พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

บัตรเครดิต กรุงศรี

 

คู่มือการอ่านใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต กรุงศรี

วิธีการอ่านใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต หน้าที่ 1

บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต
1. ชื่อและที่อยู่ของท่าน
2. ตารางสรุปยอดประจำเดือนจากการใช้บริการ
2.1. หมายเลขบัตร
2.2 วงเงินบัตรเครดิตที่ท่านได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ
2.3 วงเงินบัตรเครดิตที่ท่านใช้ไปทั้งสิ้น
2.4 วงเงินบัตรเครดิตคงเหลือ คือ วงเงินบัตรเครดิตที่ท่านได้รับอนุมัติลบด้วยยอดการใช้บัตรเครดิต
2.5 วันที่สรุปยอด คือ วันสิ้นสุดรอบบัญชีและวันที่บริษัทออกใบแจ้งยอดบัญชีประจำเดือนทุกเดือน
2.6 ยอดเงินรวมที่ต้องชำระ ยอดการใช้บัตรเครดิตงวดนี้รวมกับงวดก่อนหน้า (ถ้ามี) + ค่างวดของสินเชื่อผ่อนชำระ
2.7 ยอดชั้นต่ำที่ต้องชำระคำนวณจาก 10% ของยอดการใช้บัตรเครดิต หรือไม่ต่ำกว่า 500
2.8 กำหนดชำระเงิน กรุณาชำระเงินภายในวันที่กำหนด
3. เลขที่ใบเสร็จรับเงินของใบแจ้งยอดบัญชีและเลขที่ใบกำกับภาษี กรณีที่ท่านมีค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บภาษี มูลค่าเพิ่ม และได้ชำระไปแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
4. ข้อความแสดงการชำระเงินผ่านระบบหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (สำหรับผู้ใช้บริการดังกล่าวเท่านั้น) หรือการชำระเงินตามจุดชำระเงิน
5. รายละเอียดของ กรุงศรีพอยต์
5.1 คะแนนสะสมที่ยกมาจากงวดก่อน
5.2 คะแนนสะสมที่ได้รับในเดือนนี้
5.3 คะแนนพิเศษที่ได้รับในเดือนนี้
5.4 คะแนนที่มีการปรับปรุงในเดือนนี้
5.5 คะแนนสะสมที่ใช้ไปในการแลกของกำนัล
5.6 คะแนนสะสมคงเหลือที่มี
5.7 คะแนนสะสมจะหมดอายุ
6. รายละเอียดการใช้บริการบัตรเดรดิตในงวดนี้
6.1 ยอดเรียกเก็บมาจากเดือนก่อน ที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชี
6.2 วันที่และยอดเงินที่บริษัทได้รับชำระในรอบบัญชีที่ผ่านมา
6.3 ยอดรวมการชำระเงินในรอบบัญชีที่ผ่านมา
6.4 หมายเลขสมาชิกที่ใช้บริการบัตรเครดิตในรอบบัญชีนี้
6.5 รายละเอียดการซื้อสินค้าและหักชำระรายเดือน

วิธีการอ่านใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต หน้าที่ 2

บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต
6.6 ยอดรวมรายการซื้อสินค้าและหักชำระรายเดือนทั้งหมด
6.7 รายละเอียดของรายการผ่อนชำระ
6.8 ยอดสินเชื่อคงเหลือทั้งหมดของรายการผ่อนนั้นๆ
6.9 งวดสินเชื่อที่เรียกเก็บและจำนวนงวดทั้งหมด
6.10 ยอดผ่อนชำระงวดนี้
6.11 ยอดรวมรายการผ่อนชำระรายเดือนทั้งหมด
7. รายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี)
7.1 ยอดรวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ
8. รายละเอียดการปรับปรุงรายการต่างๆ (ถ้ามี)
8.1 ยอดรวมการปรับปรุงรายการ
9. ยอดรวมการใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องชำระในรอบบัญชีนี้
10. ตารางสรุปดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมซึ่งประกอบไปด้วย ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าธรรมเนียมอื่นๆก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

วิธีการอ่านใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต หน้าที่ 3

บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

11. แบบฟอร์มชำระเงิน ซึ่งท่านสามารถนำไปชำระได้ที่จุดบริการรับชำระทั่วประเทศตามที่ระบุ
 
คู่มือการอ่านใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อพิเศษกรุงศรี ดรีมโลน

วิธีการอ่านใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อกรุงศรี ดรีมโลน หน้าที่ 1
บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต
1. ชื่อและที่อยู่ของท่าน
2. ตารางสรุปยอดประจำเดือน
2.1 หมายเลขบัญชี
2.2 วงเงินสินเชื่อบุคคลที่ท่านได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ที่สามารถทำรายการสินเชื่อเงินสดแบบผ่อนชำระ
2.3 วงเงินสินเชื่อ/เงินสดใช้ไป คือวงเงินสินเชื่อบุคคลที่ท่านใช้ไปทั้งสิ้น
2.4 จำนวนวงเงินสินเชื่อเงินสดที่ท่านสามารถเบิกใช้ได้
2.5 วันสิ้นสุดรอบบัญชีและวันที่บริษัทฯ ออกแจ้งยอดการชำระเงินประจำเดือนที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี
2.6 ยอดรวมที่ต้องชำระ = ยอดผ่อนชำระแบบรายเดือน (เงินต้น พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินทั้งหมดของสินเชื่อ) + ยอดคงค้างชำระ (ถ้ามี) + ค่าปรับล่าช้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี)
2.7 วันกำหนดชำระเงิน
3. เลขที่ใบเสร็จรับเงินของใบแจ้งยอดบัญชี
4. ข้อความเกี่ยวกับการหักเงินผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (สำหรับผู้ใช้บริการดังกล่าวเท่านั้น)
5. ตารางสรุปรายการสินเชื่อที่ท่านมียอดคงค้างอยู่กับบริษัทฯ
5.1. รายการสินเชื่อและวันที่ที่บริษัทฯ ได้ทำการโอนเงินให้กับท่านหรือวันอนุมัติสินเชื่อผ่อนชำระแต่ละรายการ รายการจะเรียงลำดับตามวันที่อนุมัติสินเชื่อครั้งแรกจนถึงครั้งล่าสุด รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่คงค้าง
5.2 เงินต้นคงค้างของสินเชื่อแต่ละรายการที่ยังไม่ครบกำหนดชำระคืน
5.3 ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคงค้างของแต่ละรายการที่ต้องชำระในเดือนนั้นๆ
5.4 ยอดสินเชื่อคงค้างของแต่ละรายการที่ท่านต้องผ่อนชำระคืนบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากข้อ 5.2+5.3
5.5 ลำดับงวดที่เรียกเก็บจากจำนวนงวดทั้งหมดที่ต้องชำระ
5.6 ยอดเงินที่ครบกำหนดชำระคืนของสินเชื่อแต่ละรายการ ไม่รวมยอดคงค้างชำระค่าปรับล่าช้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี)
5.7 ยอดเรียกเก็บสินเชื่อเงินสดแบบชำระรายเดือน
5.8 สรุปยอดรวมขั้นต่ำที่ถึงกำหนดชำระในเดือนนี้
6. รายละเอียดแสดงรายการของท่านโดยคิดจากยอดรวมทั้งสิ้นแบ่งเป็นเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
6.1 ยอดรวมทั้งสิ้น ซึ่งคำนวณจากข้อ 6.2+6.3
6.2 ยอดเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
6.3 ยอดเงินที่ถึงกำหนดชำระในงวดนี้และยอดค้างชำระ (ถ้ามี) ซึ่งรวมยอดค่าธรรมเนียมต่างๆ
7. สรุปรายการค่าใช้จ่าย
7.1 ยอดเรียกเก็บยกมาจากรอบบัญชีที่ผ่านมา
7.2 วันที่ และยอดเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระในรอบบัญชีที่ผ่านมา โดยแสดงให้เห็นยอดเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
7.3 ยอดรวมการชำระเงินในรอบบัญชีที่ผ่านมา
7.4 รายการใช้สินเชื่อเงินสดแบบผ่อนชำระ และค่าธรรมเนียมต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เช่นค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชี ฯลฯ (ถ้ามี)

วิธีการอ่านใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อกรุงศรี ดรีมโลน หน้าที่ 2

บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต
8. รายละเอียดการปรับปรุงรายการต่างๆ (ถ้ามี)
8.1 ยอดรวมการปรับปรุงรายการ
9. สรุปยอดรวมทั้งสิ้นที่ท่านต้องชำระในรอบบัญชีนี้
10. แบบฟอร์มชำระเงิน ซึ่งท่านสามารถนำไปชำระได้ที่จุดบริการรับชำระทั่วประเทศตามที่ระบุ

คู่มือการอ่านใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล จัสแคช

วิธีการอ่านใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล จัสแคช หน้าที่ 1

บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต
1. ชื่อและที่อยู่ของท่าน
2. ตารางสรุปยอดประจำเดือน
2.1 หมายเลขบัญชี
2.2 วงเงินสินเชื่อบุคคลที่ท่านได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ที่สามารถทำรายการสินเชื่อเงินสดแบบผ่อนชำระหรือเบิกถอนเงินสด
2.3 วงเงินสินเชื่อ/เงินสดใช้ไป คือวงเงินสินเชื่อบุคคลที่ท่านใช้ไปทั้งสิ้น
2.4 จำนวนวงเงินสินเชื่อเงินสดที่ท่านสามารถนำไปเบิกใช้ได้
2.5 วันสิ้นสุดรอบบัญชีและวันที่บริษัทฯ ออกแจ้งยอดการชำระเงินประจำเดือนที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอดบัญชี
2.6 ยอดเงินรวมที่ต้องชำระ = ยอดผ่อนชำระแบบรายเดือน+ ยอดสินเชื่อแบบเงินสดแบบชำระขั้นต่ำเต็มจำนวน (เงินต้น พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินทั้งหมดของสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำ) + ยอดคงค้างชำระ (ถ้ามี) + ค่าปรับล่าช้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี)
2.7 ยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเดือนนี้ กรณีเลือกสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ = ยอดผ่อนชำระแบบรายเดือน + ยอดสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ (5% ของเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท) + ยอดคงค้างชำระ (ถ้ามี) + ค่าปรับล่าช้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี)
2.8 วันกำหนดชำระเงิน
3. เลขที่ใบเสร็จรับเงินของใบแจ้งยอดบัญชี
4. ข้อความเกี่ยวกับการหักเงินผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (สำหรับผูใช้บริการดังกล่าวเท่านั้น)
5. ตารางสรุปรายการสินเชื่อที่ท่านมียอดคงค้างอยู่กับบริษัทฯ
5.1. รายการสินเชื่อและวันที่ที่บริษัทฯ ได้ทำการโอนเงินให้กับท่านหรือวันอนุมัติสินเชื่อผ่อนชำระแต่ละรายการ รายการจะเรียงลำดับตามวันที่อนุมัติสินเชื่อคราวแรกจนถึงคราวล่าสุด รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่คงค้าง
5.2 เงินต้นคงค้างของสินเชื่อแต่ละรายการที่ยังไม่ครบกำหนดชำระคืน
5.3 ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคงค้างของแต่ละรายการที่ต้องชำระในเดือนนั้นๆ
5.4 ยอดสินเชื่อคงค้างของแต่ละรายการที่ท่านต้องผ่อนชำระคืนบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากข้อ 5.2+5.3
5.5 ลำดับงวดที่เรียกเก็บจากจำนวนงวดทั้งหมดที่ต้องชำระ
5.6 ยอดเงินที่ครบกำหนดชำระคืนของสินเชื่อแต่ละรายการรวมทั้งยอดคงค้างชำระค่าปรับล่าช้า และค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี) โดยเป็นการคำนวณการชำระคืนแบบขั้นต่ำ
5.7 ยอดเรียกเก็บสินเชื่อเงินสดแบบผ่อนชำระรายเดือน
5.8 ยอดเรียกเก็บสินเชื่อเงินสดแบบผ่อนชำระขั้นต่ำคิดจาก 5% (หรือขั้นต่ำ 500 บาท)
5.9 สรุปยอดเงินขั้นต่ำที่ถึงกำหนดชำระในเดือนนี้
6. รายละเอียดแสดงรายการของท่านโดยคิดจากยอดรวมทั้งสิ้นแบ่งเป็นเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
6.1 ยอดรวมทั้งสิ้น ซึ่งคำนวณจากข้อ 6.2+6.3
6.2 ยอดเงินที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
6.3 ยอดเงินที่ถึงกำหนดชำระในงวดนี้และยอดค้างชำระ (ถ้ามี) ซึ่งรวมยอดค่าธรรมเนียมต่างๆ
7. สรุปรายการค่าใช้จ่าย
7.1 ยอดเรียกเก็บยกมาจากเดือนก่อนที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชี
7.2 วันที่ และยอดเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระในรอบบัญชีที่ผ่านมา โดยแสดงให้เห็นยอดเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
7.3 ยอดรวมการชำระเงินในรอบบัญชีที่ผ่านมา
7.4 รายการใช้สินเชื่อเงินสดแบบผ่อนชำระ สินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ และค่าธรรมเนียมต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชี ฯลฯ (ถ้ามี)

วิธีการอ่านใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล จัสแคช หน้าที่ 2

บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต
8. รายละเอียดการปรับปรุงรายการต่างๆ (ถ้ามี)
8.1 ยอดรวมการปรับปรุงรายการ
9. สรุปยอดรวมทั้งสิ้นที่ท่านต้องการชำระ กรณีท่านต้องการชำระคืนเต็มจำนวน
10. แบบฟอร์มชำระเงิน ซึ่งท่านสามารถนำไปชำระได้ที่จุดบริการรับชำระทั่วประเทศตามที่ระบุ