เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส

/KrungsriCreditCard/media/html/blank2.png
บริษัทขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท รับคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัส 1 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุกๆ 25 บาท/เซลล์สลิป และขอยกเว้นการให้คะแนนสะสมสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่จดทะเบียนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)(สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ยังคงได้รับคะแนนสะสมกรุงศรีโบนัส) โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.63 เป็นต้นไป สงวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด


  
[CMSAbstractTransformation.DataBind]: Unable to cast object of type 'System.DBNull' to type 'System.String'.