เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ลูกค้ามีโอกาสได้ใช้ประโยชน์สิทธิประโยชน์บัตร บริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม จากเดิม ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ประกันเที่ยวบินล่าช้า และประกันกระเป๋าเดินทางล่าช้าเป็น ความคุ้มครองประกันความสูญเสียหรือเสียหายจากการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตช่องทางออนไลน์ เมื่อมีการทำรายการตามเงื่อนไขบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65


มูลค่าสินค้าที่ชำระขั้นต่ำด้วยบัตรเครดิต 2,500 บาท/เซลล์สลิป
วงเงินคุ้มครอง/ต่อครั้ง/ต่อเหตุการณ์ 5,000 บาท
วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน  ตลอดอายุสัญญา (1 ปีปฎิทิน) 20,000 บาท

เงื่อนไข

Due to the situation of Corona virus outbreak (COVID-19) and travel restrictions worldwide, we would like to inform Krungsri Platinum credit cardholders of the benefit change from Travel Insurance to online transaction Protection (subject to terms and conditions). Effective 1 Jan 2022 – 31 Dec 2022.

•    Loss or stolen items purchased via online transactions by your credit card
•    Loss or stolen during delivery process
•    Online transaction disputes
•    Damaged items from delivery accidents

Online transaction value 2,500 Baht/Sales slip
Protection Coverage/Time/Occasion 5,000 Baht
Maximum Protection Coverage within Contract (one calendar year) 20,000 Baht

Terms and conditions