แจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจาก AirAsia บินคุ้มไม่อั้น TOP SPENDER REWARD


บัตรเครดิต กรุงศรี


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล TOP SPENDER REWARD

รับฟรีบัตรกำนัล Air Asia priority services มูลค่า 360 บาท
จำนวน 50 รางวัล สำหรับสมาชิกที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีรวมสูงสุดตลอดรายการ 

คุณ ณิชกานต์ ลิ้มธนะกุล
คุณ สิวินีย์ หัตถกรรม
คุณ ยุคลธร ธนาสว่างกุล
คุณ ฐิตารีย์ สกุลธนไพศาล
คุณ ประภาพรรณ อังสุภานิช
คุณ วรพจน์ สกุลคู
คุณ ภัสรัญ ตรีวัฒนกูล
คุณ สมใจ ศรีเรือง
คุณ อัจฉริยา วณิชยกิจไพบูลย์
คุณ วัลลภา ปุณฑวชิรพันธ์
คุณ รัชนิศ นันทะวรการ
คุณ ยิ่งรัก ปึงวงศานุรักษ์
คุณ อารญารัตน์ ชาญชัยณรงค์
คุณ จันทพิมพ์ คำสีสังข์
คุณ นิตยา แปงมา
คุณ เกศแก้ว อรรถศาสตร์ศรี
คุณ ฐากร ปิยะพันธ์
คุณ ปรียาภรณ์ ธุวธารางกูร
คุณ ศรัณย์ จันทรเจริญ
คุณ หทัยรัตน์ ทั้งมอบหมาย
คุณ ธิดาพร อึ้งรังษี
คุณ สุพัฒน์  จตุรเมธานนท์
คุณ จรรยา  เกื้อวิทยากรกุล
คุณ ชาตยา  สังข์เทพ
คุณ พีรัช  วงศ์วิภาส
คุณ ณรงค์ฤทธิ์ จิราธิวัฒน์
คุณ เพชรธรา  จิราธิวัฒน์
คุณ อัครกิตติ์  ไชยปัญจโรจน์
คุณ ศุภชัย  ทรัพย์รวีวัฒนา
คุณ อัจฉริยะ  จันดาวัลย์
คุณ นันทนา  ชุมช่วย
คุณ บุญยอร รักความสุข
คุณ ภาคภูมิ เจริญมิตร
คุณ จักรกฤษณ์ วันจันทร์
คุณ กัญฒ์ภิอร สุวรรณ
คุณ พรพรรณ หฤทัยธนาสันติ์
คุณ อัครวัฒน์ อภิวิริยชัยกุล
คุณ ชุลีพร วรมาลี
คุณ จุฑารัตน์ วัฒยากร
คุณ วรรณี เตชะศรินทร์
คุณ ภัทรญาณ หงษ์ดิลกกุล
คุณ จิราภรณ์ มณีใหญ่
คุณ อรรคพล สวัสดี
คุณ จิระเดช เพ็งแสวง
คุณ ศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล
คุณ สุธาสินี สิงหโกวินท์
คุณ นลินี อภิเดชตระกูล
คุณ อรัญญา ภูริวิกรัยพงศ์
คุณ นภัสสร ยงเยี่ยงงาม
คุณ ประวิตร ประธรรมโย


เงื่อนไขการรับบัตรกำนัล AirAsia priority services
 • สงวนสิทธิ์รางวัล Top Spender Rewards เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน ทุกหน้าบัตรรวมกัน ในกรณีที่มี Top Spender ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดเท่ากัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ Top Spender ที่มียอดใช้จ่ายได้สูงสุดก่อน
 • บัตรกำนัล AirAsia priority services มูลค่า 360 บาท ประกอบด้วย Priority Check-in, Boarding และ Xpress Baggage โดยบัตรกำนัลสามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 65
 • บริษัทฯ จะติดต่อสมาชิกบัตรฯ ที่ได้รับบัตรกำนัลทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ ภายใน 30 วัน เพื่อยืนยันการรับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมรายการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในลำดับถัดไป
 • บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลให้กับสมาชิกบัตรฯ ตามที่อยู่ใบแจ้งยอดบัญชีโดยเป็นการส่งแบบลงทะเบียน (กรณีบัตรเสริม จะมอบบัตรกำนัลให้บัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับบัตรกำนัล โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ
 • บัตรกำนัลนี้ใช้ได้ 1 ครั้ง/ 1 เที่ยวบิน สำหรับผู้โดยสาร 1 ท่านเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียเท่านั้น
 • บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ขอสงวงสิทธิ์ในการปฏิเสธ บัตรกำนัลที่ชำรุด มีการดัดแปลง แก้ไขหรือถ่ายเอกสาร
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด