พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

ใช้ NOW! ช้อปสุดฟิน พร้อมลุ้นบินไปเปิดประสบการณ์สุดล้ำที่ญี่ปุ่น


สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ลุ้นแพ็กเกจทัวร์เที่ยวญี่ปุ่นกับ เต ตะวัน มูลค่ากว่า 3.16 ล้านบาท*

รายละเอียดของรางวัล
แพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 158,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,160,000 บาท
 
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ชิงโชค
 
สำหรับสมาชิกใหม่ บัตรเครดิต กรุงศรี นาวแพลทินัม
เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติบัตรฯ
ตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66
สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ปัจจุบัน
รับ 10 สิทธิ์
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
รับ 5 สิทธิ์
เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดออนไลน์ครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
รับ 1 สิทธิ์
เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 
โปรดลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ทำรายการผ่านทางแอป UCHOOSE เท่านั้น ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
(โดยพิมพ์คำค้นหาหน้าโปรโมชั่นว่า “NOWJP”)  โดยรอรับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ (ฟรีค่าบริการ)

ลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE
สแกนที่นี่

บัตรเครดิต กรุงศรี
 


พิเศษ สำหรับสมาชิกใหม่ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม

(ผู้ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภทหรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) เมื่อสมัครและได้รับการอนุมัติบัตรฯ ผ่านช่องทางแอปฯ UCHOOSE หรือ Website www.krungsricard.com ตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66

รับเพิ่ม e-Coupon Shopee มูลค่า 1,000 บาท**
เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 10,000 บาทขึ้นไป และลงทะเบียนผ่าน UCHOOSE ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป UCHOOSE พิมพ์ค้นหา “NOWJP” ที่หน้าเมนูโปรโมชั่น


15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

 

*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์การลุ้นรับรางวัลจับฉลากสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ที่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายผ่านแอป UCHOOSE ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66
 • สมาชิกใหม่ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม หมายถึง บัญชีบัตรฯ ที่มีการสมัครและได้รับอนุมัติตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66 พร้อมเปิดบัตร และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สำหรับสมาชิกใหม่ที่สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม และได้รับอนุมัติตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66 รับ 10 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชค เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม
  • รับ 5 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชค เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดออนไลน์ครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นชิงโชค เมื่อมียอดใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ครบทุกๆ 500 บาท/ระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม จะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมหรือยกเว้น รายการยอดถอนเงินสดผ่านทุกช่องทาง, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดใช้จ่ายหมวดกองทุนรวมทุกประเภท การซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ การซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) รวมถึงโบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ และยูนิตลิงค์, ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • รวมจำนวนรางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่นทั้งหมด จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 158,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,160,000 บาท
 • ในแพ็คเกจทัวร์ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดรวมค่าภาษีสนามบิน, ค่าน้ำหนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน), ค่าภาษีนํ้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเก็บจากสายการบินไทย ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 9 ก.พ. 66, ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางและสุขภาพ, ค่าที่พักสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 4 คืน, ค่าอาหาร, ค่ามัคคุเทศก์, ค่ายานพาหนะรถบัสนำเที่ยว, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการท่องเที่ยว และค่าทิปพนักงานขับรถ โรงแรม ร้านอาหาร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ (แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ)
 • มูลค่าของรางวัลเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 • บริษัทฯ มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ผู้โชคดีได้รับ โดยผู้โชคดีจะต้องนำมูลค่าของรางวัลดังกล่าวไปรวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีในอัตราก้าวหน้า ซึ่งอาจมีผลทำให้ต้องชำระภาษีเพิ่ม
 • บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมสิทธิ์ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขกำหนดถูกต้องตามจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับจากการใช้จ่ายตามเงื่อนไขระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66 และจับรางวัลทั้งหมดในวันที่ 12 มิ.ย. 66 ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 ใบอนุญาตเลขที่ 263/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 • บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.krungsricard.com และช่องทาง www.facebook.com/KrungsriCard ในวันที่ 20 มิ.ย. 66
 • พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รวมทั้งบริษัทในเครือ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 
*เงื่อนไขการรับรางวัล
 • ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่ง กรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544 หรือตามที่กฎหมายประกาศกำหนด
 • บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 25 มิ.ย. 66 ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ได้รับรางวัลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตอนสมัคร เพื่อแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับของรางวัล และแจ้งขั้นตอนถัดไปเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทาง
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันกับบริษัทฯ ว่าประสงค์จะรับรางวัลหรือไม่ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66 หากบริษัทฯ ติดต่อผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ และ/หรือ ผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันความประสงค์ในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 • ผู้ได้รับรางวัลต้องส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล, สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อ-สกุลต้องตรงกับบัตรเครดิต) และจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายครบถ้วน พร้อมนำหลักฐานในการรับรางวัลยืนยันผ่านทางอีเมล หรือช่องทางที่ตัวแทนของบริษัทฯ แจ้งภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66
 • เงื่อนไขรางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น
  • ผู้ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น ต้องเป็นผู้ร่วมเดินทางด้วยเท่านั้น
  • กรณีผู้ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้ติดตามไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย และ/หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่น จะถือว่าได้รับรางวัลแล้วและเป็นการสิ้นสิทธิการรับรางวัลดังกล่าวทันที
  •  ผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตามต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
  • ผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตามต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม และเป็นวัคซีนยี่ห้อที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO รับรอง ในกรณีสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือ ฉีดไม่ครบ 3 เข็ม จะต้องแสดงใบรับรองผลตรวจโควิด RT-PCR เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (เด็กอายุน้อยกว่า 6 ขวบ ไม่จำเป็นต้องตรวจ)
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ติดตามจะเดินทางทั้งไป – กลับ ในวันและเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งต้องปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโปรแกรมทัวร์ด้วย
  • รางวัลดังกล่าวไม่รวมค่าจัดทำหนังสือเดินทาง เอกสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ได้รับรางวัลและผู้ติดตาม
  • รายละเอียดของบัตรโดยสารเครื่องบิน และที่พัก รวมถึงแพ็คเกจทัวร์ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัททัวร์กำหนด
 • กรณีที่มีการสละสิทธิ์ และ/หรือ ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะติดต่อให้ผู้ได้รับรางวัลสำรองมารับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลสำรองจะต้องมารับของรางวัลภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 • บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ได้รับรางวัลให้แก่บริษัททัวร์ เพื่อประโยชน์ในการมอบของรางวัล หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขาย
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • บริษัทฯ ไม่ต้องชำระค่าทดแทน หรือ ค่าชดเชยใดๆ ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล หากปรากฎชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน
 • ของรางวัลที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด คะแนนสะสม หรือของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่มียอดค้างชำระกับบริษัทฯ เกินกว่า 30 วัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิตหรือสัญญาสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่บริษัทได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจ และสิทธิเด็ดขาดของบริษัทที่อาจขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
 • การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนสื่อโฆษณาต่างๆ โดยภาพถ่ายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี
 •  บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของรางวัล หากพบความบกพร่อง กรุณาติดต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
 • สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง วันเดินทาง รายละเอียด โรงแรม ห้องพัก กิจกรรม และสันทนาการ ใดๆ ในมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของสมาชิก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 เป็นสำคัญ โดยแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.krungsricard.com
 
**เงื่อนไขการรับ e-Coupon Shopee มูลค่า 1,000 บาท
 • สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกใหม่ บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ผู้ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภทหรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน UCHOOSE หรือ Website www.krungsricard.com และได้รับอนุมัติบัตรตั้งแต่ 15 มี.ค. 66 – 31 พ.ค. 66
 • สมาชิกใหม่บัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม (ผู้ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภทหรือยกเลิกบัตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน) จะได้รับ e-Coupon Shopee มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 1 Code เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบ 10,000 บาทขึ้นไป พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้าร่วมรายการผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE (ค้นหาพิมพ์ “NOWJP” ในหน้าเมนูโปรโมชั่น) ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ โดยเริ่มนับยอดใช้จ่ายจากวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเป็นต้นไป
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม จะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมหรือยกเว้น รายการยอดถอนเงินสดผ่านทุกช่องทาง, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดใช้จ่ายหมวดกองทุนรวมทุกประเภท การซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ การซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) รวมถึงโบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ และยูนิตลิงค์, ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • บริษัทฯ จะอัปโหลด e-Coupon เข้าแอปฯ UCHOOSE ในเมนู Coupon เมื่อสมาชิกบัตรฯ ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข โดยบริษัทฯ จะทำการอัปโหลด e-Coupon แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
  • สมาชิกใหม่ที่อนุมัติวันที่ 15 มีนาคม 2566 – 30 เมษายน 2566  ได้รับ E-Coupon ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566
  • สมาชิกใหม่ที่อนุมัติวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 ได้รับ E-Coupon ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดย e-Coupon จะแสดงผลที่หน้า "คูปองทั้งหมด" โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ e-Coupon จะมีอายุ 30 วันนับจากวันที่ได้รับ e-Coupon ผ่านแอป UCHOOSE หากไม่ใช้ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์การรับ e-Coupon 1 Code / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก
 • e-Coupon Shopee มูลค่า 1,000 บาท สามารถนำไปใช้ที่ Shopee โดยค่าสินค้าหรือค่าบริการที่คงเหลือ หลังหักส่วนลดจาก E-Coupon จะต้องชำระด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม เท่านั้น
 • เงื่อนไขการใช้ e-Coupon Shopee เป็นไปตามที่เจ้าของสินค้า / บริการกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของสมนาคุณเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกอยู่ และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่ส่งของสมนาคุณ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่าในกรณีสินค้าที่จัดรายการส่งเสริมการขายหมด
 • การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงเดียวและถือเป็นที่สุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

โปรโมชั่นบัตรเครดิต

Lady's Birthday สิทธิพิเศษในเดือนเกิด รับ SEPHORA e-Coupon 300 บาท*

แตะจ่ายแบบไร้สัมผัส สะดวกปลอดภัย อุ่นใจกว่า

ขนมไหว้พระจันทร์แสนอร่อย Jay & Daisy Mooncake ราคาพิเศษเพียง 988 บาท* จากราคาปกติ 1,188 บาท จาก Hilton Sukhumvit Bangkok

สิทธิพิเศษเมื่อซื้อประกันรถยนต์หรือบิ๊ก ไบค์ ที่ โฮมโปร

ผ่อนค่าเบี้ยประกัน 0% นาน 7 เดือน สำหรับค่าเบี้ยประกันปีแรก พร้อมลงทะเบียนสมัครบริการหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติแบบต่อเนื่อง AutoPay สำหรับกรมธรรม์รายใหม่

สมัครบางจากกรีนไมลส์ แบบดิจิทัลการ์ด รับเลย! บางจากพอยท์ 150 พอยท์*

รับส่วนลด 10%* ที่ 10 Ramen Restaurants in Bangkok

ส่วนลด 10% กับมื้อเย็น ที่ Chef Edward Kwon in Bangkok

สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี รับคูปองจาก www.cogmatethailand.com

รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 6,000 บาท* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%** ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

เติมน้ำมันที่ปั๊มบางจาก รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 19%*,**

Thailand Baby & Kids Best Buy #53 ลงทะเบียนรับของสมนาคุณ + แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%

วางแผนลดหย่อนภาษี ประจำปี 2566 ด้วยประกันและกองทุน

โอนกรุงศรีพอยต์ เป็น Airasia Point ลุ้นเที่ยวฟรี

รับส่วนลดทันที 7%* สำหรับการจองโรงแรม ในประเทศไทย

รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท* เฉพาะวันจันทร์ และรับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท* เฉพาะวันพิเศษ

รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 8,000 บาท* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%** ที่ศูนย์ฯดิ เอ็มโพเรียม และศูนย์ฯดิ เอ็มควอเทียร์ (โซนพลาซ่า)

ผ่อนทีวี SAMSUNG 98” ที่ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำ 0% นาน 10 เดือน*

ใหม่ iPhone 15 ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับโปรพิเศษจากร้านค้าชั้นนำ

ช้อปไม่เกรงใจใคร ปังทุกลุค เป๊ะทุกสไตล์

Dining at Alati Siam Kempinski hotel BKK

บินใกล้ ปลายปีได้คืนคุ้ม เมื่อซื้อบัตรโดยสาร 7 สายการบินที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,200 บาท*

CDC Design for Life 2023

เรื่องประกัน รับคุ้ม! กับบัตรเครดิต กรุงศรี

รับ M-Coupon รวมสูงสุด 400 บาท* ที่ MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง

ส่วนลด 10%* จากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์โรงแรมที่ Sheraton Samui Resort

คุ้มเต็มทริป CASHBACK เต็มถัง เติมน้ำมันและท่องเที่ยว กับบัตรเครดิต กรุงศรี

อิ่มอร่อยมื้อหรู ณ โรงแรมชั้นนำ ตลอดทั้งปี

อภิสิทธิ์เหนือระดับในการใช้บริการห้องรับรองที่สนามบิน กับ DragonPass

Manchester United Schedule

เงินสดทันใจ กับบัตรเครดิต กรุงศรี

Lady’s Monthly Special แลกพอยต์ e-Voucher เซฟพอยต์สูงสุด 45%*

การโอนคะแนนไปยังบัตรโฮมการ์ด

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับบัตรเครดิต กรุงศรี ณ โรงพยาบาลสัตว์ และเพ็ทช็อป

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ อันเกิม – อันก๋า ทุกสาขา *,**

ช้อปที่ NocNoc รับส่วนลดสูงสุด 4,500 บาท*

เติมน้ำมันทั่วไทย แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%* กับบัตรเครดิต กรุงศรี

บลจ.กรุงศรี จากกองทุนเด็ดสู่ SSF/RMF ใหม่ ให้คุณวางแผนภาษี

เที่ยวญี่ปุ่นอุ่นใจ มีล่ามญี่ปุ่นช่วยเหลือ*

Dining at Sra Bua by Kiin Kiin

รับเครดิตเงินคืน มูลค่า 500 บาท*

สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก All member แตะจ่ายด้วยบัตรเครดิต มาสเตอร์การ์ด

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ Another Hound Cafe ทุกสาขา

ช้อปที่ Boonthavorn ทุกสาขา และ ออนไลน์ www.boonthavorn.com

รับส่วนลด 20% มาร์เก็ตเพลสบุฟเฟต์ ห้องอาหารครัวตลาดใหญ่ จาก Courtyard by Marriott Phuket Town

แลกพอยต์เท่ายอดใช้จ่ายรับส่วนลดทันที 15%*

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3%* ไม่ต้องลงทะเบียน เพียงเติมน้ำมันบางจากปั๊มที่ร่วมรายการครบทุก 800 บาท/สลิป

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Coffee Arigato ทุกสาขา ในร้านมิสเตอร์ โดนัท

อิ่ม อร่อยรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 10%* ที่ Siam Takashimaya

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 60,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ และช่องทางออนไลน์

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - JASPAL

บินไกลปลายปี เที่ยวไหนก็ได้คืน

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,900 บาท*,** เมื่อช้อปออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี นาว แพลทินัม

รับส่วนลดพิเศษจากโรงแรมโซ แบงคอก

รับประกันความคุ้ม เปลี่ยนยอดจ่ายเบี้ยประกันแบบรูดเต็ม เป็นผ่อน 0% 3 เดือน* ง่ายๆ ผ่านแอป UCHOOSE

กิน เที่ยว ช้อป ต่างประเทศไม่มีสะดุด ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว สะดวก ง่าย ได้ทันใจ

ช้อปซูปอร์ฯ รับคืน super คุ้ม ทั้งร้านค้าและออนไลน์ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 4,800 บาท + แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*

ส่วนลดห้องพัก 15% พร้อมฟรีอาหารเช้าสำหรับสองท่าน จาก Holiday Inn Express Bangkok Sathorn

รับส่วนลด 5%* ที่ ANA DUTY FREE SHOP ที่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

เติมเงินหรือชาร์จรถไฟฟ้า และจ่ายผ่านแอปชั้นนำ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Inthanin Coffee (อินทนิลคอฟฟี่)

อร่อยคุ้มที่ AUNTIE ANNE'S กับเมนูราคาพิเศษ*

FRIDAY GET FRESH WITH MASTERCARD

ผ่อนเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านที่ Index Living Mall

ช้อปที่ Boonthavorn ทุกสาขา และ ออนไลน์ www.boonthavorn.com

POINT TO INVEST แลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับ บลจ. กรุงศรี

ผ่อนตั๋วเครื่องบิน โอมานแอร์ พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 10%*

ช้อป Lazada PAYDAY รับโค้ดส่วนลด 130 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

[AIA] รวมสิทธิพิเศษ เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยกับ เอไอเอ ทั้งปีแรกและปีต่ออายุ

บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 2,400 บาท* + แลกพอยต์รับคืนรวมสูงสุด 20%** คุ้มครบ กับเรื่องช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าหมวดแฟชั่นชั้นนำที่ร่วมรายการ

เมื่อจองตั๋วเครื่องบินไป เกาหลี กับ Korean Air รับส่วนลด 10%*

อิ่มสุดฟิน ที่ บ้านป้าหนู ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - CC DOUBLE O

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10% หนังสือ เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน

Gourmet dining รับส่วนลดสูงสุด 20%* ณ ร้านอาหารที่ร่วมรายการ

MRT, ทางด่วนพิเศษ 5 สาย และดอนเมืองโทล์ลเวย์

อิ่มอร่อยกับมื้อสุดหรูที่ Mandarin Oriental, Bangkok พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 15%

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - CMG GROUP

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ

Ultimate Beauty with Apex

จ่ายเบี้ยประกัน แลกพอยต์ รับเครดิตเงินคืน 15%*

อร่อยคุ้มที่ COLD STONE CREAMERY กับเมนูราคาพิเศษ*

ผ่อน iPhone 15 ทุกรุ่น ทุกความจุ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

Power Mall New iPhone 15 ผ่อน 0%* นานสูงสุด 10 เดือน

ลุ้นทริปตะลุยญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า กับ บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า

รับเครดิตเงินคืน 5%* ที่ ห้างสรรพสินค้า EDION ประเทศญี่ปุ่น

Beauty Clinic & Dental Clinic

แลกพอยต์รับส่วนลดสูงสุด 20% *,**,*** + รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 2,400 บาท**** ที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ (โซนห้างฯ)

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น utu Points รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - CPS CHAPS

ช้อป Shopee PAYDAY รับส่วนลด 250 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

สุดทุกแจแปนสไตล์ ที่ห้าง สยาม ทาคาชิมายะ

หมดกังวลเรื่องลืมชำระบัตรเครดิต ด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สิทธิพิเศษ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท เมื่อสมัครชำระเบี้ยประกันแบบหักบัญชีอัตโนมัติ สำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตกับกรุงไทย-แอกซ่า

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ Pet n me

แพลนทริปเที่ยวแบบคุ้มครบ จองห้องพักเริ่มต้น 800 บาท

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ โรงพยาบาลสัตว์ พันธพัฒน์

รับส่วนลด 10%* สำหรับบริการรถและเรือเช่า

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น Bangchak Points

เที่ยว ช้อป ต่างประเทศ แบบโนลิมิต ใช้สะสมสกุลต่างประเทศรวมช้อปออนไลน์

EMDINING รับส่วนลดสูงสุด 20% + รับบัตรกำนัล มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

รับส่วนลดสูงสุด 30%* ที่ Tokyo Tower ประเทศญี่ปุ่น

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - FRED PERRY

ซื้อประกันเดินทาง MSIG คุ้มรับ 2 ต่อ

New iPhone15 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท*

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น AIS Points

ผ่อนชำระ Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Tab S9, Galaxy Watch6 ที่ www.samsung.com

“JCB presents” สิทธิ์เข้าห้องรับรองลูกค้า JCB Platinum ใน Universal Studios Japan และ Priority Access เพื่อเข้าเล่นเครื่องเล่น The Flying Dinosaur*

ALLY Enjoy Life 2023 แลกรับเครดิตเงินคืน 12%*

ช้อป Lazada รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 520 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - ROYAL IVY REGATTA

เที่ยว ช้อป คุ้มรอบโลก แบบโนลิมิต สะสมการใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศ รับรวมสูงสุด 27,000 บาท*

รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท* เฉพาะวันจันทร์ และรับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท* เฉพาะวันพิเศษ

แหล่งแลกพอยต์ ผ่านแอป UChoose

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%* ที่โชว์รูม และศูนย์รถ ทั่วไทย

รับส่วนลด 10%* ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี เที่ยวฟิน in JAPAN กิน เที่ยว แล้วช้อปเป็นสกุลเงินเยนที่ญี่ปุ่นรวมช้อปออนไลน์ (เว็บไซต์ที่จดทะเบียนประเทศญี่ปุ่น)

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - CLUB 21

ช้อป Shopee รับส่วนลดสูงสุด 520 บาท* พร้อมรับเครดิตเงินคืน 5%**

ช้อปของแต่งบ้าน แลกพอยต์รับคืนคุ้ม 10%*

รับเครดิตเงินคืน 5%* ที่ Daimaru Tokyo

ผ่อน New iPhone 15 ที่ Studio7 & iStudio 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท*

อร่อยคุ้มที่ MISTER DONUT รับโดนัท 2 ชิ้น มูลค่าสูงสุด 58 บาท*

ผ่อน iPhone 15 ทุกรุ่น ที่ Lazada รับส่วนลด 10%

Hospital & Wellness Center

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 1,000 บาท* + แลกพอยต์รับเพิ่มรวมสูงสุด 60,000 บาท**,*** ที่ Siam Discovery และ Siam Center

สั่ง LINE MAN รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 80 บาท* พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 5%**

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - MICHAEL KORS

Prince Palace Hotel ส่วนลด 10%*

อิ่มท้องก่อนบิน กับบัตรเครดิต กรุงศรี

ส่วนลด 10% จากเรทที่ดีที่สุด จากเว็บไซต์โรงแรม จาก Vana Belle, a Luxury Collection Resort, Koh Samui

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10% ที่ปั๊มน้ำมัน ทั่วไทย

จ่ายเบี้ยประกัน ผ่านสาขาธนาคารกรุงศรี แลกรับเครดิตเงินคืน 10%*

แลกพอยต์เท่ากับยอดซื้อ รับส่วนลดทันที 20%* ที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ เฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง และ บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ซิกเนเจอร์

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ ไอ เลิฟ เพ็ท

รับส่วนลด 15% เมื่อซื้อขนมไหว้พระจันทร์แบบกล่องจากราคาปกติ จาก Bangkok Marriott Marquis

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - PACIFICA GROUP 1 ส.ค. 66 – 31 ต.ค. 66

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3,000 บาท* + แลกพอยต์รับเพิ่มรวมสูงสุด 60,000 บาท**,*** ที่ Siam Paragon

สั่ง foodpanda รับส่วนลดสูงสุด 80 บาท* พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 5%**

U CHALLENGE เกมพิชิตพอยต์ กับ 6 ร้านค้าออนไลน์ รับพอยต์พิเศษสูงสุด 4,500 พอยต์*

ผ่อนชำระ iPhone 15 Series 0% นานสูงสุด 10 เดือน* ที่ Shopee Mall ที่ร่วมรายการ

อร่อยคุ้มที่ Ryoku Cafe รับส่วนลด 5%*

ภารกิจช้อปออนไลน์ CASHBACKครบคุ้ม เล่นเกมพิชิตพอยต์เพิ่ม กับบัตรเครดิต กรุงศรี

ผ่อนยางรถยนต์ 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ศูนย์ฯชั้นนำ

รับส่วนลด 200 บาท* ที่ร้าน Hitori Shabu

สั่ง GrabFood รับส่วนลดค่าอาหาร 80 บาท* พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 5%**

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - PP GROUP

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 3,000 บาท* + แลกพอยต์รับเพิ่มรวมสูงสุด 60,000 บาท**,*** ที่ ICONSIAM และ ICS

พักผ่อนที่ภูเก็ตกับ foto Hotel รับส่วนลดเพิ่ม 10% จากราคาหน้าเว็บไซต์

Swissotel Bangkok Ratchada ส่วนลด 20%*

ช้อปคุ้มที่ Mega Home รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5,000 บาท

Homm Sukhumvit 34 Bangkok ส่วนลด 10%*

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ โรงพยาบาลสัตว์พญาไท 7

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น กับ 10 ร้านบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น

สิทธิประโยชน์ประกัน ธนาคารกรุงศรี

สิทธิประโยชน์ประกันอื่นๆ กับ Krungsri Broker

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Mister Donut

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับ โรงพยาบาลสัตว์ด็อกเตอร์เพ็ท

พักผ่อนที่ภูเก็ตกับ Hotel Tide รับส่วนลดเพิ่ม 10% จากราคาหน้าเว็บไซต์

อิ่มสุดฟิน ที่ HITORI SHABU ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

พอยต์คืนคุ้ม กับชีวิตติดออนไลน์

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - AIIZ

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5%* เมื่อมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่ประเทศญี่ปุ่น

ช้อปออนไลน์ PAYDAY รับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท

รับส่วนลดสูงสุด 15%* เมื่อจองห้องพักที่ร่วมรายการผ่าน www.Booking.com/JCBTH

สั่ง ShopeeFood รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 70 บาท* พร้อมรับเพิ่มเครดิตเงินคืน 5%**

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - Ari Football

อร่อยคุ้มที่ KOUEN รับ ส่วนลด 100 บาท*

แลกพอยต์ดูหนัง สนุกกับทุกความบันเทิง

รับโค้ดส่วนลดรวมสูงสุด 1,500 บาท* เมื่อจองเที่ยวญี่ปุ่น ไทย และทั่วโลก กับ Traveloka ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

ชำระเบี้ยประกันสุดคุ้ม รับเครดิตเงินคืน 0.6%* รับคืนรวมสูงสุด 18,000 บาท

สิทธิพิเศษ สำหรับบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า

แลกรับเครดิตเงินคืน กับ Pet mall

อิ่มสุดฟิน ที่ MAGURO ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

เลือกแต่งบ้าน ที่ใช่ในแบบคุณ แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - Ari Running

ชีวิตติดออนไลน์ แลกพอยต์รับส่วนลด เซฟพอยต์สูงสุด 18%*

Lazada Payday รับส่วนลด 130 บาท

Shopee Payday Sale รับส่วนลด 250 บาท

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - Asics

รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 15%* สำหรับการเช่ารถยนต์ไฟฟ้า

รับส่วนลดสูงสุด 10%* สำหรับขนมไหว้พระจันทร์ที่ร้านค้าและโรงแรมชั้นนำ ที่ร่วมรายการ

ช้อปที่ SB Design Square ทุกสาขา และออนไลน์ www.sbdesignsquare.com

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - ร้านค้าแบรนด์ Asics outlet ทุกสาขา

โรงพยาบาลเครือพริ้นซ์ รับส่วนลดสูงสุด 30%*

รับส่วนลด 150 บาท* ที่ร้าน Maguro Sushi

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ % ARABICA ทุกสาขา *,**

CHUBB เปิดประเทศเมื่อไหร่…พร้อมลุย! 10 วัน เพียง 205 บาท

[JAPAN] พร้อมเที่ยวญี่ปุ่น กับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเดียวครบคุ้ม รวมสิทธิพิเศษครอบคลุมทุกการเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

ผ่อนชำระสินค้าที่ Krungsri Apple Rewards Store 0% นานสูงสุด 10 เดือน*

ส่วนลด 15%* จาก Asia Books

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ AUDREY ทุกสาขา*,**,***

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น กับ E-Voucher 10 ร้านอาหารญี่ปุ่น

Good Health & Happiness Get discount up to 70%*

รับเครื่องดื่มและบริการฝากสัมภาระฟรี* ที่ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวและศิลปะ shibuya-san ประเทศญี่ปุ่น

เริ่มต้นเพียง 850 บาท/วัน* พร้อมประกันภัยชั้น 1 และประกันรถหาย

FASHION KEY BRAND Y23 ; H&M, H&M HOME, COS

Shopee Fashion & Beauty รับส่วนลดสูงสุด 180 บาท

Nocnoc Payday ช้อปสินค้าดีลดีส่งท้ายเดือน รับส่วนลดสูงสุด 3,000 บาท

Special Privileges For Krungsri Credit Card Enjoy 365 Days ลูกค้าบัตรเครดิตกรุงศรีรับสิทธิพิเศษกับร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการที่ ICS

อิ่มสุดฟิน ที่ Bar B Q Plaza ลุ้นบินฮอกไกโด

ช้อปตามสไตล์ แบบคุ้มๆ แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 12%* ทุกวัน

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ สยามเลเซอร์ คลินิก

ช้อปที่ KING POWER ทั้งสาขาและออนไลน์ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 8,200 บาท* + แลกรับเครดิต เงินคืนเพิ่ม 10%** + รับส่วนลดสูงสุด 20%***

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Shabu Tomo (ชาบูโทโมะ)

รับส่วนลดทันที 7%* สำหรับการจองโรงแรม ในประเทศไทย

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ เบิร์นบุษบา ทุกสาขา *,**

SHOP EARN BURN แลกรับเครดิตเงินคืน 12%*

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ DEAN & DELUCA ทุกสาขา*,**,***

Dine & Dream with Radisson Blu Plaza

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Jones' Salad (โจนส์ สลัด)

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อช้อปที่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา (โซนพลาซ่า)

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%* กับร้าน Cosmetic ที่ร่วมรายการ

ทริปนี้ สุดคุ้ม จองที่พักผ่าน Agoda รับส่วนลด 6%

ช้อปซูเปอร์ฯ ทั้งร้านค้าและออนไลน์ แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 13%* ทุกสัปดาห์

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น กับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ร้าน GAGA

รับส่วนลดสูงสุด 7%* ที่ร้านขายยายอดนิยมในญี่ปุ่น

Aurora กรุงศรี เดย์ Big Surprise !!! ผ่อนทองนานสูงสุด 10 เดือน

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 15%* เมื่อช้อปที่ศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ (โซนพลาซ่า)

COSMETIC - EVEANDBOY ทุกสาขาและออนไลน์

อิ่มสุดฟิน ที่ เอี่ยวไถ่ สุกี้โบราณ ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

ยิ่งช้อป ยิ่งแลก ยิ่งได้คืนคุ้ม

ช้อปสะดวก คืนคุ้ม แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 12%* ทุกสัปดาห์

POINT TO INVEST แลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับ บลจ. กรุงศรี

เติมเต็มทุกประสบการณ์ท่องเที่ยวกับ KKday

แลกรับเครดิตเงินคืน 13%* ที่ Nu Skin

รับส่วนลดทันที 5%*

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ ฟ้าปลาทาน *,**

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Ma La Kor (มะ ละ กอ)

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Ponn Café (ป้อน)

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อช้อปที่ศูนย์การค้า สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ตกรุงเทพ

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ FRAN’S *,**

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ HOKKAIDO-RAMEN-SANTOUKA*,**,***

อยู่ที่ไหนก็เที่ยวได้ กับ TraveliGo

ผ่อนสินค้าและบริการ 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ออโตวัน ทุกสาขา

รับชุดอาหารสำหรับ 1 ท่าน* เมื่อจองชุดอาหารที่กำหนดตั้งแต่จำนวน 2 ท่านขึ้นไป ณ ร้านอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นที่เข้าร่วมรายการ

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อช้อปที่ศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ (โซนพลาซ่า)

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - JUNG SAEM MOOL

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Auntie Anne's

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Cold Stone

รถเช่าราคาเริ่มต้น 950 บาท/วัน*

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ KAGONOYA ทุกสาขา*,**

Jubilee Diamond BIG THANKS Buy 1 Get 1 ผ่อน 0%* รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 37,000 บาท พร้อมรับเพิ่มสิทธิพิเศษสุดคุ้ม

ผ่อนอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน 0% สูงสุด 10 เดือนเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Ten Ten Shabu 4 สี หมีออนเซน

อิ่มสุดฟิน ที่ KATSUYA ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

แพ็คเกจคลอด 0% นาน 10 เดือน ที่ เครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล และโรงพยาบาลการุญเวช

รับส่วนลด 5%* พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืน 12%** ที่เวชพงศ์โอสถ

ทริปญี่ปุ่นต้องเข้าแล้ว! Agoda รับส่วนลด 15% เมื่อจองโรงแรมที่ญี่ปุ่น

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ กับข้าว กับปลา ทุกสาขา*,**

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Hiro Keki (ฮิโระ เคกิ)

จองกิจกรรมท่องเที่ยวญี่ปุ่น ไทยและทั่วโลกกับ Klook รับส่วนลดสูงสุด 15%*

ช้อปที่ INDEX LIVING MALL ทุกสาขา และออนไลน์ www.indexlivingmall.com

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - NUSKIN

ไหว้พระขอพรที่ฮ่องกงกับ “อาจารย์ ดร.คฑา ชินบัญชร”

ช้อปสุดปัง บุกห้างดัง เอาใจสายแฟ - POMELO

ส่วนลด 10%* ขนมไหว้พระจันทร์ MX Mooncakes จากราคาปกติ

รับส่วนลด และแลกรับเครดิตเงินคืน กับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่โรงพยาบาล และร้านขายยาที่กำหนด

ส่วนลดคุ้ม กับ airasia ride ที่ airasia Super App บนมือถือเท่านั้น

รับส่วนลด และแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนกับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่คลินิกทันตกรรมชั้นนำ

เที่ยวทั่วไทย คุ้มตลอดปี แลกรับเครดิตเงินคืน 13%* ทุกสัปดาห์

ช้อปร้าน Takeya ที่ญี่ปุ่น รับส่วนลด 10%* เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 5,000 เยน

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Sushi Hiro (ซูชิ ฮิโระ)

แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%* เมื่อช้อปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล (โซนพลาซ่า)

BNB HOME ผ่อนสุดคุ้ม 0% ทุกชิ้น นานสูงสุด 10 เดือน รับส่วนลดสูงสุด 5%

Shopee Apple Flagship Store รับส่วนลด 800 บาท

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ PAUL ทุกสาขา *,**

ผ่อนสินค้าที่ร่วมรายการที่บุญถาวร

ช้อปของแต่งบ้านกับแบรนด์ชั้นนำ พร้อมรับสิทธิ์สุดคุ้ม

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Hiro Omakase by Sushi Hiro

รวมดีลการจองเที่ยวออนไลน์

รับส่วนลด และแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนกับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่หมวดคลินิก และสถาบันความงาม

Doctor A TO Z App มอบสิทธิพิเศษแก่บัตรเครดิต กรุงศรี

ผ่อนสินค้า/บริการ 0%นานสูงสุด 10 เดือน ที่บี-ควิก ทุกสาขา พร้อมรับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน KOFUKU (โคฟุกุ)

ช้อปของแต่งบ้านกับแบรนด์ชั้นนำ พร้อมรับสิทธิ์สุดคุ้ม ช้อปทั้งหน้าร้าน และออนไลน์

อิ่มสุดฟิน ที่ POULET ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

COSMETIC - SEPHORA ทุกสาขาและออนไลน์

ช้อปสุดคุ้มกับบัตรเครดิต วีซ่า ที่วิลล่ามาร์เก็ต แอปพลิเคชัน

ภารกิจล่าส่วนลดเดลิเวอรีดัง รวมโค้ดส่วนลดเดลิเวอรี กับบัตรเครดิต กรุงศรี

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Niku King (Yakiniku Buffet)

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ โรงสีโภชนา ทุกสาขา *,**

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ รสนิยม ทุกสาขา*,**

รับส่วนลด 8%* เมื่อจองโรงแรมที่ร่วมรายการ

LUCKY UPOINT 9 พอยต์ ลุ้นรับ OPPO Find N2 Flip

Trip.com ทุกการเดินทางเป็นเรื่องง่ายๆ รับส่วนลด 7%* หรือ โค้ดส่วนลดพิเศษ

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ SIWILAI CITY CLUB*,**,***

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ SIWILAI CAFE ทุกสาขา*,**,***

สิทธิพิเศษเมื่อจองกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ญี่ปุ่น สุดพิเศษ จาก Wabunka ส่วนลด 10%*

จองทริปเที่ยวสุดคุ้ม กับ Klook รับส่วนลด 12%*

ผ่อนสินค้าและบริการ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ศูนย์บริการชั้นนำ อาทิ Toyota/ Isuzu / Nissan / Autobacs / MMS BOSCH / Goodyear / Yokohama / Dunlop / Quick lane และFIT Auto

ดูแลสุขภาพที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซอยศูนย์วิจัย) รับส่วนลดกับบัตรเครดิต กรุงศรี

รับส่วนลด 15%* เมื่อซื้อแผนประกันภัยที่ร่วมรายการของ MSIG

เพียงใช้จ่ายผ่านบัตร กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม หรือบัตรเครดิต สยาม ทาคาชิมายะ เจซีบี รับเลย เมนูพิเศษ CROWN DISH

เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี สิทธิพิเศษจากห้าง Keio Department Store

Central ผ่อน 0% แผนกเครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน นาฬิกา เครื่องประดับ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Cafe de Oasis & Toby's Pizza

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Burger&Lobster (เบอร์เกอร์ & ลอบสเตอร์)

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ ส้มตำนัว ทุกสาขา*,**,***

เรื่องญี่ปุ่นต้องกรุงศรี สิทธิพิเศษจากห้าง Kintetsu Department Store Main Store Abeno Harukas

โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้บริการทางการแพทย์ถึงบ้านคุณ พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมาย สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี

SkinX แอปดูแลผิวครบวงจร มอบสิทธิพิเศษมากมาย สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี

รับส่วนลด 10%* ที่ TSURUHA

CRYOVIVA ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น อิ่มคุ้มทุกมื้อ กว่า 70 ร้านอาหารชั้นนำ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน HOT POT BUFFET (ฮอท พอท บุฟเฟต์)

สั่งอาหารทุกร้านญี่ปุ่นทั่วไทยผ่านแอป LINE MAN และจ่ายด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี รับส่วนลดทันที 70 บาท* ได้ทุกวัน

อิ่มสุดฟิน ที่ SUSHI SEKI ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

ผ่อนสินค้าที่ร่วมรายการที่ดูโฮม 0% นานสูงสุด 10 เดือน

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ ทองสมิทธ์ ทุกสาขา *,**

รับส่วนลดสูงสุด 50%* และแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนที่ โรงพยาบาลสมิติเวช

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น แลกรับแพ็กเกจ MONOMAX สูงสุด 30 วัน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 40,000 บาท* ตลอดรายการ เมื่อซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่น หรือ Inclusive Products (ตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พัก) กับ JTB THAILAND

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Great Harbour (เกรท ฮาร์เบอร์)

อิ่มสุดฟิน ที่ TSUTA ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

ภารกิจออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม กับ airasia Superapp (เฉพาะ Ride)

อิ่มสุดฟิน ที่ URAKI ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Boon Tong Kee (บุญตงกี่)

รับเลย! ส่วนลด 250 บาท* เมื่อจองออกรอบที่ Golfdigg ตามเงื่อนไข

รับส่วนลดค่าส่งสูงสุด 30 บาท* เมื่อช้อปตามเงื่อนไข ที่ Shopee

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Khao Jaan-Prod (ข้าวจานโปรด)

Villa Deva Resort&Hotel Bangkok ส่วนลด 15%*

ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ชั้นนำ 0% สูงสุด 10 เดือน* ที่ตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ

ภารกิจช้อปออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม กับ Atome

ภารกิจออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม กับ Hungry Hub

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน KOUEN PREMIUM BUFFET

จองรถเช่าที่ Avis รับสิทธิ์จองรถเช่าราคาพิเศษสุดๆ

The Berkeley Hotel Pratunam ส่วนลดสูงสุด 50%*

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ของขวัญคลินิก

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ชาเมอร์ คลินิก

ช้อปสนุก ช้อปคุ้ม ที่ BicCamera ทั่วญี่ปุ่น รับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมาย กับบัตรเครดิต กรุงศรีวีซ่า เท่านั้น

Eastin Grand Sathorn Bangkok ส่วนลด 20%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน แม่ศรีเรือน

ผ่อนสินค้าที่ร่วมรายการที่ Global House 0% นานสูงสุด 10 เดือน

ภารกิจออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม กับ MUVMI

ภารกิจออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม กับ Robinhood

Pullman Bangkok Grande Sukhumvit ส่วนลด 15%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Nam Nam Pasta and Tapas

Golden 99 ผ่อนทองและเครื่องประดับเพชร 0% สูงสุด 10 เดือน ผ่อนทองสุดปัง ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ และเครื่องประดับเพชร

ช้อปกับบัตรเครดิต กรุงศรี แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 10%* ช้อปกับบัตรเครดิต กรุงศรี แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10%* ที่ศูนย์การค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

J Shopping เพลิดเพลินการใช้จ่าย ณ ประเทศที่ร่วมรายการ พร้อมรับเครดิตเงินคืน 1%

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ด็อกเตอร์โทนี่คลินิก

ช้อปสนุก ช้อปคุ้ม ที่ BicCamera ทั่วญี่ปุ่น รับส่วนลดสูงสุด 15%*

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ พรเกษมคลินิก

SALA Hospitality Group รับส่วนลดสูงสุด 20%*

J Dining อิ่มอร่อยกับส่วนลดร้านอาหาร พร้อมรับเครดิตเงินคืน 3%

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Ranee's Restaurant

ภารกิจออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม กับ TikTok Shop

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Dookki Topokki (ดุ๊กกี้ ต๊อกบกกี)

Eastin Grand Hotel Phayathai Bangkok ส่วนลด 20%*

ผ่อนกับสถาบันการศึกษาชั้นนนำ 0 % นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 35,000 บาท*

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ พฤกษาคลินิก

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ลักซ์ชัวรี่ คลินิก

เที่ยวญี่ปุ่น แวะช้อป Don Quijote Japan รับส่วนลดและสิทธิพิเศษมากมาย กับบัตรเครดิต กรุงศรีวีซ่า เท่านั้น

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Seiryu Sushi (เซริว ซูชิ)

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ SUSHI HANA ทุกสาขา*,**,***

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ SUSHI HIRO ทุกสาขา*,**

ผ่อนเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* ที่ GrandHome

ภารกิจช้อปออนไลน์ สั่งอาหารกับ foodpanda รับส่วนลดสูงสุด 120 บาท*

จัดเต็ม ทุกความสวย ที่ ลา กราซ คลินิก

ช้อปที่โฮมโปรออนไลน์ทุกวันพฤหัส รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท*

จองหัองพักที่ญี่ปุ่น และไทย หรือทั่วโลกรับส่วนลดสูงสุด 15%* กับ Agoda

LINE MAN มอบส่วนลดเฉพาะค่าอาหาร 50 บาท* เมื่อจ่ายผ่านบัครเครดิต กรุงศรี

บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ส่วนลดสูงสุด 40%* เมื่อเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ภารกิจช้อปออนไลน์ สั่งอาหาร ช้อปมาร์ท บริการเรียกรถกับ GRAB รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท*

ผ่อนชำระผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ ในร้าน (ยกเว้นสินค้ายา) 0% นานสูงสุด 6 เดือน

อิ่มสุดฟิน ที่ Sushiro ลุ้นบินฮอกไกโด*,**

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Red Sun (เรดซัน)

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ ณ Greyhound Cafe ทุกสาขา

ผ่อนสบายๆที่ศูนย์บริการฮอนด้า 0% นานสูงสุด 10 เดือน

ดีลสุดคุ้ม รับส่วนลด 10%* ร้านอาหารดัง เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี

ตั๋วหนัง Major ราคาพิเศษ เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี JCB

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ GYUKATSU KYOTO KATSUGYU*,**

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ MAISEN ทุกสาขา*,**

ผ่อนเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านที่อิเกียทุกสาขา และ www.IKEA.co.th

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Fufu Shabu (ฟู่ฟู่ ชาบู)

เช่ารถกับ BIZCAR RENTAL รับส่วนลดสูงสุด 45%*

เติมน้ำมันที่ PT Station รับส่วนลด 40 บาท*

เช่ารถ AVIS ง่าย จ่ายคุ้มยิ่งกว่า รับส่วนลด 50 บาท/วัน*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Funky Fries (ฟังกี้ ฟรายส์)

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ NABEZO ทุกสาขา*,**

ช้อป Lazada รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท

ช้อป Shopee รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Penguin Eat Shabu

รถเช่าราคาพิเศษ เริ่มต้นวันละ 950 บาท* ที่ Drive Car Rental เท่านั้น

รวมดีลสุดหรูโรงแรม ร้านอาหาร และอีกมากมาย เมื่อช้อปที่ Megatix

ช้อป NocNoc รับส่วนลดสูงสุด 4,500 บาท

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้มสูงสุด 3 ต่อ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Kagonoya (คาโกะโนยะ)

ช้อปที่ Central App รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท

ผ่อนเฟอร์นิเจอร์ ที่ Index Shop Online 0% นานสูงสุด 6 เดือน

รับส่วนลด 200 บาท* เมื่อช้อปที่ Lazada ทุกวันพุธ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Din Tai Fung (ติ่น ไท่ ฟง)

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬา จาก ADIDAS แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

โอนกรุงศรี พอยต์ กับ พันธมิตรชั้นนำ

จองหัองพักทั่วโลก รับส่วนลดสูงสุด 9%*กับ Expedia

ช้อปที่ M Online Application และ www.moline.com รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท

ช้อปที่ SASOM รับส่วนลดสูงสุด 500 บาท

รับคุ้มหลายต่อ เมื่อช้อปหนังสือที่นายอินทร์ ทั้งสาขา และ ออนไลน์

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Simon Says Shabu (ไซม่อน เซย์ ชาบู)

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Another Hound Cafe (อนาเธอร์ฮาวด์ คาเฟ่)

ช้อปที่ GMM Oshopping รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

ผ่อนสินค้า Apple และอุปกรณ์สุดคุ้ม 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาท*

ช้อปที่ RS Mall รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

จองที่พักสุดคุ้ม กับ Hotels.com รับส่วนลด 8%* เมื่อจองผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า

รับส่วนลด 10%* จาก โออิชิ กรุ๊ป

ห้ามพลาด!! ช้อปที่ Matsumoto รับเครดิตเงินคืน 12%*

กินฟินเหมือนบินไปญี่ปุ่น รวมห้องอาหารญี่ปุ่นในโรงแรมชั้นนำ

ช้อปที่ SAHAPAT DELIVERY รับส่วนลดสูงสุด 70 บาท

ผ่อนสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และกล้องถ่ายรูป 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาท*

ช้อปที่ Sahapat Online รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

รับส่วนลดพิเศษที่ร้าน Keller

แบ่งจ่ายเครื่องประดับสุดคุ้ม 0% สูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 30,000 บาท ตลอดรายการ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน OSHINEI (โอชิเน)

ช้อปความคุ้มค่าที่ Tops รับบัตรของขวัญมูลค่า 100 บาท*

ส่วนลดสูงสุด 30%* สำหรับการใช้บริการ VIP meet & assist The Coral Lounge ที่สนามบิน

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Kin Buffet (คิน บุฟเฟต์)

ช้อปที่ SHOP CHANNEL รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

อิ่มสุดฟิน ที่ YAKINIKU ARAKI ลุ้นบินฮอกไกโด*,**,***

ช้อปที่ tohome.com รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ YAMACHAN ทุกสาขา*,**

บริการห้องรับรองพิเศษ The Coral Lounge ส่วนลดสูงสุด 50%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน แหลมเจริญซีฟู้ด

แบ่งจ่าย 0%* นาน 6 เดือน ขึ้นไป พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 35,000 บาท* ตลอดรายการ

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ MO-MO-PARADISE ทุกสาขา*,**

ช้อปที่ LIONSHOPONLINE รับส่วนลดสูงสุด 300 บาท

ช้อปที่ topvalue.com รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ MO-MO-PARADISE GOLD*,**

มัดรวมเครื่องฟอกอากาศ สู้ PM 2.5 เซฟพอยต์สูงสุด 58%

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้านบ้านหญิง

สิทธิพิเศษจาก Krungsri Boarding Card

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ SUSHI EXPRESS ทุกสาขา*,**

ช้อปที่ TVDirect รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

ช้อปที่ WISH รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

อิ่มสุดฟิน ลุ้นบินฮอกไกโด รับคุ้ม 2 ต่อ ณ SUSHIPLUS ทุกสาขา*,**

JCB Japan Guide Application

E-COUPON Farm Design (ฟาร์ม ดีไซน์) แลกรับเครื่องดื่มชีสเค้กปั่น 1 แก้ว มูลค่า 135 บาท

บินคุ้ม ตลอดปี แลกรับเครดิตเงินคืน 10%* ทุกสัปดาห์

ช้อปที่ UFM Fuji Super รับเครดิตเงินคืน 12%*

THA CITY LOFT HOTEL ส่วนลดห้องพัก 25%*

ช้อปที่ FIRSTER รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท

ผ่อนชำระ Lazada โปรโมชั่นช้อปออนไลน์ แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน

ช้อปที่ Golfdigg รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

THEA Serviced Apartment by TH District ส่วนลดห้องพัก 25%*

บริการเช่ารถและทัวร์เที่ยวต่างประเทศกับ Klook รับส่วนลดสูงสุด 10%*

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก SUPERSPORTS แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

ใช้ 999 พอยต์ แลกรับส่วนลด มูลค่า 100 บาท ที่ร้าน EST.33

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก SUPERSPORTS ออนไลน์ แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

แลกพอยต์ดูหนัง ที่ Century The Movie Plaza

THEE BANGKOK HOTEL ส่วนลดห้องพัก 25%

ช้อปที่ ServisHero รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

ช้อปที่ Love You Flower รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* ผ่อนที่นอน เครื่องนอน ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ

Thee Vijit Lanna ส่วนลดห้องพัก 25%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Shinsen Fish Market

รับส่วนลด 30%* จาก The Okura Prestige Bangkok

ช้อป Boots และ Watsons รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 24%*

ช้อปที่ Potico.co.th รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

ช้อปที่ i-Store Self Storage รับส่วนลดสูงสุด 20%

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Dunkin' Donuts ทุกสาขา

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Earw Thai เอี่ยวไถ่ สุกี้โบราณ

ช้อปสินค้า และอุปกรณ์กีฬาจาก เครือ REV EDITION แลกรับเครดิตเงินคืน 15%

ช้อปที่ Advice Online รับส่วนลดสูงสุด 800 บาท

ช้อปที่ Jay Mart Store รับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท

ผ่อนเฟอร์นิเจอร์ที่ Modernform 0% สูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาท

ผ่อนทองรูปพรรณ 0% นาน 9 เดือน รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 299 ทุกวัน ที่ห้างทองหวังโต๊ะกัง, อยากมีตัง, เยาวราชทองดี ทุกสาขาทั่วประเทศ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Saemaeul (แซมาอึลชิกตัง)

ช้อปที่ Q-CHANG รับส่วนลดสูงสุด 200 บาท

ช้อปที่ Mercular รับส่วนลดสูงสุด 300 บาท

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Song Fa (ซงฟา)

ช้อปที่ Beauticool รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท

ผ่อนอุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ 0% นานสูงสุด 10 เดือน เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ

ช้อปออนไลน์ ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ

ช้อปที่ GoWabi รับส่วนลดสูงสุด 250 บาท

137 Pillars Suites and Residences Bangkok ส่วนลด 20%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน FUKU INTOWN (ฟุคุ อินทาวน์)

โรงพยาบาลพญาไท ให้คุณพิเศษ 3 ต่อ

พอยต์ลดคุ้ม แลกรับส่วนลดเติมน้ำมัน กับ 4 ปั๊มใหญ่

ช้อปที่ ONESIAM SuperApp รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

ช้อปที่ AIS Online รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

Novotel Bangkok on Siam Square บุฟเฟ่ต์ราคาพิเศษ

แลกพอยต์ รับ Sim2fly กับ บัตรเครดิต กรุงศรี

Mitsui Outlet – In Japan รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ณ เอาท์เล็ทที่ร่วมรายการ

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ส่วนลดสูงสุด 15%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Greyhound Café (เกรฮาวด์ คาเฟ่)

ช้อปที่ JIB Online รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

ช้อปที่ Samsung Online รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

รับเครดิตเงินคืน 20%* ที่ร้านสตาร์บัคส์

แลกพอยต์แทนส่วนลด ที่ Krungsri Apple Rewards Store

The Westin Grande Sukhumvit Bangkok ส่วนลดสูงสุด 20%*

ช้อปที่ True Store รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

Power Buy & Go! Power ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที 0% นานสูงสุด 10 เดือน

ช้อปที่ Hdmall.co.th รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

DoubleTree by Hilton Bangkok Ploenchit ส่วนลด 10%*

ช้อปที่ Kony รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

Power Mall ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า 0% นานสูงสุด 10 เดือน และรับส่วนลดสูงสุด 15%

ภารกิจช้อปออนไลน์ สั่งอาหารกับ LINE MAN รับส่วนลดสูงสุด 100 บาท*

Power Mall Shopping in the rain ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ส่วนลดสูงสุด 15%

แลกพอยต์รับส่วนลด 10% ที่ร้าน Tora Yakiniku x Café กับบัตรเครดิต กรุงศรี

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน KINGKONG BUFFET

Power Mall Electronica Showcase ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน ส่วนลดสูงสุด 15%

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Nice Two Meat U

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น ABC Point ผ่าน TrueMoney Wallet ได้แล้ววันนี้

BabyLove & Certainty @ Flagship Store Lazada รับส่วนลดสูงสุด 220 บาท

ดีลพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต กรุงศรี ที่แอป foodpanda

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น Sky Points ผ่าน ALLY SKY REWARDS Application

แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 30,000 บาท ตลอดรายการ

รับส่วนลดจาก Skootar ขนส่งด่วนออนไลน์ มือโปร และจ่ายด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

Robinson ผ่อน 0% แผนกเครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน นาฬิกา เครื่องประดับ

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน GYU-YA YAKINIKU

ก่อนเดินทางแวะพักผ่อนที่ Miracle Lounge แลกพอยต์รับ E-COUPON เซฟพอยต์สูงสุดถึง 50%

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Mongkok Sukiyaki

ภารกิจช้อปออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม เล่นเกมพิชิตพอยต์เพิ่ม กับ Rabbit LINE Pay

SAMSUNG Galaxy Flip & Fold Series 5 0% นานสูงสุด 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,555 บาท*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Neta Grill

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น คะแนน Max Point

ช้อปออนไลน์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน* สินค้าที่ร่วมรายการ ที่ www.samsung.com

เพียงสั่งอาหารผ่าน ShopeeFood บนแอป Shopee และจ่ายด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี เท่านั้น

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้านบุฟเฟต์ ปิ้งย่าง ชาบู

ลดค่าบิลบัตร พอยต์ช่วยได้

ผ่อนเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน ที่ SB Design Square และ Koncept furniture

ช้อปออนไลน์ เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน ผ่อนสบาย และ รับเครดิตเงินคืน

อร่อย คุ้ม ที่ Au Bon Pain เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี

ภารกิจช้อปออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม เล่นเกมพิชิตพอยต์เพิ่ม กับ ShopeePay

ภารกิจช้อปออนไลน์ CASHBACK ครบคุ้ม เล่นเกมพิชิตพอยต์เพิ่ม กับ TrueMoney Wallet

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น กับห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ

ชี้เป้าแลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้านขนม และ เครื่องดื่มชื่อดัง

รวม 10 ร้าน Plant Based Foods เอาใจสายเฮลตี้รักสุขภาพ

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็นไมล์สะสม กับ 5 สายการบินชั้นนำ

สั่ง foodpanda คุ้มสุด กับบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า

ผ่อนชำระที่ Shopee แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน (เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ)

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ กาแฟพันธุ์ไทย

ผ่อนสินค้า Apple และอุปกรณ์สุดคุ้ม 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14,000 บาท*

บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge แลกรับ E-COUPON SAVE POINTS สูงสุด 50%* หรือ ส่วนลดสูงสุด 40%*

The Okura Prestige Bangkok ส่วนลดพิเศษค่าอาหาร

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Shabushi

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน SHIBUYA SHABU

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน SLOTH SUKIYAKI

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Sukishi Buffet

บริการห้องรับรองพิเศษ The Coral Lounge แลกรับ E-COUPON SAVE POINTS  สูงสุด 70%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Tudari (ทูดาริ)

ฟีเจอร์ใหม่ ใหม๊ ใหม่ U EATS ดีลเด็ด โปรดี ร้านดัง รีวิวแจ่ม

Centara Grand at CentralWorld ส่วนลดสูงสุด 25%*

Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok ส่วนลดสูงสุด 25%

Luxury Watch แบ่งจ่าย 0% นาน 6 เดือนขึ้นไป พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 210,000 บาท*

Major Group จอง-แลก-ง่าย ได้ทันใจ ผ่านแอป UCHOOSE

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น คะแนนเดอะวัน ได้ทันที ผ่านแอป UCHOOSE

Anantara Riverside Bangkok Resort ส่วนลดสูงสุด 15%*

Anantara Siam Bangkok Hotel ส่วนลด 10%*

พอยต์แบ่งปัน กับบัตรเครดิต กรุงศรี ผ่านมูลนิธิและองค์กรการกุศล ต่างๆ

Andaz Pattaya Jomtien Beach ส่วนลดสูงสุด 15%*

Avani+ Riverside Bangkok Hotel ส่วนลดสูงสุด 15%*

Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park ส่วนลด 10%*

7-Eleven แลกพอยต์เป็นคูปองแทนเงินสด รับคูปองส่วนลดสูงสุด 80 บาท

โอนกรุงศรี พอยต์ เป็น AOT POINT ผ่าน Sawasdee by AOT Application

Supersports ผ่อนอุปกรณ์กีฬา 0% นานสูงสุด 10 เดือน (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)

ผ่อนตั๋วค่าบัตรโดยสารการบินไทย 0% นานสูงสุด 10 เดือน

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Café Amazon

Capella Bangkok ส่วนลด 10%*

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น กับบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ ห้างสรรพสินค้า Central และ Robinson ทุกสาขา

โอน Krungsri Point เป็น ChomCHOB Point

Hotel Nikko Bangkok ส่วนลดสูงสุด 20%*

Millennium Hilton Bangkok ส่วนลดสูงสุด 30%*

ไทวัสดุผ่อนสุดคุ้ม 0% ทุกชิ้น นานสูงสุด 10 เดือน รับส่วนลดสูงสุด 5%

Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel ส่วนลด 15%*

E-COUPON ร้านคาเฟ่ ขนม และ เครื่องดื่ม เริ่มต้น 299 พอยต์

ผ่อนสินค้าที่ The Mall 0% ทุกชิ้น ทั้งห้างฯ นาน 10 เดือน

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Coffee World

Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok ส่วนลด 15%*

The Peninsula Bangkok ส่วนลด 20%*

The Mall Watch Expo ผ่อน 0% ทุกชิ้นนานสูงสุด 10 เดือน +รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 25% (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)

เวชพงศ์โอสถ ผ่อน 0% นานสูงสุด 3 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13,000 บาท*

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น กับ บัตรเครดิตกรุงศรี ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ TAROTO

ลดค่ากำเหน็จ 66%* แบบไม่ต้องลุ้น ที่ บางกอกโกลด์ส ทุกสาขาทั่วประเทศ

โอน Krungsri Point เป็น Homecard Point ผ่าน UCHOOSE Application

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ ฮั่วเซ่งฮง ติ่มซำ

Central ผ่อนหนักให้เป็นเบา 0% ทุกแผนก ทุกชิ้น ทั้งห้าง สูงสุด 10 เดือน

ผ่อนเพชรที่ Golden99 รับเลยเครดิต 500 บาท ไปช้อปทองต่อ

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ MISS MAMON

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่

แบ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาล รับเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท สำหรับวัยเก๋า เบาใจอายุ 60+

ทำเลสิค ผ่อนได้ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น จ. ระยอง

แบ่งจ่ายประกันชีวิต 0% นานสูงสุด 10 เดือน

โอน-รับพอยต์ ชาร์จความสุขได้เพิ่ม ผ่านแอป UCHOOSE

แบ่งจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และ/หรือ ประกันสุขภาพ 0% นาน 3, 6, 10 เดือน ที่ โลตัสส์ เจเนอรัล อินชัวรันส์ โบรคเกอร์

แลกพอยต์ที่ Sakura Lounge SAVE POINTS ทันที 60%*

ประกันภัย Online Insurance Nationwide แบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุด 10 เดือน สิทธิพิเศษ รับเครดิตเงินคืนถึง 2 ต่อ

เครือโรงพยาบาล เปาโลแบ่งจ่าย 0% นาน 4 เดือน หรือ เลือกแบ่งจ่ายดอกเบี้ยพิเศษ 0.65% นานสูงสุด 10 เดือน

รับเลย! Siam Gift Card สูงสุด 500 บาท* สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี

Amways แลกคะแนนแทนส่วนลด ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน Naiin กับบัตรเครดิต กรุงศรี

บินใกล้ บินไกล ใช้พอยต์สะดวก และรับแอร์พอร์ตลีมูซีน

แบ่งจ่ายเบี้ยประกันชีวิต 0% สูงสุด 10 เดือน พร้อมแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน

แบ่งจ่ายค่าเบี้ยประกันสุดคุ้ม รับสิทธิ์พิเศษถึง 2 ต่อ

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Sukishi Korean Charcoal Grill

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ Sizzler

แลกคะแนนแทนเงินบริจาค ทุก 1,000 พอยต์ = แทนเงินบริจาค 100 บาท

ผ่อนทอง 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ ห้างทองพรีเมี่ยมโกล์ด ห้างทองอันดับ 1 ทุกสาขาทั่วประเทศ

Robinson ผ่อนหนักให้เป็นเบา 0% ทุกแผนก ทุกชิ้น ทั้งห้าง สูงสุด 10 เดือน

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ ตั้ง ฮั่ว เส็ง

จะมื้อไหน ก็อร่อยคุ้มกับบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า ที่แอป LINE MAN

ช้อปสะดวก คุ้มค่ากับบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่าและทรูมันนี่

ช้อปที่เครือ The mall group แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น

Robinson แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน ทุกชิ้น ทั้งห้าง

ดูซีรีส์สุดปังที่ Viu แบบคุ้มสุดๆ กับบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน The Pizza Company

ผ่อนเครื่องประดับเพชร 0% นานสูงสุด 10 เดือน ที่ร้าน ออโรร่า

แลกพอยต์คุ้มไม่อั้น ที่ร้าน มานี มี หม้อ

โอน Krungsri Point เป็น UTU Points

แลกพอยต์ คุ้มไม่อั้น ที่ WaWaCha

แบ่งจ่ายเบาใจ ทุกค่ารักษาพยาบาล สำหรับโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ ให้คุณพิเศษ 2 ต่อ

ผ่อนง่าย ได้ทันที 24 ชั่วโมง ผ่าน UCHOOSE

ผ่อนคอร์สเรียน PIM FOOD ACADEMY นานสูงสุด 10 เดือน

ผ่อนค่าเทอมโรงเรียนสาธิตสถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ นานสูงสุด 10 เดือน

ผ่อนค่าเทอม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นานสูงสุด 10 เดือน

แบ่งเบาค่าใช้จ่าย แบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 3 เดือน

รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 750 บาท* และรับ Fast Track อัพเกรดเป็น Shopee Platinum

ฉลองไทวัสดุสาขาเปิดใหม่ ให้ลูกค้าบัตรเครดิต กรุงศรี ใช้พอยต์แลกรับเครดิตเงินคืน 12%*

รับส่วนลดทันที 7% เมื่อใช้บริการจาก SKOOTAR

Harrow International School Bangkok แบ่งจ่าย 0%* ทุกค่าใช้จ่าย กับบัตรเครดิต กรุงศรี

ผ่อนสินค้าที่ The Mall 0% ทั้งร้าน ทุกชิ้น นานสูงสุด 4 เดือน

ซื้อประกันภัย TQM แบ่งจ่ายเบี้ยประกันภัย 0% นาน 4 เดือน หรือ เลือกแบ่งจ่ายดอกเบี้ยพิเศษ*

Basis International School Bangkok แบ่งจ่าย 0%* กับบัตรเครดิต กรุงศรี

Rugby School Thailand ผ่อน 0%* ทุกค่าใช้จ่าย กับบัตรเครดิต กรุงศรี

ทุกค่าใช้จ่ายที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ผ่อน 0%* ด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี

Singapore International School Bangkok (SISB) แบ่งจ่าย 0%* กับบัตรเครดิต กรุงศรี

ลดค่ากำเหน็จ 66% ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือนตลอดปี 2566

ผ่อนทองในเดือนเกิด รับเครดิตเงินคืน 10 เท่าของอายุ

วันหยุดสุดปัง ผ่อนทองคำแท่งได้แล้ว ที่เยาวราชกรุงเทพ 0% นาน 4 เดือน

ผ่อนทอง 0% นานสูงสุด 10 เดือนที่ ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ทุกสาขา ทุกวัน

ทองแผ่นก็ผ่อนได้ สบายๆ 0% นาน 4 เดือน