โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

ช้อป เที่ยว กิน รูดชิล รับชัวร์

บัตรเครดิต กรุงศรี โปรโมชั่น
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเทภ บัตรเครดิตเอไอเอ วีซ่า บัตรเครดิต โฮมโปรวีซ่า ที่ 1.) ทำการลงทะเบียนทาง SMS หรือ U choose แอปพลิเคชั่นถูกต้อง และได้รับข้อความยืนยันจากระบบตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 61   2.) มียอดใช้จ่ายสะสมในหมวดที่กำหนดครบ 25,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 500 บาท และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
  • หมวดที่ร่วมรายการ หมวดกิน : เฉพาะร้านอาหารในโรงแรม หมวดเที่ยว : ยอดใช้จ่ายที่โรงแรม และบริษัททัวร์/ทราเวล เอเจนซี่ (หมวดกินและเที่ยว นับรวมยอดใช้จ่ายสะสมรวมกันไม่เกิน 7,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน) หมวดช้อป :  ช้อปปิ้งออนไลน์ นับรวมถึง ยอดใช้จ่ายรายการออนไลน์ทุกประเภท ยกเว้นยอดใช้ออนไลน์ในหมวดท่องเที่ยว ช้อปปิ้งมือถือ, คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ไอที นับรวมถึง ยอดใช้จ่ายที่ยอดใช้จ่ายในหมวดมือถือ และร้านไอทีทั้งหมวด ช้อปปิ้งซูเปอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ต นับรวมถึง ยอดใช้จ่ายในหมวดซูเปอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมวด (หมวดช้อปปิ้งซูเปอร์/ไฮเปอร์มาร์เก็ตนับรวมยอดใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 5,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)
  • ทั้งนี้ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ และยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทในต่างประเทศ และ/หรือเว็บไซต์ต่างประเทศ ยอดกดเงินสด, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan, การซื้อประกันทุกชนิด, การซื้อกองทุนรวม, การตัดชำระสาธารณูปโภครายเดือนรายปี, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง, ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อม ในเชิงพาณิชย์ หรือผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฏหมาย, รายการที่ใช้จ่ายในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ ซึ่งบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนหากมีการใช้จ่ายตามลักษณะข้างต้นนี้
  • เครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 90 วันหลังจากจบรายการ (กรณีบัตรเสริม ยอดใช้จ่ายจะถูกนับรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสมาชิกภาพสมาชิกอยู่จนถึงวันที่การโอนเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน และไม่มีการผิดนัดชำระกับทางบริษัทฯ ณ วันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่าย
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือเอาข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร