บัตรเครดิต กรุงศรี


ประกาศสำคัญ!! กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ขอเรียนแจ้งโครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน ด้วยมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ระยะที่ 3

ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อเป็นทางเลือกในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ดังนี้

บัตรเครดิต กรุงศรี
มาตรการที่ 1: ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าทุกราย (โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท)
 • บัตรเครดิต: จากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565
 • สินเชื่อส่วนบุคคลแบบชำระขั้นต่ำ: จากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2565

บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิต ผ่อน 0%

มาตรการที่ 2:  ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษและขยายเวลาผ่อนชำระ สำหรับสมาชิกที่มีสถานะบัญชีปกติ (โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือสมาชิกในสภาวะ Covid-19 ระยะที่ 3

เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์* เท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สมาชิก”)
 • สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
 • สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ           
 
ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกนอกจากที่กล่าวข้างต้น ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอให้บริษัทพิจารณาการเข้าร่วมโครงการได้ที่ UChoose ในการยื่นเอกสารเพิ่มเติมนี้ สมาชิกตกลงและยินยอมให้กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นเพิ่มเติมนี้ เพื่อใช้ในการประเมิน หรือพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สมาชิกรับทราบว่าการอนุมัติหรือปฏิเสธดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของกรุงศรี คอนซูมเมอร์

เอกสารเพิ่มเติม อาทิเช่น บัตรพนักงาน และ หนังสือยกเลิกการจ้างงาน, หนังสือแจ้งพักงานชั่วคราว,หนังสือแจ้งลดอัตราเงินเดือน
 
* บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ หมายถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

สำหรับสมาชิกสินเชื่อบัตรเครดิต

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในสภาวะ Covid-19 ระยะที่ 3 สำหรับสมาชิกสินเชื่อบัตรเครดิต ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์
 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 20 พ.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 12% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 64 เป็นต้นไป
 • บริษัทจะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้าง*เป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ดังนี้
 
 ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคงค้าง*,**    จำนวนงวด
  แบ่งชำระรายเดือน 
2,500 - 10,000 บาท  ระยะเวลา 24 เดือน
มากกว่า 10,000 – 30,000 บาท  ระยะเวลา 36 เดือน
มากกว่า 30,000 บาท        ระยะเวลา 48 เดือน        
 
 
หมายเหตุ
* ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
** ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0% (ปลอดดอกเบี้ย) ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง
 
เงื่อนไขของโครงการ 
 1. โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบัตรเครดิต
 2. สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
 3. สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line)  ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
 4. วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม และระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น UChoose
 5. เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภค ต่าง ๆ (หากมี) การไฟฟ้านครหลวง,การประปานครหลวง,บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นต้น จะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
 6. บริษัทสงวนสิทธิ์ บัตรคอร์ปอเรท การ์ดและบัตรเครดิตที่อายัดบัญชี ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 7. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว
 
ลูกค้าบัตรเครดิต ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

สำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคล จัสแคช

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกในสภาวะ Covid-19 ระยะที่ 3 สำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคล ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์
 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 20 พ.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2564 ถึง 31 ธ.ค. 64
 • บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้าง* ดังนี้
ยอดสินเชื่อคงค้าง*ไม่เกิน 30,000 บาท    บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% ตั้งแต่ 18 มี.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2564

ยอดสินเชื่อคงค้าง*มากกว่า 30,000 บาท   บริษัทจะเปลี่ยนเป็นสินเชื่อแบบชำระรายเดือน ดังนี้
 
ยอดสินเชื่อคงค้าง*,** จำนวนงวด ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
มากกว่า 30,000 – 50,000 บาท    ระยะเวลา 48 เดือน    22%
มากกว่า 50,000 – 100,000 บาท ระยะเวลา 60 เดือน 21%
    มากกว่า 100,000 – 500,000 บาท        ระยะเวลา 72 เดือน     21%
มากกว่า 500,000 – 750,000 บาท ระยะเวลา 84 เดือน 21 %
มากกว่า 750,000 บาท ระยะเวลา 99 เดือน 21%
 

หมายเหตุ
* ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
** ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดสินเชื่อคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0% (ปลอดดอกเบี้ย) ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดสินเชื่อคงค้าง
 
เงื่อนไขของโครงการ     
 1. โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคล
 2. สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
 3. สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share line)  ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
 4. วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น UChoose
 5. เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) เป็นต้น  บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
 6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ศูนย์บริการสินเชื่อบุคคล จัสแคช โทร 0-2646-3000 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
สำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน
 
มาตรการลดภาระหนี้รายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยกรณีเข้าเงื่อนไข (มาตรการฯ) เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และให้ความช่วยเหลือสำหรับสมาชิกสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยการลดภาระหนี้รายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยกรณีเข้าเงื่อนไข กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะรับพิจารณาเป็นรายกรณี เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ  
 1. เฉพาะสมาชิกสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากไวรัสโคโรน่า 2019 อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือ ธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยสมาชิกที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องติดต่อและร้องขอเข้าร่วมโครงการด้วยวิธีการและผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด
 2. เมื่อได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ วงเงินของสมาชิกจะถูกปรับลดให้เหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือ (หากมี) จะต้องไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ วงเงินใหม่จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ (*สมาชิกสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อหลังจากเข้าร่วมโครงการได้จากใบแจ้งยอดบัญชี)
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี โดยสมาชิกต้องแสดงเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสมาชิกได้
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการ และ/หรือ กำหนดมาตรการความช่วยเหลือ ตลอดจนกำหนด/เปลี่ยนแปลง คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเป็นรายกรณีตามเงื่อนไขบริษัทฯ และ/หรือตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มาตรการความช่วยเหลือสมาชิกแต่ละรายอาจเหมือนหรือแตกต่างกันไป
 5. เมื่อบริษัทฯ ได้อนุมัติให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการ และได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับการชำระหนี้แล้ว สมาชิกจะไม่สามารถขอยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเงื่อนไข และ/หรือ มาตรการความช่วยเหลือที่ได้อนุมัติหรือได้ดำเนินการไปแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
 
มาตรการลดภาระหนี้รายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยกรณีเข้าเงื่อนไขทางบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงรายการสินเชื่อที่ผ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 63 จนถึง 31 ธ.ค. 64
 
เงื่อนไขของโครงการ
 1. บัญชีสินเชื่อที่มีสิทธิได้รับพิจารณาเข้าร่วมโครงการ มีดังต่อไปนี้
  1. 1 สำหรับรายการสินเชื่อเงินสดแบบผ่อนชำระรายเดือนที่มีดอกเบี้ยมากกว่า 15% ขึ้นไป บริษัทจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาที่ 15% ต่อปี พร้อมลดภาระการชำระต่อเดือนด้วยการปรับจำนวนงวดผ่อนชำระสูงสุด 99 เดือนขึ้นอยู่กับภาระหนี้ของสมาชิก
  2. 2 สำหรับรายการสินเชื่อเงินสดแบบผ่อนชำระรายเดือนที่มีดอกเบี้ยเท่ากับ หรือน้อยกว่า 15% บริษัทจะยังคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิม แต่จะพิจารณาลดภาระการชำระต่อเดือนด้วยการปรับจำนวนงวดผ่อนชำระสูงสุด 99 เดือนเดือนขึ้นอยู่กับภาระหนี้ของสมาชิก
  3. 3 สำหรับยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมคงค้าง ของรายการสินเชื่อที่เข้าร่วมมาตรการ บริษัทจะนำมาตั้งเป็นรายการสินเชื่อใหม่ 0% และแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือนสูงสุด 99 เดือนขึ้นอยู่กับยอดดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมคงค้างทั้งหมด
  4. 4 สำหรับรายการสินเชื่อเงินสดชำระแบบขั้นต่ำ และยอดเรียกเก็บประกันอุบัติเหตุ (PA) ประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ สมาชิกยังคงชำระตามยอดเรียกเก็บได้ตามปกติ
 2. หากมีรายการสินเชื่อใหม่ที่เกิดขึ้น รวมถึงรายการสินเชื่อที่เรียกเก็บหลังจากที่สมาชิกได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการนี้ บริษัทฯ จะยังคงเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยในอัตราปกติ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินสินเชื่อบุคคลภายใต้บัญชีของสมาชิกให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมดภายหลังการเข้าร่วมมาตรการ โดยเมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) และต้องไม่เกินยอดวงเงินเดิม
 4. เพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะยังคงเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆ เช่น ประกันอุบัติเหตุ (PA) ประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) ในรอบบัญชีต่อไปตามเงื่อนไขปกติ
 5. บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาบัญชีสินเชื่อที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ทั้งนี้ สมาชิกจะไม่สามารถเลือกรายการสินเชื่อที่จะเข้าร่วมมาตรการได้เอง และไม่สามารถยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้
 6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการการพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมโครงการภายใต้หลักเกณฑ์และด้วยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวของบริษัทฯ โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสินเชื่อส่วนบุคคล กรุงศรี ดรีมโลน โทร 0 2646 3999 ตลอด 24 ชั่วโมง

บัตรเครดิต สมัครบัตรเครดิต ผ่อน 0%

มาตรการที่ 3: ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนด้วยการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน  (ปรับโครงสร้างหนี้) พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับลูกค้าที่มียอดค้างชำระ โดยลูกค้าสามารถแจ้งความจำนง หรือติดต่อมายังบริษัท และจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่าน และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์บริการด้วยดีเสมอมา                                              
 #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน 
#กรุงศรีคอนซูมเมอร์
#UCHOOSE

 
Q&A มาตรการที่ 1: ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ

สมาชิกบัตรเครดิต

Q: ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 สมาชิกทุกคนจะถูกลดยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตจาก 10% เป็น 5% หรือ 500 บาท (แล้วแต่ค่าใดจะสูงกว่า) ใช่หรือไม่
A: ไม่ใช่ ระบบจะลดยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิต จาก 10% เหลือ 5% ตามวันตัดรอบบัญชี (cycle cut) เช่น
นาย A มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 1 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 5% ตั้งแต่รอบบัญชี 1 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 65
นาย B มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 5% ตั้งแต่รอบบัญชี 10 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 65

Q: ปรับแต่เปอร์เซ็นต์ แล้วยอดขั้นต่ำ 500 บาท ปรับด้วยหรือไม่
A: ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 – 31 ธ.ค. 65 บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดยอดชำระขั้นต่ำ (minimum amount) แต่ยังคงเรียกเก็บยอดชำระขั้นต่ำที่ 5% ตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้

Q: ยอดผ่อนชำระแบบรายเดือน ลดเหลือ 5% ด้วยไหม
A: มาตรการดังกล่าวลดเฉพาะยอดใช้จ่ายบนบัตรเครดิต ไม่รวมส่วนที่เป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน ในส่วนของยอดผ่อนชำระรายเดือนยังคงต้องชำระตามค่างวดที่เรียกเก็บ

สมาชิกสินเชื่อบุคคล

Q: ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 สมาชิกทุกคนจะถูกลดยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ เหลือ 3% หรือ 500 บาท ใช่หรือไม่
A: ไม่ใช่ ระบบจะลดยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำเหลือ 3% ตามวันตัดรอบบัญชี (cycle cut)
เช่น นาย A มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 19 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 3% ตั้งแต่รอบบัญชี 19 มี.ค. 63 – 31 ธ.ค. 65
นาย B มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 3% ตั้งแต่รอบบัญชี 10 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 65

Q: รายการผ่อนชำระรายเดือนเรียกเก็บอย่างไร
A: รายการผ่อนชำระรายเดือนยังเรียกเก็บปกติ ตามยอดชำระต่อเดือน

Q: ปรับแต่เปอร์เซ็นต์ แล้วยอดขั้นต่ำ 300 บาท ปรับด้วยหรือไม่
A: ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 – 31 ธ.ค. 65 บริษัทฯ ไม่มีการกำหนดยอดชำระขั้นต่ำ (minimum amount) แต่ยังคงเรียกเก็บยอดชำระขั้นต่ำที่ 3% ตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้

 
Q&A มาตรการที่ 2 : ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษและขยายเวลาผ่อนชำระ สำหรับสมาชิกที่มีสถานะบัญชีปกติ

Q: ถ้าสมาชิกมีบัตรหลายใบ ต้องลงทะเบียนกี่ครั้ง
A: ใน UChoose สมาชิกสามารถเลือกหน้าบัตรหลายใบสำหรับการลงทะเบียนได้พร้อมกัน

Q: ถ้าสมาชิกมีบัตรเครดิต/สินเชื่อที่มีวงเงินร่วมจะทำอย่างไร
A: สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชาระขั้นต่าภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น

Q: ถ้าลงทะเบียนแล้วเปลี่ยนใจได้หรือไม่
A: สมาชิกสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ หากบริษัทฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงยอดสินเชื่อ (refinance)
กรณีที่บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงยอดคงค้างแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับแล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หากบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามคำขอของท่านแล้วทุกกรณี

Q: บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล อะไรเข้าร่วมโครงการนี้บ้าง
A: ทุกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด ยกเว้น Corporate card และ Secured Card ทั้งนี้กลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-9 เท่านั้น และเป็นสมาชิกที่มีสถานะปกติ ที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563

Q: เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไร
A: เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 20 พ.ค. 64 ถึง 31 ธ.ค. 64

Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วยังใช้บัตรเครดิตหรือเบิกถอนเงินสดได้ปกติหรือไม่
A: สำหรับบัตรเครดิต วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม และระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราวตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น Uchoose
สำหรับสินเชื่อบุคคล วงเงินของท่านจะถูกปรับลดเท่ากับ ยอดสินเชื่อคงค้าง โดยเมื่อรวมกับวงเงินคงเหลือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (หากมี) จะไม่เกินกว่ายอดวงเงินเดิม ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น UChoose

Q: ถ้าลดวงเงิน แล้วจะตัดค่าน้ำค่า ไฟ ค่าประกันผ่านบัตรได้อย่างไร
A: เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ (หากมี) เป็นต้น บริษัทฯ จะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป

Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการ และเห็นว่ามีวงเงินบัตรเครดิต/สินเชื่อคงเหลือ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยยังไง
A: ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตร หรือทำรายการผ่านสินเชื่อบุคคลได้ตามปกติ ภายใต้วงเงินคงเหลือที่สมาชิกมี โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามปกติ (บัตรเครดิตสูงสุด 16% , สินเชื่อบุคคลสูงสด 25%)

Q: ขอเลือกเข้าร่วมโครงการเฉพาะบางรายการ/บางยอดหนี้ ได้หรือไม่
A: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรายการเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/ยอดสินเชื่อภายใต้บัญชีเดียวกันต้องเข้าร่วมโครงการทั้งหมด

Q: มีบัตรเครดิตหลายใบ เลือกเข้าโครงการเฉพาะบางใบได้หรือไม่
A: สำหรับบัญชีที่เป็นวงเงินรวมทุกบัญชีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรวมทุกบัญชีที่อยู่ในสถานะปกติภายใต้การร่วมวงเงินนั้น เพื่อคำนวณและปรับปรุงตั้งรายการใหม่
สำหรับบัญชีทีไม่ได้เป็นวงเงินรวมนั้น สมาชิกสามารถเลือกบัญชีเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ แต่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรายการเพื่อเข้าร่วมโครงการ (ทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/ยอดสินเชื่อภายใต้บัญชีเดียวกันต้องเข้าร่วมโครงการ)

Q: หากเคยเข้าโครงการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์มาเข้าโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ได้หรือไม่
A: กรณีที่เข้าร่วมมาตรการปรับลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ (Minimum Payment) และ/หรือ มาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย (Skip Payment) สมาชิกสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้หากสมาชิกอยู่ในกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กรณีที่เข้าร่วมมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 1 (13 เม.ย. 63 - 31 ส.ค. 63) หรือ ระยะที่ 2 (1 ก.ย. 63 – 19 พ.ค. 64) ไปแล้ว สมาชิกจะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือสมาชิกในสภาวะ Covid-19 ระยะที่ 3 นี้ได้อีกนะคะ

Q: เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงเป็นสินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการแล้ว สินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้คะแนนเพิ่มหรือไม่
A: สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสะสมเพิ่มจากยอดสินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการนี้

Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการ หากมีการผิดนัดชำระ บริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยอย่างไร
A: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าปรับกรณีผิดนัดชาระ (POI) ดังนี้

 • สำหรับบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินลดต้นลดดอกสูงสุด 16%
 • สำหรับสินเชื่อบุคคล หากชำระล่าช้า ชำระไม่ครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่สมาชิกได้รับบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่เมื่อรวมกับดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และดอกเบี้ยผิดนัดแล้วจะไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยเมื่อท่านได้ชำระเงินครบตามกำหนดแล้ว ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม

Q: กลุ่มที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง
A: เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณามีดังนี้

 • สำหรับพนักงานประจำ : บัตรพนักงาน และ หนังสือยกเลิกการจ้างงาน, หนังสือแจ้งพักงานชั่วคราว, หนังสือแจ้งลดอัตราเงินเดือน
 • สำหรับเจ้าของกิจการ : ใบประกอบกิจการและประกาศกิจการ (ถ้ามี)

Q: เอาดอกเบี้ยมารวมในเงินต้นด้วยหรือไม่
A: สำหรับบัตรเครดิต ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0% (ปลอดดอกเบี้ย) ตามระยะเวลาแบ่งชาระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง
สำหรับสินเชื่อบุคคล ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดสินเชื่อคงค้างจะถูกยกไป โดยไม่ได้นำมาคำนวนดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ย

Q: ทำไมบริษัทฯ จึงต้องปรับลดวงเงินหากเข้าร่วมโครงการ/ทำไมจึงระงับการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรด้วย
A: มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 เพื่อแบ่งเบายอดผ่อนชำระต่อเดือนให้ลดลง บริษัทฯ จึงไม่ต้องการให้สมาชิกมีภาระเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ

Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว บริษัทฯ จะปรับวงเงินคืนให้ไหม และจะกลับมากดเงินสดได้เมื่อไหร่
A: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิสำหรับการพิจารณาเพิ่มวงเงินอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Q: สามารถชำระปิดบัญชีก่อนครบกำหนด (Early Settlement) ได้หรือไม่
A: สมาชิกสามารถชำระคืนก่อนกาหนดได้ตามปกติ

Q: หากเข้าร่วมโครงการแล้วจะมีผลทำให้ประวัติเสีย ติด Blacklist ของ NCB หรือไม่
A: ขึ้นอยู่กับสถานะของสมาชิกหลังเข้าร่วมโครงการ เช่น ถ้าสมาชิกชำระตรงตามกำหนด เมื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ สมาชิกจะไม่ติด Blacklist และไม่มีประวัติเสียใน NCB (เครดิตบูโร) รวมถึงไม่กระทบต่อสถานภาพในการขอยื่นกู้กับธนาคารในอนาคต
สำหรับกรณีที่สมาชิกผิดนัดชำระระหว่างเข้าร่วมโครงการ จะส่งผลถึงประวัติสมาชิกใน NCB (เครดิตบูโร)

Q: หากทำรายการซื้อสินค้าแต่ระบบยังไม่บันทึกรายการ แบบนี้จะเอายอดรายการดังกล่าวมาเข้าร่วมโครงการหรือไม่
A: บริษัทฯ จะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้างเฉพาะรายการที่ถูกบันทึกเข้าระบบของบริษัทฯ แล้วเท่านั้น โดยไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ

ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหา?