOSE

ผ่อนคอร์สเรียน PIM FOOD ACADEMY นานสูงสุด 10 เดือน

แลกพอยต์ที่ Sakura Lounge SAVE POINTS ทันที 60%*

ผ่อนค่าเทอมโรงเรียนสาธิตสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ นานสูงสุด 10 เดือน

ผ่อนค่าเทอม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นานสูงสุด 10 เดือน

รับเลย! Siam Gift Card สูงสุด 500 บาท* สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี

Amways แลกคะแนนแทนส่วนลด ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Naiin กับบัตรเครดิต กรุงศรี

บินใกล้ บินไกล ใช้พอยต์สะดวก และรับแอร์พอร์ตลีมูซีน

ช้อปสินค้า StarMark รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาท*

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ

ช้อปที่ร้านค้าทีร่วมรายการ ให้คุณผ่อนนานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาท*

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Sizzler

แบ่งเบาค่าใช้จ่าย แบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 3 เดือน

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Sukishi Korean Charcoal Grill

Taejai.com

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ ตั้ง ฮั่ว เส็ง

ช้อปที่เครือ The mall group แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น

ช้อปสุดคุ้ม แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 32,000 บาท

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน The Pizza Company

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน True Coffe GO

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน มานี มี หม้อ

โอน Krungsri Point เป็น UTU Points

ฉลองไทวัสดุสาขาเปิดใหม่ ให้ลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี ใช้พอยต์แลกรับเครดิตเงินคืน 12%*

VERANDA RESORT & VERANDA COLLECTIONS ทุก 1,000 พอยต์ แทนส่วนลด มูลค่า 100 บาท*

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น VIZ Coin ไว้ช้อปคุ้มแอป ONESIAM

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 39,000 บาท + แลกรับส่วนลด 10%*เมื่อช้อปที่ Office Mate ทุกสาขา

ลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี รับสิทธิพิเศษมากมาย กับ MBAThinkTank / Manhattan Test

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ WaWaCha

Harrow International School Bangkok แบ่งจ่าย 0%* ทุกค่าใช้จ่าย กับบัตรเครดิต กรุงศรี

Supersport x บัตรเครดิต กรุงศรี ให้ผ่อนสินค้า 0% นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ

ลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน + รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท

ผ่อนสินค้าที่ The Mall 0% ทั้งร้าน ทุกชิ้น นานสูงสุด 4 เดือน

ซื้อประกันภัย TQM แบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัย 0% นาน 4 เดือน หรือ เลือกแบ่งจ่ายดอกเบี้ยพิเศษ*

ช้อป ไทวัสดุ ผ่อน 0%* ทุกชิ้น รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 70,000 บาท* ทุกสาขา และออนไลน์

ผ่อน 0%* นาฬิกา และจิวเวลรี ที่ Robinson รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท*

Basis International School Bangkok แบ่งจ่าย 0%* กับบัตรเครดิต กรุงศรี

Rugby School Thailand ผ่อน 0%* ทุกค่าใช้จ่าย กับบัตรเครดิต กรุงศรี

ทุกค่าใช้จ่ายที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ผ่อน 0%* ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

Singapore International School Bangkok (SISB) แบ่งจ่าย 0%* กับบัตรเครดิต กรุงศรี

ผ่อน 0%* เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องนอน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท*

ผ่อน 0%* เครื่องครัว, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องนอน ที่ Central รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท*

ผ่อน 0%* นาฬิกา และจิวเวลรี ที่ Central รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท*

ผ่อนที่ Wall Street 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท

ลดค่ากำเหน็จ 66% ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนตลอดปี 2566

ผ่อนทองในเดือนเกิด รับเครดิตเงินคืน 10 เท่าของอายุ

ยิ่งผ่อน ยิ่งได้(ทำ)บุญ กับโรงพยาบาล ที่ขาดแคลน

ผ่อนทอง 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ทุกสาขา ทุกวัน