พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับย่อ)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
(“กลุ่มกรุงศรี”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับคุณ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) และมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างดี เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมั่นได้ว่ากลุ่มกรุงศรีมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มกรุงศรีจึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชี้แจงให้คุณได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลของคุณ หรือการโอนข้อมูลดังกล่าวของกลุ่มกรุงศรี ซึ่งมีใจความสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น
ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

กลุ่มกรุงศรีเก็บข้อมูลของคุณประเภทใดบ้าง
กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเมื่อคุณและกลุ่มกรุงศรีได้มีการติดต่อกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น เมื่อคุณสมัครขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของกลุ่มกรุงศรี หรือเมื่อคุณทำธุรกรรมทางการเงินกับกลุ่มกรุงศรี โดยข้อมูลของคุณที่กลุ่มกรุงศรีจะเก็บรวบรวม ได้แก่

กลุ่มกรุงศรีเก็บข้อมูลของคุณผ่านช่องทางใดบ้าง
กลุ่มกรุงศรีเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผ่านช่องทางหลักต่าง ๆ ดังนี้

ทำไมกลุ่มกรุงศรีต้องเก็บข้อมูลของคุณ
กลุ่มกรุงศรีเก็บข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของคุณ เพื่อการก่อตั้งสิทธิ การใช้สิทธิ การยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้อง หรือโดยอาศัยความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น
ในกรณีที่กลุ่มกรุงศรีจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หากคุณไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว กลุ่มกรุงศรีอาจไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการตามที่คุณร้องขอได้

กลุ่มกรุงศรีเก็บข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาเท่าใด
กลุ่มกรุงศรีเก็บข้อมูลของคุณตามระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลอดระยะเวลาที่คุณยังคงใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของ
กลุ่มกรุงศรี หรือตลอดระยะเวลาที่คุณยังมีความสัมพันธ์กับกลุ่มกรุงศรี หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

กลุ่มกรุงศรีเปิดเผยข้อมูลของคุณไปที่ใดบ้าง
กลุ่มกรุงศรีอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณให้กับบุคคล/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

สิทธิตามกฎหมายของคุณมีอะไรบ้าง
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้
โดยคุณสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าว เมื่อกฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้


ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็มได้ที่

บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต ผ่อน 0%25

กรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อกลุ่มกรุงศรีผ่านช่องทางไหนได้บ้าง
กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มกรุงศรีได้ที่
อีเมล: dpo.ksconsumer@krungsri.com
ที่อยู่: 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2627 8000