ประกาศบริษัท

แจ้งปิดระบบชั่วคราว สำหรับบริการส่ง OTP ผ่าน UChoose
18 กรกฎาคม 2564
เพื่อปิดระบบปรับปรุงชั่วคราว ช่วง 20.00 – 24.00 น. ของวันที่ 3 ส.ค. 64
Mastercard ยกเลิกการให้บริการขอใบบันทึกรายการ (Sales Slip) ย้อนหลัง
16 กรกฎาคม 2564

เนื่องจากทาง Mastercard International ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเคร...

แจ้งยกเว้นคะแนนสะสมภายใต้ MCC ที่กำหนด
15 กรกฎาคม 2564
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จํากัด (บริษัท) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที 15 กรก...
หลักเกณฑ์การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระ
29 มิถุนายน 2564
การคำนวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ตามแนวทางใหม่
Visa ยกเลิกการให้บริการขอใบบันทึกรายการ (Sales Slip) ย้อนหลัง
16 ตุลาคม 2563
เนื่องจาก VISA International ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต ได้ประกา...
การเปลี่ยนช่องทางการรับ OTP
03 กรกฎาคม 2563
เพื่อความปลอดภัยสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ ภายในเดือนกันยายน 2563 บริษัทจะ

Ks.Paging.Label.Page <1   2>