พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

Line Print

POINT TO INVEST แลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ ซื้อหน่วยลงทุนกับ บลจ. กรุงศรี


แลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับบลจ.กรุงศรี
ผ่าน @ccess Online Service หรือ @ccess Mobile Application ได้แล้ววันนี้
ทุก 1,000 พอยต์ = เงินลงทุน 100 บาท*

*แลกพอยต์เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เงื่อนไขขั้นต่ำเป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด (เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 พอยต์) โดยทุก 1,000 พอยต์ แทนเงินลงทุน 100 บาท, จำกัดการแลกสูงสุด 500,000 พอยต์/บัญชีบัตรหลัก/วัน


พิเศษรับเพิ่ม Starbucks e-Coupon  มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท**
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย **เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมโครงการ POINT TO INVEST ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 28 ธ.ค. 66
 • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท** สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่เปิดบัญชีกองทุนกับบลจ.กรุงศรี และทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี (เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่มีบัญชีกับบลจ.กรุงศรี มาก่อน), จำกัดการรับคูปอง 1 สิทธิ์/ท่าน/รายการ
 • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่ารวมสูงสุด 100 บาท** สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่เคยเปิดบัญชีกองทุนกับบลจ.กรุงศรีแล้วและทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เป็นครั้งแรก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี (เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังไม่เคยทำการแลกคะแนนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี), จำกัดการรับคูปอง 1 สิทธิ์/ท่าน/รายการ
 
**Starbucks e-Coupon มีจำนวนจำกัด, จำกัด 3,000 คูปองตลอดรายการ


 
ขั้นตอนแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับ บลจ.กรุงศรี
การแลกพอยต์ผ่าน @ccess Online Service
บัตรเครดิต กรุงศรี

การแลกพอยต์ผ่าน @ccess Mobile Application
บัตรเครดิต กรุงศรี
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อซื้อหน่วยลงทุนกับบลจ.กรุงศรี
บัตรเครดิต กรุงศรี 
1 ต.ค. 66 – 28 ธ.ค. 66
โทร: 0 2657 5757
 

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

*/**เงื่อนไข
*เงื่อนไขการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนบลจ. กรุงศรี:
 • สมาชิกบัตรฯ สามารถแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เงื่อนไขขั้นต่ำเป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด (เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 คะแนน) โดยทุก 1,000 คะแนนแทนเงินลงทุน 100 บาท
 • ผู้ลงทุนต้องแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เท่ากับยอดเงินที่ต้องการซื้อกองทุนรวม ไม่สามารถแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ บางส่วนแล้วรวมกับการตัดบัญชีเงินฝาก หรือตัดบัตรเครดิตเพิ่มเพื่อซื้อกองทุนได้
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ สูงสุดไม่เกิน 500,000 คะแนนต่อบัญชีบัตรหลักต่อวัน
 • คะแนนจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 • สมาชิกบัตรฯ สามารถทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี ผ่าน @ccess Online Service หรือ @ccess Mobile Application
 • สมาชิกบัตรฯ ที่ขอแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี จะต้องมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่เคยเปิดไว้กับบลจ.กรุงศรี, ธนาคารกรุงศรีฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายอื่นๆ แล้ว และมีการสมัครใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต @ccess Online Service หรือ @ccess Mobile Application ของบลจ. กรุงศรี เท่านั้น
 • เมื่อสมาชิกบัตรฯ ได้ทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เรียบร้อยแล้วไม่สามารถยกเลิกรายการได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนสะสมกรุงศรี พอยต์ ที่แลกเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เรียบร้อยแล้ว

**เงื่อนไข พิเศษรับเพิ่ม Starbucks e-Coupon จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมโครงการ POINT TO INVEST ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 28 ธ.ค. 66
 • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่ารวมสูงสุด 200 บาท** สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่เปิดบัญชีกองทุนกับบลจ.กรุงศรี และทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี (เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่มีบัญชีกับบลจ.กรุงศรี มาก่อน), จำกัดการรับคูปอง 1 สิทธิ์/ท่าน/รายการ
 • รับ Starbucks e-Coupon มูลค่ารวมสูงสุด 100 บาท** สำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่เคยเปิดบัญชีกองทุนกับบลจ.กรุงศรีแล้วและทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เป็นครั้งแรก เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี (เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่ยังไม่เคยทำการแลกคะแนนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี), จำกัดการรับคูปอง 1 สิทธิ์/ท่าน/รายการ
 • บลจ.กรุงศรี จะดำเนินการจัดส่ง Starbucks e-Coupon ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือท่านที่ได้รับสิทธิ์ที่ให้ไว้ในระบบข้อมูลลูกค้าของบลจ.กรุงศรี ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดรายการ
 • จำกัดสิทธิในการรับ Starbucks e-Coupon สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ จำกัด 3,000 คูปองตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon: 1.) ลูกค้าสามารถนา e-Coupon ที่ได้รับมาสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้านสตาร์บัคส์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น 2.) มูลค่าเงินจะแสดงอยู่บน e-Coupon ลูกค้าสามารถนามาใช้ซ้าได้ จนกว่ายอดเงินในคูปองจะหมดไป 3.) คูปองดังกล่าวไม่สามารถทาการเปลี่ยนเป็นเงินสด, โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่น, ไม่สามารถเติมเงิน ในบัตรสตาร์บัคส์การ์ด หรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้ 4.) คูปองดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันส่งเสริมการขายของทางร้านได้ 5.) สิทธิ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้บน e-Coupon (ระยะเวลาแคมเปญ 1 ปี) 6.) กรณีที่ e-Coupon ถูกใช้ไปแล้ว และลูกค้ามีข้อสงสัย รบกวนติดต่อกับบริษัทผู้ให้บริการที่จัดส่ง e-Coupon ให้กับลูกค้า 7.) ลูกค้าสามารถชาระด้วย e-Coupon ได้สูงสุด 15 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น 8.) กดใช้สิทธิ์ผ่านลิงค์ / แอพพลิเคชัน หรืออื่นๆ ที่ได้รับมาจากบริษัทต้นทาง

เงื่อนไขอื่นๆ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี*** ที่มีกรุงศรี คะแนนเพียงพอ (***บัตรเครดิต กรุงศรี ได้แก่ บัตรเครดิต กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง, บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ, บัตรเครดิต กรุงศรี เอ็กซ์คลูซฟ ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี ซิกเนเจอร์, บัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม, บัตรเครดิต กรุงศรี ดอกเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต กรุงศรี แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต กรุงศรี นาว   ยกเว้น บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด) ที่ร่วมรายการ และทำรายาการครบตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 – 28 ธ.ค. 66
 • สมาชิกบัตรฯ ที่ทำการแลกคะแนนกรุงศรี พอยต์ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี และเจ้าของบัญชีกองทุนที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี จะต้องเป็นบุคคลเดียวกันเท่านั้น
 • เงื่อนไขขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกองทุนที่ให้บริการตามที่บลจ.กรุงศรี กำหนด
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจ
 • เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนของบลจ.กรุงศรี เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.krungsriasset.com
 • สามารถสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนบลจ.กรุงศรี ได้ทาง 02 657 5757
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือบริการ หากมีข้อบกพร่อง, ข้อสงสัย หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

คำเตือน
 • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • เงื่อนไขขั้นต่ำการซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.กรุงศรี เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกองทุนที่ให้บริการตามที่ บลจ.กรุงศรี กำหนด
 • เงื่อนไขการลงทุนในหน่วยลงทุนของ บลจ.กรุงศรี เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.krungsriasset.com  
 • บลจ.กรุงศรี มิได้มีส่วนรับผิดชอบในข้อบกพร่องหรือบริการ หากมีข้อบกพร่อง ข้อสงสัย หรือไม่ได้รับความสะดวก กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • บลจ.กรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บลจ.กรุงศรี กำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บลจ.กรุงศรี ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ