โปรโมชั่น ช้อปปิ้ง :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

กิน ช้อป เที่ยว Double CashBack

บัตรเครดิต กรุงศรี Mass Campaign
จำกัดยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดในหมวดซูเปอร์มาร์เก็ต 300,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก ในเดือนธ.ค. 61 เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณเครดิตเงินคืน
*ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
* ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
• สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเทภ บัตรเครดิตเอไอเอ วีซ่า บัตรเครดิต โฮมโปรวีซ่า ที่ 1.) ทำการลงทะเบียนทาง SMS หรือ U choose แอปพลิเคชั่นถูกต้อง และได้รับข้อความยืนยันจากระบบตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61 2.) มียอดใช้จ่ายสะสมรวมในหมวดที่กำหนดครบ 5,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 50 บาท มียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดที่กำหนดครบ 20,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 300 บาท มียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดที่กำหนดครบ 80,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 2,400 บาท มียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดที่กำหนดครบ 500,000  บาทขึ้นไปตลอดรายการ รับครดิตเงินคืน 25,000 บาท และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ต่อเดือน และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 75,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ จำกัด สงวนสิทธิ์ในการนับรวมเฉพาะเซลล์สลิปที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปและเป็นสกุลเงินบาทที่ใช้ในประเทศไทย
• เครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากหมวดที่ร่วมรายการ หมวดกิน : สำหรับร้านอาหารทั่วไปและร้านอาหารในโรงแรม สงวนสิทธิ์ยกเว้นยอดใช้จ่ายจากรายการส่งเสริมการขาย กิน 1,000 รับ 150 บาท ระหว่าง 1 พ.ย. 61 – 31 ธ.ค. 61, รายการส่งเสริมการขายที่ MK และ BBQ พลาซ่า ระหว่าง 1 – 31 ธ.ค. 61 หมวดช้อป :  ช้อปปิ้งซูเปอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต นับรวมถึง ยอดใช้จ่ายในหมวดซูเปอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต ยกเว้นยอดใช้จ่ายจากรายการส่งเสริมการขายที่เซ็นทรัลฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และท็อปส์ เดลี่ ทุกสาขา ระหว่าง 10 ต.ค. 61 – 6 พ.ย. 61 และจำกัดยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดในหมวดซูเปอร์มาร์เก็ต 300,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก ในเดือนธ.ค. 61 เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณเครดิตเงินคืน หมวดเที่ยว : ยอดใช้จ่ายที่โรงแรม เว็บไซต์ท่องเที่ยวและบริษัททัวร์/ทราเวล เอเจนซี่ และบริการรถเช่า ยกเว้นยอดใช้จ่ายในหมวดสายการบิน และยอดใช้จ่ายในงาน งานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง 2018 “Visit Japan FIT Fair 12 2018” ระหว่าง 2 - 4 พ.ย. 61
• ทั้งนี้ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ และยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทในต่างประเทศ และ/หรือเว็บไซต์ต่างประเทศ ยอดกดเงินสด, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan, การซื้อประกันทุกชนิด, การซื้อกองทุนรวม, การตัดชำระสาธารณูปโภครายเดือนรายปี, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง, ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อม ในเชิงพาณิชย์ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฏหมาย, รายการที่ใช้จ่ายในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนหากมีการใช้จ่ายตามลักษณะข้างต้นนี้ 
• เครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม ยอดใช้จ่ายจะถูกนับรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 

** ข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน
• ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10% ผ่านทาง SMS และจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 500,000 คะแนน ต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลักต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61 เท่านั้น
• หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถลงทะเบียนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในระบบของบริษัทฯเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาติอต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต
• บริษัทฯ จะดำเนินการแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก ตามเงื่อนไขรายการนี้ภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
• ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 120 วันหลังจากวันที่จบรายการ
• ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไข โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายบนเซลล์สลิปตามที่กำหนดทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่บริษัทฯคำนวณคะแนนสะสม มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีในการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน สมาชิกจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
• คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ณ วันที่บริษัทคำนวณคะแนนสะสม และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
• การลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมถือเป็นการยืนยัน และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีบัตรเครดิต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรวม
• เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้ 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสมาชิกภาพสมาชิกอยู่จนถึงวันที่การโอนเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน และไม่มีการผิดนัดชำระกับทางบริษัทฯ ณ วันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่าย 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือเอาข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น 
• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร