บัตรเครดิต กรุงศรี

‼️ประกาศสำคัญ!! บริษัทฯ ขอเรียนแจ้ง 3 มาตรการเร่งด่วน โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน “กรุงศรี คอนซูมเมอร์”

ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อเป็นทางเลือกในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้า ดังนี้

มาตรการที่ 1 : ลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำอัตโนมัติ (โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท)
•  บัตรเครดิต : จากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564
•  สินเชื่อส่วนบุคคลแบบชำระขั้นต่ำ : จากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

มาตรการที่ 2 : พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีแบบอัตโนมัติ (โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท)

•  สำหรับลูกค้าทุกรายที่มีวันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 14 เมษายน 2563 ถึง 12 มิถุนายน 2563

มาตรการที่ 3 : ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ (โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านโมบายแอป UCHOOSE เท่านั้น)

     - เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563 และได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของทางราชการ
     - ลูกค้าจะถูกปรับลดวงเงินสินเชื่อฯ ให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการ
     -  บริษัทฯจะรับพิจารณาเป็นรายกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ
•  บัตรเครดิต : ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 12% ต่อปี พร้อมลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาผ่อนชำระให้นานสูงสุด 48 เดือน (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้าง) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
•  สินเชื่อส่วนบุคคล : ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเหลือ 22% ต่อปี และลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาตรการที่ 3 “ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ” ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563 

บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกท่าน และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์บริการด้วยดีเสมอมา
#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน  #กรุงศรีคอนซูมเมอร์ #UCHOOSE
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการมาตรการที่ 3 #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน กับ กรุงศรี คอนซูมเมอร์
• เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์* เท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”)
• ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม สายการบิน
• ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ

*บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ หมายถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 
เงื่อนไขของโครงการ “ลูกค้าบัตรเครดิต”
มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิต ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์
• เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 12% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป
• บริษัทจะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ดังนี้
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคงค้าง(บาท) จำนวนงวด
ตั้งแต่ 1,500 - 5,000 แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่ 5,000 – 10,000 แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 24 เดือน
ตั้งแต่ 10,001 – 30,000 แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 36 เดือน
มากกว่า 30,000 แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 48 เดือน

1. โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
2. สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ ไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
3. สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
4. เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ (หากมี) เป็นต้น บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ 1) ปรับลดวงเงินสินเชื่อภายใต้บัตรเครดิตของสมาชิกให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการนี้ และ 2) ระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราว ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ
6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว
เงื่อนไขของโครงการ “ลูกค้าสินเชื่อบุคคล”
มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์

• เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 22% ต่อปี  (แบบลดต้นลดดอกอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 15% และค่าธรรมเนียมสูงสุด 7%) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2564
• บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้างเป็นสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท ตั้งแต่ 18 มี.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2564
• ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ  บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลของสมาชิกให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการนี้

1. โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
2. สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีสินเชื่อกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
3. สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share line)  ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
4. เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) เป็นต้น  บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
5. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินสินเชื่อบุคคลภายใต้บัญชีของลูกค้าให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วมโครงการนี้
6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว
Q&A มาตรการที่ 1 : ลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำลูกค้าบัตรเครดิต
Q: ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 บริษัทฯ ลดยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตจาก 10% เป็น 5% หรือ 500 บาท (แล้วแต่ค่าใดจะสูงกว่า) ให้กับลูกค้าทุกคนใช่หรือไม่
A: ไม่ใช่ค่ะ ระบบจะลดยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิต จาก 10% เหลือ 5% หรือ 500 บาท ตามวันตัดรอบบัญชี (cycle cut)
เช่น          นาย A มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 1 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซ็นต์เป็น 5% ตั้งแต่รอบบัญชี 1 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64
               นาย B มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซ็นต์เป็น 5% ตั้งแต่รอบบัญชี 10 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64

Q: ปรับแต่เปอร์เซ็นต์ แล้วยอดขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 400 บาท ปรับด้วยหรือไม่
A: มาตรการดังกล่าวจะปรับลดเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตเท่านั้น ยอดขั้นต่ำ (minimum amount) ยังคงเดิม

Q: ยอดผ่อนชำระแบบรายเดือน ลดเหลือ 5% ด้วยหรือไม่
A: มาตรการดังกล่าวลดเฉพาะยอดใช้จ่ายบนบัตรเครดิต ไม่รวมส่วนที่เป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน

Q: ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 บริษัทฯ จะลดยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ เหลือ 3% หรือ 500 บาท ให้กับลูกค้าทุกคนใช่หรือไม่
A: ไม่ใช่ค่ะ ระบบจะลดยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำเหลือ 3% หรือ 500 บาท ตามวันตัดรอบบัญชี (cycle cut)
เช่น          นาย A มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 19 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซ็นต์เป็น 3% ตั้งแต่รอบบัญชี 19 มี.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64
               นาย B มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซ็นต์เป็น 3% ตั้งแต่รอบบัญชี 10 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64

Q: รายการผ่อนชำระรายเดือนเรียกเก็บอย่างไร
A: รายการผ่อนชำระรายเดือนจะยังเรียกเก็บปกติ ตามยอดชำระต่อเดือน

Q: ปรับแต่เปอร์เซ็นต์ แล้วยอดขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 400 บาท ปรับด้วยหรือไม่
A: มาตรการดังกล่าวปรับลดเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำเท่านั้น โดยยอดขั้นต่ำ (minimum amount) ยังคงเดิม
Q&A มาตรการที่ : 2 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีแบบอัตโนมัติ
Q: ทำอย่างไรถึงจะได้ร่วมโครงการมาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีแบบอัตโนมัติ
A: ลูกค้าทุกท่านมีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท สำหรับลูกค้าทุกรายที่มีวันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 14 เม.ย. 63 ถึง วันที่ 12 มิ.ย. 63 โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะบัญชีของท่านในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง

Q: ถ้าเข้าร่วมโครงการนี้ จะทำให้เสียประวัติที่มีกับเครดิตบูโรหรือไม่
A: ขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้าก่อนเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาโครงการ ประวัติ และการรายงานการชำระหนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง จะมีสถานะเท่ากับรอบบัญชีก่อนหน้าที่เข้าร่วมโครงการ แต่หากจบระยะเวลาโครงการไปแล้วลูกค้าต้องชำระหนี้ตามกำหนดเพื่อคงสถานะปกติทางบัญชี                                                                                                                                                                               

Q: หากไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการต้องทำอย่างไร                                                                                     
A: ลูกค้าสามารถชำระเงินในแต่ละรอบกำหนดชำระได้ตามปกติ โดยชำระเท่ากับหรือมากกว่ายอดชำระขั้นต่ำ                                                     

Q: ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรหลายผลิตภัณฑ์ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะใช้สิทธิ์ได้กี่ครั้ง            
A: สูงสุด 2 ครั้งต่อบัญชีฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ รอบกำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63                                          
                                                                                              
Q: กรณีที่รอบบัญชีแรกไม่ได้ใช้สิทธิ์โดยมีการชำระตามกำหนด แล้วใช้สิทธิ์ในรอบบัญชีถัดไปยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ 2 ครั้งหรือไม่                         
A: กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ใช้สิทธิ์ในรอบบัญชีแรก ลูกค้าจะสามารถใช้สิทธิ์ได้อีกเพียง 1 รอบบัญชีเท่านั้น โดยรอบบัญชีนั้นต้องอยู่ภายในระยะเวลาโครงการ
Q&A มาตรการที่ 3 : ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

Q: ขั้นตอนการสมัครร่วมโครงการและแจ้งผลอย่างไร     
A: ลูกค้าที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผ่านโมบายแอป UChoose ได้ตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 โดยท่านจะได้รับ SMS เมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย
ขั้นตอนที่ 2 รอผลการพิจารณาเข้าร่วมโครงการจากบริษัทฯ ผ่านทาง SMS และหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ สำหรับท่านที่ผ่านการพิจารณา

หมายเหตุ:  เนื่องจากคุณสมบัติหลักของผู้เข้าร่วมโครงการคือ บัญชีบัตรเครดิต/สินเชื่อที่จะเข้าร่วมโครงการได้นั้น ต้องมีสถานะบัญชีเป็นปกติ ณ วันที่ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงบัญชีของทางบริษัทฯ

Q: หากลูกค้ามีบัตรหลายใบ ต้องลงทะเบียนกี่ครั้ง
A: ลูกค้าสามารถเลือกหน้าบัตรบนแอป UChoose สำหรับการลงทะเบียนได้พร้อมกัน

Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วยังใช้บัตรหรือเบิกถอนเงินสดได้ปกติหรือไม่               
A: สำหรับบัตรเครดิต บริษัทสงวนสิทธิ์ในการ 1) ปรับลดวงเงินสินเชื่อภายใต้บัตรเครดิตของสมาชิก ให้คงเหลือเท่ากับยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมโครงการนี้    
และ 2) ระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราว ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
สำหรับสินเชื่อบุคคล บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินสินเชื่อบุคคลภายใต้บัญชีของลูกค้าให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อคงค้างที่เข้าร่วม  
โครงการนี้

Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการ และยังมีวงเงินบัตร/ สินเชื่อคงเหลือ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยอย่างไร
A: ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตร หรือทำรายการผ่านสินเชื่อบุคคลได้ตามปกติ ภายใต้วงเงินคงเหลือ โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามปกติ (บัตรเครดิตสูงสุด 18% และ สินเชื่อบุคคลสูงสด 28%)

Q: หากเคยเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิเพื่อเข้าโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ได้หรือไม่                               
A: ลูกค้าสามารถขอสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้ หากลูกค้าอยู่ในกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

Q: หลังจากลูกค้าเข้าร่วมโครงการ หากมีการผิดนัดชำระ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยอย่างไร
A: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าปรับกรณีผิดนัดชำระ
สำหรับบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินลดต้นลดดอกสูงสุด 18%
สำหรับสินเชื่อบุคคล อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินลดต้นลดดอกสูงสุด 28%

Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว บริษัทฯ จะปรับวงเงินคืนหรือไม่ และจะกลับมากดเงินสดได้เมื่อไหร่
A: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิจารณาเพิ่มวงเงินอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Q: ลูกค้าสามารถชำระปิดบัญชีได้หรือไม่
A: ลูกค้าสามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้ตามปกติ
 

Q&A : มาตรการช่วยเหลือของบัตรเครดิต (1 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 64)
Q: ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 ลูกค้าทุกคนจะถูกลดยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตจาก 10% เป็น 5% หรือ 500 บาท (แล้วแต่ค่าใดจะสูงกว่า) ใช่หรือไม่
A: ไม่ใช่ค่ะ ระบบจะลดยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิต จาก 10% เหลือ 5 ตามวันตัดรอบบัญชี (cycle cut)
เช่น          นาย A มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 1 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 5% ตั้งแต่ cut 1 เม.ย. 63 เป็นต้นไป
               นาย B มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 5% ตั้งแต่ cut 10 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

และตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.63 – 31 ธ.ค. 63 (เฉพาะผลิตภัณฑ์ใต้ Just Cash)
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของลูกค้าอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ
สินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำ
บริษัทฯ ได้ปรับลดยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำจาก 5% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท เป็น 3% แต่ไม่น้อยกว่า 200 บาท

สินเชื่อบัตรเครดิต
ยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตจาก 10% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท เป็น 5% แต่ไม่น้อยกว่า 200 บาท ไม่รวมยอดผ่อนชำระรายเดือน โดยมีผลตั้งแต่รอบบิลนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ธ.ค. 2564

Q: ปรับแต่เปอร์เซ็นต์ แล้วยอดขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 400 บาท ปรับด้วยหรือไม่
A: มาตรการดังกล่าวปรับลดเฉพาะเปอร์เซ็นต์ของยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตเท่านั้นค่ะ ยอดขั้นต่ำ (minimum amount) ยังคงเดิม

ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63 (เฉพาะผลิตภัณฑ์ใต้ Just Cash)
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของลูกค้าอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ
สินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำ
บริษัทฯ ได้ปรับลดยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำจาก 5% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท เป็น 3% แต่ไม่น้อยกว่า 200 บาท

สินเชื่อบัตรเครดิต
ยอดชำระขั้นต่ำของบัตรเครดิตจาก 10% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท เป็น 5% แต่ไม่น้อยกว่า 200 บาท ไม่รวมยอดผ่อนชำระรายเดือน โดยมีผลตั้งแต่รอบบิลนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ธ.ค. 2564

Q: ทำไมตารางค่าธรรมเนียม (Schumer Box) ถึงยังไม่แก้ไข
A: เนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้าชั่วคราว จึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขตารางค่าธรรมเนียมทั้งหมด

Q: MKT message ใส่ 3 cycle cuts ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. หากลูกค้าเข้าโครงการ COVID Relief ในเดือน เม.ย. จะได้รับ MKT message บน Billing Statement กี่ข้อความ
A: กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมโครงการ COVID Relief ที่ระบบจะลด min pay ให้ในเดือน เม.ย. ลูกค้าจะได้รับแค่ 1 ข้อความคือจากมาตรการที่ 1 ปรับลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ

Q: ยอดผ่อนชำระ EPP & EPR ลดเหลือ 5% ด้วยหรือไม่
A: มาตรการดังกล่าวลดเฉพาะยอดใช้จ่ายบนบัตรเครดิต ไม่รวมส่วนที่เป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน
 
Q&A : มาตรการช่วยเหลือของสินเชื่อส่วนบุคคล (18 มี.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64)
Q1: ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 63 ลูกค้าทุกคนจะถูกลดยอดชำระขั้นต่ำของยอด (Revolving Loan) เหลือ 3% หรือ 500 บาท ใช่หรือไม่
A1: ไม่ใช่ค่ะ ระบบจะลดยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ (Revolving Loan) เหลือ 3% หรือ 500 บาท ตามวันตัดรอบบัญชี (cycle cut)
เช่น          นาย A มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 19 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 3% ตั้งแต่ cut 19 มี.ค. 63 เป็นต้นไป
               นาย B มีวันตัดรอบบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบจะเริ่มลดเปอร์เซนต์เป็น 3% ตั้งแต่ cut 10 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 – 31 ธ.ค. 63 (เฉพาะผลิตภัณฑ์ใต้ Just Cash)
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของลูกค้าอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ
สินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำ
บริษัทฯ ได้ปรับลดยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำจาก 5% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท เป็น 3% แต่ไม่น้อยกว่า 200 บาท

Q: รายการผ่อนชำระรายเดือนเรียกเก็บอย่างไร
A: รายการผ่อนชำระรายเดือนยังเรียกเก็บปกติ ตามยอดชำระต่อเดือน

Q: มีการลดดอกเบี้ยหรือไม่
A: ดอกเบี้ยยังคำนวณตามปกติ

Q: ปรับแต่เปอร์เซ็นต์ แล้วยอดขั้นต่ำ 500 บาท หรือ 400 บาท ปรับด้วยหรือไม่
A: มาตรการดังกล่าวปรับลดทั้งเปอร์เซ็นต์ของยอดชำระขั้นต่ำของสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำ (Revolving Loan) เท่านั้นค่ะ และยอดขั้นต่ำ 200 บาท (minimum amount) ยังคงเดิม

Q: ทำไมตารางค่าธรรมเนียม (Schumer Box) จึงยังไม่แก้ไข
A: เนื่องจากเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้าชั่วคราว จึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขตารางค่าธรรมเนียมทั้งหมด

Q: MKT message ใส่ 3 cycle cuts ตั้งแต่ 18 มี.ค. – 17 มิ.ย. หากลูกค้าเข้าโครงการ COVID Relief ในเดือน เม.ย. จะได้รับ MKT message บน Billing statement กี่ข้อความ
A: กรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมโครงการ COVID Relief ที่ระบบจะลด min pay ให้ในเดือน เม.ย. ลูกค้าจะได้รับแค่ 1 ข้อความคือ จากมาตรการที่ 1 ปรับลดยอดผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ

 

QA Refinance

โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน “กรุงศรี คอนซูมเมอร์”
กับมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผลกระทบจาก COVID-19

Q: โครงการ #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน คืออะไร
A: คือมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
มาตรการที่ 1 ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท

• บัตรเครดิต
ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ
จาก 10% เป็น 5%
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64

สินเชื่อบุคคล (เฉพาะสินเชื่อเงินสดแบบชำระขั้นต่ำ)
ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ
จาก 5% เป็น 3%
ตั้งแต่ 18 มี.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 64

มาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท
สำหรับสมาชิกทุกรายที่มีวันครบกำหนดชำระตั้งแต่ 14 เม.ย. 63 ถึง วันที่ 12 มิ.ย. 63
โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้สถานะบัญชีของท่านในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง

มาตรการที่ 3 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอป UChoose เท่านั้น
บัตรเครดิต
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 12% ต่อปี
และขยายการผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

สินเชื่อบุคคล
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 22% ต่อปี
และลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3%
ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2564

เฉพาะสมาชิกที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563 และได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ โปรดศึกษาเงื่อนไขและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์
พร้อมลงทะเบียนผ่านโมบายแอป UChoose ได้ตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการมาตรการที่ 3 #เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน กับ กรุงศรี คอนซูมเมอร์  
• เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์* เท่านั้น (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”)
• สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว  โรงแรม สายการบิน
• สมาชิกในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ
*บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ หมายถึง บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด, บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท เทสโก้ โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

มาตรการสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต
มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิต ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์
• เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 12% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป
• บริษัทจะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้าง*เป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ดังนี้
ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคงค้าง(บาท)   จำนวนงวด
1,500 - 5,000                                         แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่ 5,000 – 10,000                              แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 24 เดือน
ตั้งแต่ 10,001 – 30,000                            แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 36 เดือน
มากกว่า 30,000                                       แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 48 เดือน

หมายเหตุ*
1. ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
2. ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0% ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง

เงื่อนไขของโครงการ

 • โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
 • สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ลูกค้าที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
 • สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อของสมาชิกตามความเหมาะสมภายหลังเข้าร่วมโครงการและได้รับการอนุมัติ  และระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราว ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน UChoose
 • เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ (หากมี)  เป็นต้น  บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ บัตรคอร์ปอเรท การ์ดและบัตรเครดิตที่อายัดบัญชี ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว

มาตรการสำหรับสมาชิกสินเชื่อบุคคล
มาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล ของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์

 • เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 13 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 22% ต่อปี  (แบบลดต้นลดดอกอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 15% และค่าธรรมเนียมสูงสุด 7%) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2564
 • บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้าง*เป็นสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% ตั้งแต่ 18 มี.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2564 (*ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ)  
 • ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ  บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับลดวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลของสมาชิกให้คงเหลือเท่ากับยอดสินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการนี้

เงื่อนไขของโครงการ
1. โครงการช่วยเหลือนี้ สำหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
2. สมาชิกต้องคงสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ลูกค้าที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563
3. สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
4. เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ (PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) เป็นต้น บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อของสมาชิกตามความเหมาะสมภายหลังเข้าร่วมโครงการและได้รับการอนุมัติ ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชัน UChoose
6. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่สมาชิกได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามคำขอนี้แล้ว

Q: ขั้นตอนการสมัครและแจ้งผลเป็นอย่างไร       
A: สมาชิกที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผ่านโมบายแอป UChoose ได้ตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 โดยท่านจะได้รับ SMS เมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย
ขั้นตอนที่ 2 รอผลการพิจารณาจากทางบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการผ่านทาง SMS และ หนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ สำหรับท่านที่ผ่านการพิจารณา
หมายเหตุ: เนื่องจากคุณสมบัติหลักของผู้เข้าร่วมโครงการคือ บัญชีบัตรเครดิต/สินเชื่อที่จะเข้าร่วมโครงการได้นั้น ต้องมีสถานบัญชีเป็นปกติ ณ วันที่ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงบัญชีของทางบริษัท

Q: ถ้าลูกค้ามีบัตรหลายใบ ต้องลงทะเบียนกี่ครั้ง  
A: ในหน้า UChoose ลูกค้าสามารถเลือกหน้าบัตรสำหรับการลงทะเบียนได้ไปพร้อมกัน

Q: ถ้าลูกค้ามีบัตร/สินเชื่อที่มีวงเงินร่วม บริษัทจะทำอย่างไร           
A: สำหรับทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระรายเดือนภายใต้บัญชีบัตรเครดิตนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น
สำหรับทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วม (Share line) ยอดสินเชื่อคงค้างในทุกบัญชีดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นยอดสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำภายใต้บัญชีสินเชื่อบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามคำขอให้เฉพาะในกรณีที่ทุกบัญชีสินเชื่อบุคคลที่ใช้วงเงินร่วมมีสถานะบัญชีปกติ และไม่เคยมีประวัติค้างชำระเท่านั้น

Q: ถ้าลงทะเบียนแล้วเปลี่ยนใจได้ไหม
A: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี และไม่รับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข หากบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามคำขอของท่านแล้วทุกกรณี

Q: บัตร/สินเชื่อ อะไรเข้าร่วมโครงการนี้บ้าง
A: ทุกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด ยกเว้น Corporate Card, Secured Card, Dreamloan, Nano Finance และ CEC ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เท่านั้น และเป็นลูกค้าที่มีสถานะปกติ ที่มีบัญชีบัตรกับบริษัทฯ ก่อนเดือนมีนาคม 2563

Q: เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไร    
A: เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 15 เม.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 โดยบริษัทจะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็น 12% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วยังใช้บัตรหรือเบิกถอนเงินสดได้ปกติไหม    
A: 
สำหรับบัตรเครดิต
บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อของสมาชิกตามความเหมาะสมภายหลังเข้าร่วมโครงการและได้รับการอนุมัติ  และระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราว ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น Uchoose

สำหรับสินเชื่อบุคคล
บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อของสมาชิกตามความเหมาะสมภายหลังเข้าร่วมโครงการและได้รับการอนุมัติ  และระงับวงเงินในการเบิกถอนเงินสดเป็นการชั่วคราว ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถตรวจสอบวงเงินสินเชื่อของท่านได้ที่ใบแจ้งยอดบัญชี หรือ แอปพลิเคชั่น Uchoose
ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบวงเงินคงเหลือได้ที่แอป UChoose ค่ะ

Q: ถ้าลดวงเงิน แล้วจะตัดค่าน้ำค่า ไฟ ค่าประกันผ่านบัตรได้อย่างไร
A: เพื่อให้สมาชิกยังคงได้รับบริการและความคุ้มครองประกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นที่หักชำระอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต เช่น ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ(PA) ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองวงเงิน (PPI) และค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ (หากมี)  เป็นต้น บริษัทจะยังคงเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวตามรอบบัญชีปกติต่อไป

Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการ และเห็นว่ามีวงเงินบัตร/ สินเชื่อคงเหลือ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยอย่างไร
A: ท่านสามารถใช้จ่ายผ่านบัตร หรือทำรายการผ่านสินเชื่อบุคคลได้ตามปกติ ภายใต้วงเงินคงเหลือที่ลูกค้ามี โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามปกติ (บัตรเครดิตสูงสุด 18%, สินเชื่อบุคคลสูงสด 28%)

Q: ขอเลือกเข้าร่วมโครงการเฉพาะบางรายการ/บางยอดหนี้ ได้หรือไม่
A: ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรายการเพื่อเข้าร่วมโครงการ (ทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/ยอดสิ้นเชื่อภายใต้บัญชีเดียวกันต้องเข้าร่วมโครงการ)

Q: มีบัตรเครดิตหลายใบ เลือกเข้าโครงการเฉพาะบางใบได้หรือไม่  
A: สำหรับบัญชีที่เป็นวงเงินรวมทุกบัญชีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกบัญชีเพื่อปรับปรุงตั้งรายการใหม่ ทุกบัญชีที่อยู่ในสถานะปกติภายใต้การร่วมวงเงินนั้นจะถูกปรับปรุงรายการ
สำหรับบัญชีทีไม่ได้เป็นวงเงินรวมนั้น ลูกค้าสามารถเลือกบัญชีเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกรายการเพื่อเข้าร่วมโครงการ (ทุกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/ยอดสินเชื่อภายใต้บัญชีเดียวกันต้องเข้าร่วมโครงการ)"

Q: หากเคยเข้าโครงการช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้ว ยังสามารถสมัครหรือขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์มาเข้าโครงการช่วยเหลือครั้งนี้ได้หรือไม่              
A: ลูกค้าสามารถขอสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้หากลูกค้าอยู่ในกลุ่มของผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

Q: เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงเป็นสินเชื่อที่เข้าร่วมโครงการแล้ว สินเชื่อใหม่นั้นจะได้คะแนนเพิ่มหรือไม่        
A: ในกรณีดังกล่าวลูกค้าจะไม่ได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม

Q: หลังจากลูกค้าเข้าร่วมโครงการ หากมีการผิดนัดชำระ บริษัทจะคิดดอกเบี้ยอย่างไร
A: บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าปรับกรณีผิดนัดชำระ
สำหรับบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินลดต้นลดดอกสูงสุด 18%
สำหรับสินเชื่อบุคคล อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินลดต้นลดดอกสูงสุด 28%

Q: มีการคัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่เข่าร่วมโครงการอย่างไร
A: เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคลของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ เท่านั้น
• ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว  โรงแรม สายการบิน
• ลูกค้าในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจที่ปิดตัวลง หรือธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ตามประกาศของทางราชการ

Q: หากลูกค้าไม่มีรายชื่อลูกค้าต้องการเข้าร่วม CS จะต้องดำเนินการอย่างไร
A: บริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าอีก 2 มาตรการคือ
มาตรการที่ 1 ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท
มาตรการที่ 2 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานสูงสุด 2 รอบบัญชีแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือโทรแจ้งความจำนงกับบริษัท

Q: กลุ่มที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง
A: เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
พนักงานเงินเดือน

 • บัตรพนักงาน และ หนังสือยกเลิกการจ้างงาน
 • หนังสือแจ้งพักงานชั่วคราว
 • หนังสือแจ้งลดอัตราเงินเดือน
 • อื่นๆโปรดระบุ.....................................

เจ้าของกิจการ

 • ใบประกอบกิจการและประกาศกิจการถ้ามี
 • อื่นๆ โปรดระบุ ...................

Q: เอาดอกเบี้ยมารวมในเงินต้นด้วยหรือไม่
A: ขอชี้แจงดังนี้
สำหรับบัตรเครดิต

 • บริษัทจะเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตคงค้าง*เป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน ดังนี้

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคงค้าง(บาท)          จำนวนงวด
1,500 - 5,000                              แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 12 เดือน
ตั้งแต่ 5,001 – 10,000                    แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 24 เดือน
ตั้งแต่ 10,001 – 30,000                  แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 36 เดือน
มากกว่า 30,000                              แบ่งชำระรายเดือน ระยะเวลา 48 เดือน
หมายเหตุ*
1. ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ
2. ยอดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้างจะถูกแบ่งเป็นยอดชำระรายเดือน 0% ตามระยะเวลาแบ่งชำระของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรคงค้าง
สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล

 • บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้าง*เป็นสินเชื่อแบบชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% หรือไม่น้อยกว่า 200 บาท (AYCAP, Just Cash only) ตั้งแต่ 18 มี.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2564 (*ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ ณ วันที่บริษัทดำเนินการ)

Q: ทำไมบริษัทจึงไม่ให้ลูกค้าเลือกรายการที่ต้องการเข้าโครงการได้
A: บริษัทต้องการออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการให้ลูกค้าเลือกเฉพาะบางรายการ

Q: ทำไมบริษัทถึงลดวงเงินในบัตรหากเข้าร่วมโครงการ/ ทำไมจึงระงับการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรด้วย
A: มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อแบ่งเบายอดผ่อนชำระต่อเดือนให้ลดลง บริษัทจึงไม่ต้องการให้ลูกค้ามีภาระเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ

Q: หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว บริษัทจะปรับวงเงินคืนให้หรือไม่ และจะกลับมากดเงินสดได้เมื่อไหร่
A: บริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับการพิจารณาเพิ่มวงเงินอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Q: ลูกค้าสามารถชำระปิดบัญชีได้หรือไม่
A: ลูกค้าสามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้ตามปกติค่ะ

Q: หากเข้าร่วมโครงการแล้วจะมีผลทำให้ประวัติเสีย ติด Blacklist ของ NCB หรือไม่
A: ขึ้นอยู่กับสถานะของลูกค้าหลังเข้าร่วมโครงการ เช่น ถ้าลูกค้าชำระตรงตามกำหนด เมื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ ลูกค้าจะไม่ติด Blacklist และไม่มีประวัติเสียใน NCB (เครดิตบูโร) รวมถึงไม่กระทบต่อสถานภาพในการขอยื่นกู้กับธนาคารในอนาคต
สำหรับกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระระหว่างเข้าร่วมโครงการ จะส่งผลถึงระวัติลูกค้าใน NCB (เครดิตบูโร)

Q: สามารถขอทำ Manual Upgrade หรือ Mass Upgrade ระหว่างเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่
A: บริษัทต้องขอสงวนสิทธิงดเปลี่ยนแปลงสถานะบัตรระหว่างที่ลูกค้าเข้าร่วมโครงการ

Q: หากทำรายการซื้อสินค้าแต่ระบบยังไม่ post แบบนี้จะเอายอดรายการดังล่าวมาเข้ารวมโครงการหรือไม่
A: บริษัทจะเปลี่ยนยอดสินเชื่อคงค้างเฉพาะรายการที่ถูก post แล้วเท่านั้น ไม่รวมถึงรายการที่ยังไม่ถูกบันทึกรายการ

 
 
 
 

 

What are you looking for?

Subscribe promotions