โปรโมชั่น ร้านอาหาร :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

MK

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี MK
เงื่อนไข
*เงื่อนไขส่วนลดต่อที่ 1
• เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป 
• จำกัด 1 สิทธิ์/บัตร/โต๊ะ/เซลล์สลิป 
• สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรฯที่ชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า ที่ออกโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด เท่านั้น
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือ โปรโมชั่นอื่นๆ ได้ 
• สิทธิพิเศษดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**เงื่อนไขการชิงโชค
• เมื่อทานครบทุกๆ 500 บาท/เซลล์สลิปรับ 1 สิทธิ์เพื่อลุ้นชิงโชค ณ ร้าน MK ทุกสาขา (ยกเว้น MK GOLD สาขาจังซีลอน) และชำระค่าอาหารผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม บัตรเครดิตเอไอเอ วีซ่า ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (“บริษัทฯ”) โดยเขียน ชื่อ-นามสกุลที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ลงบนคูปองให้ชัดเจนใส่กล่องรับชิ้นส่วน ณ จุดบริการภายหน้าร้าน MK ทุกสาขา (ยกเว้น MK GOLD สาขาจังซีลอน)
• รวมจำนวนรางวัลทั้งหมด 20 รางวัล รวมมูลค่า 1,700,000 บาท 
• ทาง MK จะดำเนินการรวบรวมคูปองที่ลูกค้าส่งชิงโชคเข้ามาภายในระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 60 – 31 ม.ค. 61และจับรางวัล ทั้งหมดในวันที่ 15 ก.พ. 61 ที่จับรางวัล บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัดเลขที่ 3/16 โครงการคิวบัส นนทบุรี ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ใบอนุญาตเลขที่ 424/2560 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีสำรองไว้เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
• บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ WWW.KRUNGSRICARD.COM  และ WWW.MKRESTAURANT.COM ในวันที่ 20 ก.พ. 61 
• พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด,บริษัท เอ็มเค เรสโตรองส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด 

**เงื่อนไขการรับรางวัล
• รางวัลแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น รวมเวลา 6 วัน 4 คืน ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้ได้รับรางวัลภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี (ในแพ็คเกจทัวร์ประกอบด้วยตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดรวมค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยค่าเชื้อเพลิงการบิน, ที่พักสำหรับ 2 ท่านจำนวน 4 คืน, รถโดยสารและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการท่องเที่ยว,ค่าอาหาร 14 มื้อ, แพ็คเกจทัวร์ไม่รวมค่าทำพาสปอร์ต, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่ามัคคุเทศก์,ค่าทิปพนักงานขับรถ) 
• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด บริษัทฯไม่ต้องชำระค่าทดแทน หรือ ค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น 
• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งหนังสือเดินทางภายในวันที่ 2 มี.ค. 61 และต้องออกเดินทางพร้อมกันระหว่าง 29 มี.ค. - 3 เม.ย. 61และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามความเหมาะสม
• กรณีผู้โชคดีไม่สามารถร่วมเดินทางตามวัน เวลา ที่กำหนดได้ ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์เเละบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายค่าชดเชยหรือทดแทนใดๆ กรณีผู้โชคดีสละสิทธิ์
• ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลหากปรากฎชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน
• ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่มียอดค้างชำระกับบริษัทฯ เกินกว่า 30 วัน 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุในคูปองชิงโชค และบัตรเครดิตเท่านั้น โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชนมาให้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล 
• หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้รับการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อผ่ายการตลาด บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัดโทร. 02-627-8000 ต่อ 27022ภายใน 10 วัน หลังจากวันประกาศผลผู้ได้รับรางวัล (วันที่ 20 ก.พ. 61) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้โชคดี 
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

***การรับคะแนนสะสม 5 เท่าคือคะแนนปกติ 1 เท่าและคะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า 
• ยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมคะแนนสะสมจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น 
• คะแนนสะสมพิเศษจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดแคมเปญ
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร