MGM

Krungsri Credit Card Member Get Member
โปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิต กรุงศรี
ระยะเวลาการแนะนำเพื่อน: 1 พ.ย. 64 - 31 ม.ค. 65
จำนวนที่แนะนำ* รับเครดิตเงินคืน
แนะนำ 1 ท่าน 100 บาท
แนะนำ 2 ท่าน 200 บาท
แนะนำ 3 ท่าน 400 บาท
แนะนำ 4 ท่าน 600 บาท
แนะนำ 5 ท่าน 1,500 บาท
*• ผู้ถูกแนะนำต้องมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร จึงจะนับเป็นผู้ถูกแนะนำจำนวน 1 ท่าน
• ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักของผู้แนะนำตลอดรายการ
คลิก ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน
จำนวนที่แนะนำ* รับเครดิตเงินคืน
แนะนำ 1 ท่าน 100 บาท
แนะนำ 2 ท่าน 200 บาท
แนะนำ 3 ท่าน 400 บาท
แนะนำ 4 ท่าน 600 บาท
แนะนำ 5 ท่าน 1,500 บาท
*• ผู้ถูกแนะนำต้องมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร จึงจะนับเป็นผู้ถูกแนะนำจำนวน 1 ท่าน
• ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักของผู้แนะนำตลอดรายการ
คลิก ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน
*เงื่อนไขโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสำหรับผู้แนะนำ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี