สินเชื่อกรุงศรี ดรีมโลน

ทุกโอกาสเป็นจริงได้ เบิกถอนง่าย
โอนเงินไว ภายใน 2 วันทำการ

ด้วยสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน

รายละเอียดสินเชื่อ

อนุมัติครั้งเดียวมีเงินก้อน
พร้อมใช้ตลอดชีพ

วงเงินอนุมัติสูงสุด
สูงสุด 1,000,000 บาท

โอนเงินไว ภายใน 2 วันทำการ

เบิกถอน หรือชำระเงินสะดวก
ผ่าน KMA

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
เลือกผ่อนได้นาน สูงสุด 60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อกรุงศรีดรีมโลน

อัตราดอกเบี้ย 17% - 28% ขึ้นอยู่กับวงเงินอนุมัติ (แบบลดต้นลดดอก)
หรือ
เฉลี่ยต่ำสุด 0.71% - 1.45% (อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อเดือน)

วิธีการเบิกถอนเงินสด

ท่านสมาชิกสามารถใช้วงเงิน/วงเงินคงเหลือจากบัญชีสินเชื่อกรุงศรี ดรีมโลน ด้วยการเบิกถอนเงินสดได้ง่ายๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้

บริการเบิกถอนผ่าน KMA

ดูรายละเอียดขั้นตอน คลิก

บริการเบิกถอนผ่านทางออนไลน์ที่ Krungsri Dream Loan Online

รับเงินสดออนไลน์ โดยทำรายการผ่านทางเว็บไซต์ คลิก
โดยจำนวนเงินที่เบิกถอนได้ตั้งแต่ 5,000 - 500,000 บาท/ครั้ง ระบบจะโอนเงินให้ท่านภายใน 1-3 วันทำการหลังจากได้รับการอนุมัติ

บริการเบิกถอนผ่านทางโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ DREAMLine

บริการเบิกถอนวงเงินคงเหลือทางโทรศัพท์ ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงที่หมายเลข 0 2646 3999 กด 2
ทราบผลอนุมัติทันที และพร้อมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ท่านกำหนดภายใน 1 ถึง 3 วันทำการ (ไม่ต้องใช้เอกสารใดๆในการเบิกถอน ทั้งสิ้น)
โดยจำนวนเงินที่เบิกถอนได้ตั้งแต่ 5,000 – 1,000,000 บาท/ครั้ง ระบบจะโอนเงินให้ท่านภายใน 1-3 วันทำการหลังจากได้รับการอนุมัติ
ขั้นตอนการถอนเงินทางโทรศัพท์อัตโนมัติ
โทรเข้ามาที่ 0 2646 3999 กด 2
กดหมายเลขสมาชิก 16 หลัก
กดรหัส DREAMLine 4 หลัก
ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเบิก (ขั้นต่ำ 5,000 บาท)
ระบุจำนวนงวดที่ต้องการผ่อนชำระ
กด 1 เพื่อยืนยันการทำรายการ
 
*รับเงินโอนภายใน 1 วันทำการ สำหรับท่านที่ให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ไทยพาณิชย์ หรือ กรุงไทยเท่านั้น สำหรับธนาคารอื่นๆ รับเงินโอนภายใน 3 วันทำการ หลังได้รับอนุมัติ

บริการเบิกถอนผ่านใบสมัคร / ใบคำขอสินเชื่อ

กรอกใบคำขอสินเชื่อพร้อมแนบเอกสารประกอบ (สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาหน้าแรกของบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้า) ส่งไปรษณีย์กลับมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ในใบคำขอสินเชื่อ
แบบฟอร์มสมัคร
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนทุกช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแจ้งสิทธิประโยชน์และวิธีสมัคร
เวลาที่สะดวกติดต่อกลับ*
Enter security code:
 Security code
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
สัญญาให้สินเชื่อพิเศษ กรุงศรีดรีมโลน
ข้าพเจ้า ผู้มีชื่อปรากฎและลงลายมือชื่ออยู่ด้านหน้าของคำขอรับสินเชื่อนี้ (ผู้กู้) ตกลงขอรับสินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน จากบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (ผู้ให้กู้) ในวงเงินตามที่ผู้ให้กู้จะได้อนุมัติ และตกลงว่าจะปฏิบัติและยินยอมผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการให้สินเชื่อพิเศษกรุงศรี ดรีมโลน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ รวมทั้งที่ผู้ให้กู้จะได้กำหนดและให้มีผลใช้บังคับเป็นคราว ๆ ทุกประการ
1. ผู้กู้ตกลงขอรับสินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน จากผู้ให้กู้ และผู้ให้กู้ตกลงให้สินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลน แก่ผู้กู้ในวงเงินสินเชื่อตามที่ผู้ให้กู้จะพิจารณาอนุมัติและแจ้งให้ผู้กู้ทราบ ผู้กู้รับทราบ และตกลงว่าผู้กู้อาจขอรับเงินกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือจะขอรับเงินกู้ส่วนที่เหลือเป็นคราว ๆ ไปซึ่งแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ผู้ให้กู้กำหนดภายในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้กู้ โดยผู้กู้จะลงลายมือชื่อในคำขอรับสินเชื่อตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนดหรือปฏิบัติตามวิธีขอรับเงินกู้ตามข้อ 3. หรือวิธีอื่นที่ผู้ให้กู้กำหนดเป็นคราว ๆ ไป และให้ถือว่าจำนวนที่ผู้กู้ขอรับไปทั้งหมดเป็นจำนวนเงินกู้ตามสัญญานี้ สินเชื่อพิเศษกรุงศรี ดรีมโลน เป็นสินเชื่อประเภทวงเงินกู้หมุนเวียนแบบมีกำหนดระยะเวลาชำระคืนที่แน่นอน และ/หรือแบบมีกำหนดการชำระคืนขั้นต่ำ ผู้กู้มีสิทธิร้องขอใช้วงเงินสินเชื่อประเภทหนึ่งประเภทใดหรือทุกประเภท อย่างไรก็ตามผู้ให้กู้สงวนสิทธิในการพิจารณาเปิดใช้ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงประเภทของสินเชื่อที่ให้บริการ และพิจารณาอนุมัติการให้วงเงินสินเชื่อแก่ผู้กู้ตามหลักเกณฑ์ของผู้ให้กู้
2. วงเงินสินเชื่อที่ผู้ให้กู้อนุมัติตามข้อ 1 เป็นวงเงินสินเชื่อที่ผู้ให้กู้สามารถทำการพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อ (ไม่ว่าปรับเพิ่มหรือลด) ในภายหลังโดยพิจารณาจากประวัติและลักษณะการใช้วงเงิน ประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้รวมถึงระยะเวลาที่ท่านเป็นผู้กู้ของผู้ให้กู้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้ให้กู้ ทั้งนี้ การปรับเพิ่มหรือลดวงเงินต่าง ๆ ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบบัญชีหรือตามแต่ผู้ให้กู้เห็นสมควร ในกรณีที่ผู้ให้กู้พิจารณาอนุมัติให้วงเงินสินเชื่อแก่ผู้กู้เท่าเดิมหรืออนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมให้แก่ผู้กู้ ผู้กู้จะมีสิทธิเบิกถอนสินเชื่อจากผู้ให้กู้ได้ต่อไป ในกรณีที่ผู้ให้กู้พิจารณาลดวงเงินสินเชื่อหรือไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้กู้ ผู้กู้จะไม่มีสิทธิเบิกถอนสินเชื่อดังกล่าวจากผู้ให้กู้อีก ทั้งนี้ไม่กระทบกับสินเชื่อที่ผู้กู้ได้เบิกถอนไปแล้ว ซึ่งผู้กู้จะต้องชำระคืนต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยค้างชำระค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ รวมทั้งหนี้ทุกชนิดทุกจำนวนที่ผู้กู้มีต่อผู้ให้กู้ภายในกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้กับผู้ให้กู้
3. เพื่อประโยชน์แห่งการรับและให้สินเชื่อตามคำขอรับสินเชื่อฉบับนี้ ผู้กู้ตกลงว่าการเบิกถอนสินเชื่ออาจทำได้หลายวิธี เช่น (ก.) การฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้กู้มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ เมื่อผู้ให้กู้ได้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้แล้ว ให้ถือว่าผู้กู้ได้รับต้นเงินกู้นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้กู้นำเงินที่ผู้กู้ขอเบิกถอนเข้าบัญชีของผู้กู้ไม่ว่าผู้กู้จะได้เบิกถอนงินจากบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม หากผู้กู้ต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้กู้ตกลงแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนด (ข.) การทำคำขอเบิกใช้วงเงินสินเชื่อตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนดผู้ให้กู้จะส่งมอบเงินตามที่ผู้กู้ร้องขอโดยผู้กู้จะต้องลงนามในเอกสารการรับเงินกู้ตามแบบที่ผู้ให้กู้กำหนด (ค.) ทำคำขอเบิกต้นเงินกู้ทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หรือผ่านทางโปรแกรมของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบออนไลน์ หรือระบบเว็บไซต์ของทางบริษัทโดยผู้กู้จะต้องใช้รหัสประจำตัวที่ผู้กู้กำหนดด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ผู้ให้กู้กำหนด หรือที่ผู้ให้กู้จัดส่งให้กับผู้กู้ตามที่ผู้กู้ร้องขอ หรือที่ผู้กู้ลงทะเบียนได้มาแล้ว และปฏิบัติตามวิธีการเบิกต้นเงินที่ผู้ให้กู้กำหนด ทั้งนี้ในการเบิกถอนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ข้างต้น ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายและจำนวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมด เปรียบเสมือนผู้กู้ได้ทำคำขอเบิกต้นเงินกู้ด้วยตัวเองในทุกกรณี การเบิกต้นเงินกู้ทางโทรศัพท์หรือผ่านทางโปรแกรมของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือระบบออนไลน์ หรือระบบเว็บไซต์ของทางบริษัทดังกล่าว ให้ถือต้นเงินกู้จากการเบิกทางช่องทางต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นอีกจำนวนหนึ่งที่ผู้กู้ได้รับตามสัญญากู้ที่ผู้กู้ทำไว้กับผู้ให้กู้ก่อนหน้านี้ (ง.) วิธีการอื่น ๆที่ผู้ให้กู้จะกำหนดและแจ้งให้ผู้กู้ทราบต่อไป / ผู้กู้ตกลงว่าการเบิกถอนเงินสด/สินเชื่อผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ตามข้อ 3 นี้ และ/หรือช่องทางอื่นใดตามที่ตกลงกับบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก.) โดยการทำคำขอรับเงินสด/สินเชื่อของผู้กู้ (ข.) ผ่านทางระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ หรือผ่านทางโปรแกรมของบริษัทผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือระบบออนไลน์ หรือระบบเว็บไซต์ของทางบริษัท (ค.) ผ่านเครื่อง EDC และ/หรือ (ง.) จากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัตินั้น ให้การกระทำดังกล่าวถือเป็นการแสดงเจตนาการขอเบิกใช้เงินสด/สินเชื่อและให้บรรดาใบนำเงินฝากเงินเข้าธนาคารรายงานการเบิกจ่ายบันทึกโดยเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติหรือรายการโอนเงินอื่นใดนั้นถือเป็นหลักฐานการรับเงินสด/สินเชื่อโดยชอบแล้วของผู้กู้
4. ผู้กู้ตกลงชำระดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆให้แก่ผู้ให้กู้ดังต่อไปนี้ (4.1) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราที่ตกลงกับผู้ให้กู้(รวมเรียกว่า“ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ”เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงในขณะทำสัญญาดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดไม่เกิน 15 % ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในอัตราสูงสุดไม่เกิน 13%ต่อปี) ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าอากรแสตมป์ และ/หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามอัตราที่ผู้ให้กู้ประกาศกำหนด ทั้งนี้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถเรียกเก็บได้ตามกฏหมาย โดยจะคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินนับแต่วันที่ผู้กู้ได้รับหรือถือว่าได้รับสินเชื่อจากผู้ให้กู้ (4.2) หากผู้กู้ไม่ชำระเงินหรือชำระไม่ครบถ้วน ตามจำนวนที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บในแต่ละเดือนผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้นำยอดค้างชำระของเดือนนั้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บในขณะนั้นและ/หรือค่าธรรมเนียม ค่าปรับใด ๆ มาเรียกเก็บจากผู้กู้ในงวดบัญชีถัดไปทั้งจำนวน (4.3) หากมีการติดตามทวงถามให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้ค้างชำระ เนื่องจากการผิดนัดหรือผิดข้อสัญญาใด ๆ ผู้กู้ตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ให้กู้จนเต็มจำนวนซึ่งรวมทั้งค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฏหมาย ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
5. ผู้กู้ตกลงชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวดต่อเดือนตามที่จะได้ทำความตกลงกับผู้ให้กู้ ผู้ให้กู้จะส่งใบแจ้งยอดบัญชีเพื่อเรียกเก็บค่างวดจากผู้กู้รายเดือนล่วงหน้าก่อนวันถึงกำหนดชำระไม่น้อยกว่าสิบ (10) วัน และผู้กู้ตกลงชำระค่างวดหรือหนี้อื่นใดรวมทั้งค่าธรรมเนียมใดๆให้แก่ ผู้ให้กู้ภายในเวลาที่กำหนดในใบแจ้งยอดบัญชี ทั้งนี้ยอดเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยที่ผู้กู้จะต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือนนี้อาจมีจำนวนแตกต่างกันตามยอดรวมต้นเงินกู้ที่ผู้กู้ได้เบิกใช้เป็นครั้งคราว นอกจากนี้หากผู้กู้ชำระสินเชื่อก่อนวันที่กำหนดในงวดใด ๆ ให้ถือว่าผู้กู้ยินยอมให้นำเงินค่างวดดังกล่าวหักเข้าบัญชีเพื่อหักหนี้คงค้างของผู้กู้ ณ วันที่ผู้ให้กู้ได้รับชำระเงินจากผู้กู้ กรณีที่ผู้กู้ไม่ได้รับหรือได้รับแต่เห็นว่าใบแจ้งยอดบัญชีที่ได้รับไม่ถูกต้องทั้งหมด หรือบางส่วนไม่ว่าด้วยประการใด ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับใบแจ้งยอดบัญชีผู้ให้กู้จะตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่ผู้กู้โต้แย้ง และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้กู้ทราบโดยเร็วที่สุด หากผู้กู้เพิกเฉยไม่โต้แย้งให้ถือว่ารายการและยอดหนี้ที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดบัญชีนั้นถูกต้อง เว้นแต่ผู้กู้จะพิสูจน์ได้ว่ารายการและยอดหนี้ตามที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีดังกล่าวไม่ถูกต้อง และความไม่ถูกต้องนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้กู้เอง ทั้งนี้ผู้กู้ต้องทักท้วงภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับใบแจ้งยอดบัญชี
6. ผู้กู้ตกลงและรับทราบว่าผู้กู้อาจชำระเงินกู้คืนทั้งหมดก่อนกำหนดตามที่จะได้ตกลงกับผู้ให้กู้ โดยผู้กู้จะต้องแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 รอบบัญชี และผู้กู้ต้องชำระต้นเงินกู้ส่วนที่เหลือทั้งหมดดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคำนวณจนถึงวันชำระเงิน ค่าธรรมเนียมและหนี้อื่น ๆ ที่ค้างชำระทั้งหมดแก่ผู้ให้กู้ทั้งจำนวน ก่อนครบกำหนดเวลาชำระคืนในวันครบรอบกำหนดชำระเงินงวดถัดไป ทั้งนี้ ผู้ให้กู้สงวนสิทธิที่จะคิดค่าปรับชำระหนี้คืนก่อนกำหนดโดยค่าปรับดังกล่าวจะเท่ากับผลต่างของ (1) จำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่คำนวณบนยอดเงินต้นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ณ วันที่ผู้กู้เบิกใช้สินเชื่อถึงวันที่ผู้กู้ทำการชำระคืนในวันที่มีการชำระสินเชื่อก่อนระยะเวลาที่กำหนดลบด้วย (2) จำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้ได้ชำระจริงทั้งหมดให้แก่ผู้ให้กู้จนถึงวันที่ผู้กู้มีการชำระสินเชื่อคืนก่อนระยะเวลาที่กำหนดและหากเป็นกรณีที่ค่าธรรมเนียมสินเชื่ออัตราพิเศษต่ำกว่าอัตราปกติผู้ให้กู้ยังขอสงวนสิทธิที่จะปรับค่าธรรมเนียมสินเชื่อพิเศษดังกล่าวกลับมาเป็นอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อในอัตราปกติที่ผู้กู้สามารถคิดได้ ตามอัตราที่กฏหมายกำหนดทั้งนี่ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามเมื่อรวมค่าปรับดังกล่าวกับจำนวนดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินทั้งหมดที่ผู้กู้ต้องชำระจะต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้สามารถคิดได้ตามอัตราที่กฏหมายกำหนด
7. ผู้กู้ตกลงชำระค่างวดเงินกู้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ตามคำขอรับสินเชื่อฉบับนี้โดยวิธีดังต่อไปนี้ (7.1) ชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ให้กู้แจ้งทราบตามเงื่อนไขที่กำหนด (7.2) ชำระเงินผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามเงื่อนไขที่กำหนด (7.3) ชำระเงินผ่านบริการของที่ทำการไปรษณีย์ (PAY AY POST) หรือศูนย์บริการลูกค้าทีโอที (Just Pay) ตามเงื่อนไขที่กำหนด (7.4) ชำระเงินผ่านมือถือ ผ่านบริการ True Money เฉพาะผู้ใช้มือถือ True Move หรือชำระผ่านบริการ mPAY เฉพาะผู้ใช้มือถือระบบเอไอเอส วันทูคอล และเอไอเอส จีเอ็สเอ็มเท่านั้น ตามเงื่อนไขที่กำหนด (7.5) ชำระโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามที่ได้ทำความตกลงไว้ล่วงหน้ากับผู้ให้กู้และธนาคาร (7.6) ชำระโดยวิธีการอื่นๆที่ผู้ให้กู้กำหนดและแจ้งให้ผู้กู้ทราบ ทั้งนี้ในการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆผู้กู้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการแต่ละรายการกำหนดและผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่รายกำหนดโดยอาจจะชำระให้กับผู้ให้บริการโดยตรง หรือผู้ให้กู้จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการนี้ในใบแจ้งยอดบัญชีเดือนถัดไป (ตามแต่กรณี) ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของผู้ให้บริการแต่ละราย ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้นำเงินที่ได้รับจากผู้กู้ไปชำระดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และหนี้เงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระหรือค้างชำระอยู่ และหากยังมีเงินคงเหลือจึงนำไปชำระหนี้สินเชื่อที่ถึงกำหนดชำระหรือค้างชำระอยู่ต่อไปหรือในลำดับก่อนหลังตามที่ผู้ให้กู้เห็นควรหรือในลำดับก่อนหลังตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี
8. กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญาหรือเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญา (8.1) ผู้กู้ผิดนัดชำระค่างวดที่ถึงกำหนดชำระไม่ว่างวดหนึ่งงวดใดไม่ว่ากับผู้ให้กู้หรือบุคคลใด ๆ หรือผิดนัดไม่ชำระหนี้ค้างชำระกับผู้ให้กู้เมื่อถึงกำหนดชำระเป็นจำนวนรวมกันตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไปภายในรอบ 6 เดือน (8.2) ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตนตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้นอกจากการผิดนัดชำระค่างวดตามข้อ (8.1) และผู้กู้ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดสัญญาดังกล่าวตามที่ผู้ให้กู้ได้แจ้งให้ทราบและภายในเวลาที่ผู้ให้กู้กำหนด (8.3) ผู้กู้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการสมัครเป็นผู้กู้ไม่ว่าข้อความอันเป็นเท็จนั้นจะได้ปรากฎ หรือเป็นที่รับทราบของผู้ให้กู้ในภายหลังการรับเป็นผู้กู้ (8.4) ในกรณีใช้สินเชื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าที่ผู้ให้กู้ให้ความเห็นชอบ และผู้กู้ได้รับเงินสดจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการแทนสินค้าหรือบริการโดยการคืนสินค้าหรือเลิกให้บริการ หรือลักษณะอื่นซึ่งผู้ให้กู้เห็นว่าผู้กู้ไม่มีเจตนา หรือความประสงค์จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการตามวัตถุประสงค์ของการซื้อสินค้าปกติ (8.5) เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของผู้กู้หรือรายได้จากแหล่งที่มาต่างๆ (หรือผู้กู้มีภาระหนี้หรือวงเงินไม่ว่ากับผู้ให้กู้หรือสถาบันการเงินอื่นสูงเกินกว่ารายได้) และผู้ให้กู้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้กู้เป็นผู้มีฐานะการเงินไม่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้ หรือผู้กู้ประสบปัญหาอื่นใดอันเป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการชำระหนี้ของผู้กู้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประสบปัญหาการว่างงานการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือทุพพลภาพ)ผู้กู้ประสบปัญหาการว่างงาน การเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือทุพพลภาพ หรือปัญหาอื่นใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินหรือรายได้ของผู้กู้) ซึ่งเป็นสาระสำคัญอันมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ที่ค้างชำระเมื่อถึงกำหนดชำระไม่ว่ากับผู้ให้กู้หรือบุคคลใดๆ (8.6) ผู้ให้กู้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้กู้ใช้สินเชื่อวัตถุประสงค์ และ/หรือมีพฤติกรรมหรือคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมในการใช้สินเชื่อ รวมถึงการใช้สินเชื่อเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ หรือพฤติกรรมการใช้สินเชื่อในทางฉ้อฉลหรือทุจริตหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปลอมและการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้สินเชื่อและ/หรือการกระทำอันมีลักษณะฟอกเงิน)หรือเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (8.7) กรณีที่ผู้กู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถึงแก่กรรม หรือสาบสูญ หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ (8.8) ผู้กู้ถูกฟ้องในคดีแพ่ง หรือคดีล้มละลาย หรือถูกกล่าวหาเป็นคดีอาญา หรือเป็นบุคคลที่ถูกหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจมีคำสั่งให้ยึด/อายัดทรัพย์ หรือมีพฤติกรรมอันถือได้ว่าเป็นการฉ้อฉลผู้ให้กู้หรือสถาบันการเงินอื่น (8.9) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฏหมาย กระทรวง และ/หรือประกาศของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญแก่การประกอบกิจการของผู้ให้กู้และ/หรือการให้บริการของผู้ให้กู้ตามสัญญาฉบับนี้และผู้ให้กู้ตัดสินใจยกเลิกการให้สินเชื่อตามสัญญานี้ (8.10) ในกรณีที่ผู้กู้ไม่มียอดคงค้าง ไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านบัญชีของผู้ให้กู้ไม่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีไม่ได้มีการติดต่อกับผู้ให้กู้ และ/หรือผู้ให้กู้ม่สามารถติดต่อผู้กู้ได้ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 12 เดือน (8.11) กรณีอื่นๆตามที่ผู้ให้กู้จะประกาศให้ทราบต่อไป
9. เมื่อเกิดเหตุผิดสัญญา ตามที่กำหนดในข้อ 8.ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้กู้มีสิทธิในการพิจารณาลดวงเงินหรือระงับสิทธิการใช้บัตรชั่วคราวได้ทันที และในกรณีที่ผู้ให้กู้ได้ส่งคำบอกกล่าวให้แก่ผู้กู้ตามหลักเกณฑ์การบอกกล่าวตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ เพื่อแจ้งถึงเหตุแห่งการผิดนัดหรือผิดสัญญา และเตือนให้ผู้กู้ดำเนินการแก้ไขการผิดสัญญาหรือผิดเงือนไขในเวลาที่กำหนด (ในกรณีที่สามารถแก้ไขได้แต่ไม่ได้แก้ไข) ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกการให้สินเชื่อตามสัญญานี้ได้ทันทีพร้อมทั้งเรียกให้ผู้กู้ชำระคืนเงินที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค้างชำระ ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายใดๆที่ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ รวมทั้งหนี้ทุกชนิดทุกจำนวนที่ผู้กู้มีต่อผู้กู้ให้กู้ได้ทันที และผู้กู้ตกลงรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ให้กู้ สำหรับบรรดาความเสียหายที่ผู้ให้กู้ได้รับ หรือพึงได้รับในกรณีการผิดสัญญา ทั้งนี้ การล่าช้าหรืองดเว้นใด ๆในการใช้สิทธิของผู้ให้กู้ตามกฏหมาย หรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นไม่ถือว่าผู้ให้กู้สละสิทธิหรือให้ยินยอมในการดำเนินการใดๆแก่ผู้กู้แต่ประการใด
10. ในระหว่างที่มีเหตุผิดสัญญาเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้น (นอกเหนือจากสิทธิตามข้อ 9) ผู้ให้กู้ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ใดๆที่มอบให้กับผู้กู้ในช่วงระหว่างระยะเวลาดังกล่าวมาถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ผู้กู้ได้รับอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อในอัตราพิเศษ (ต่ำกว่าอัตราปกติที่ระบุในข้อ4.1) โดยเมื่อมีเหตุผิดสัญญาเกิดขึ้น ผู้ให้กู้สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อพิเศษที่ผู้กู้ได้รับให้เป็นอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่ออัตราปกติจนกว่าแห่งการผิดสัญญานั้นจะได้ถูกแก้ไข โดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้กู้ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า
11. ในกรณีที่ผู้กู้ย้ายที่อยู่หรือที่ทำงาน ผู้กู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบทันที ทั้งนี้ ผู้ให้กู้จะส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวสำคัญตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคให้ผู้กู้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ บรรดาเอกสาร หรือหนังสือใดๆที่ผู้ให้กู้ส่งไปยังผู้กู้ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนำไปส่งเองก็ตาม ถ้าหากส่งไปยังที่อยู่และ/หรือ ที่ทำงานตามที่แจ้งไว้ให้ถือว่าส่งให้ผู้กู้แล้วโดยชอบ ทั้งนี้ไม่จำต้องคำนึงว่าจะถึงตัวผู้กู้หรือมีผู้ใดรับไว้หรือไม่ก็ตาม
12. ในกรณีที่บัตรสูญหาย หรือถูกโจรกรรม หรือผู้กู้ประสงค์ขอระงับการใช้บัตรผู้กู้จะต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีหลังจากผู้ให้กู้ได้รับแจ้งแล้วผู้ให้กู้จะระงับการให้บริการดังกล่าวภายใน 5 นาที นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง หากผู้ให้กู้ไม่ได้รับแจ้งดังกล่าวข้างต้น และมีผู้อื่นนำบัตรไปใช้ ผู้กู้ต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้ตามรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมทั้งหนี้ที่เกิดจากการใช้บัตรที่เกิดขึ้นภายหลังจากการแจ้ง หากปรากฏโดยชัดแจ้งว่าภาระหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของผู้กู้เองสำหรับกรณีการเบิกถอนเงินสด ผู้กู้จะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินที่เบิกตลอดจนค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับแจ้งว่าผู้กู้ประสงค์จะขอระงับการใช้บัตรและผู้ให้กู้ได้ระงับการให้บริการบัตรแล้ว
13. ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้ ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด/บริษัทข้อมูลเครดิต เปิดเผยหรือให้ข้อมูลเครดิตของผู้กู้แก่บริษัทซึ่งเป็นผู้กู้หรือผู้ใช้บริการของบริษัทข้อมูลเครดิตเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ ตามคำขอสินเชื่อ/ขอปรับวงเงินสินเชื่อของผู้กู้ และ/หรือรวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการทบทวนสินเชื่อต่ออายุสัญญาสินเชื่อ ปรับลดวงเงินสินเชื่อ การบริหารและป้องกันความเสี่ยงตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่กฏหมายกำหนด และผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้สามารถนำผลการตรวจสอบดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้ว่ามีลักษณะเข้าข่ายกรณีต่าง ๆ ตามข้อ 8 หรือไม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทบัญชีสินเชื่อชื่อเรียกของสินเชื่อ เลขที่บัญชีสินเชื่อ และ/หรือการโอนบัญชีสินเชื่อเดิม ของผู้กู้ ผู้กู้ตกลงและยินยอมให้ผู้ให้กู้ใช้หนังสือให้ความยินยอมฉบับเดิม หรือหลักฐานการให้ความยินยอมที่ผู้กู้ได้เคยให้ไว้กับผู้ให้กู้สำหรับบัญชีสินเชื่อใหม่ได้โดยไม่จำต้องขอความยินยอมในเรื่องดังกล่าวจากผู้กู้อีกเพื่อประโยชน์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
14. ผู้กู้ยินยอมให้กู้โอนสิทธิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาฉบับนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอกได้โดยผู้ให้กู้จะส่งคำบอกกล่าวการโอนให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งรอบบัญชี
15. ผู้ให้กู้สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ได้ตามความเหมาะสม และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับนี้ โดยผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบโดยการปิดประกาศที่สำนักงานหรือสาขาของผู้ให้กู้ทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยหรือทางไปรษณีย์ยกเว้นเการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ผู้ให้กู้จะมีหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้กู้ทราบก่อนที่จะถือปฏิบัติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนผู้ให้กู้จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า (7) วัน โดยในกรณีประกาศทางหนังสือพิมพ์ ผู้ให้กู้จะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์อีกครั้งหนึ่ง
16. ใบสมัครสินเชื่อ หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลที่ผู้กู้ได้ลงนาม ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม (รวมทั้งที่ผู้ให้กู้อาจประกาศเปลี่ยนแปลงภายหลัง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ในกรณีที่ข้อความใดข้อความหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สินเชื่อฉบับนี้กลายเป็นข้อความที่เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ในประการใดๆ ตามกฎหมายให้ส่วนอื่นๆของข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้สินเชื่อฉบับนี้ยังคงมีผลสมบูรณ์ ยังคงชอบด้วยกฎหมาย และใช้บังคับได้ตามกฎหมายและไม่เสื่อมเสียไปเพราะความเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับมิได้ของข้อความดังกล่าวนั้น ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาให้สินเชื่อเงินสดฉบับนี้แล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์และความประสงค์ของผู้กู้ทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในใบสมัครสินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลนและผู้กู้จะได้รับสำเนาสัญญาให้สินเชื่อพิเศษ กรุงศรี ดรีมโลนพร้อมหนังสืออนุมัติเงินกู้
17. บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยบริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบโดยปิดประกาศที่สำนักงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในใบแจ้งยอดชำระเงินรายเดือน ล่วงหน้าก่อนจะถือปฏิบัติไม่น้อยกว่าสามสิบ (30) วัน เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน บริษัทจะแจ้งให้ทราบทางจดหมายหรือประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ถือว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และสมาชิกตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ที่แจ้งให้ทราบแล้วโดยไม่ต้องทำเอกสารหลักฐานใด ๆ ให้แก่บริษัทอีกทั้งสิ้น
 

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร