กรุงศรี สมาร์ท คลิก

กรุงศรี สมาร์ท คลิก
 
บริการข้อมูลบัตรเครดิตออนไลน์ เพื่อเรียกดูยอดบัญชี วงเงินคงเหลือ คะแนนสะสม
รวมถึงการแลกของกำนัลจาก กรุงศรี โบนัส แคตตาล็อก ออนไลน์ ที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
การตั้งรหัสผ่าน (Password)
• รหัสผ่าน ต้องประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษ (a-z, A-Z) และตัวเลขอารบิค (0-9) เท่านั้น
• รหัสผ่าน ต้องประกอบไปด้วยตัวภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 อักษร และตัวเลขอารบิคอย่างน้อย 1 ตัว โดยตัวอักษรและตัวเลขนับรวมกันแล้วต้องมีอย่างน้อย 8 ตัว และมากที่สุดต้องไม่เกิน 15 ตัว
• ระบบไม่อนุญาตให้นำ รหัสผู้ใช้งาน มากำหนดให้ใช้เป็น รหัสผ่านในทุกๆกรณี
• รหัสผ่านอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์พิเศษอื่นๆได้
• รหัสผ่าน ไม่สามารถตั้งรหัสซ้ำกับรหัสเดิมใน 5 ครั้งหลังสุด
การตั้งรหัสผู้ใช้ (User ID)
• รหัสผู้ใช้ต้องประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร ภาษาอังกฤษ ที่มีความยาวอย่างน้อย 6 ตัวและสูงสุด 30 ตัว
• ท่านจะไม่สามารถระบุรหัสผู้ใช้ (UserID) ได้ ในกรณีรหัสผู้ใช้นั้นซ้ำกับรหัสผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วในระบบ
• รหัสผู้ใช้ของท่าน ไม่ถูกต้องตาม กฎการตั้งรหัสผู้ใช้ของ ระบบ ดังต่อไปนี้
   - รหัสผู้ใช้ของท่าน มีความยาวน้อยกว่า 6 ตัว หรือ มากกว่า 30 ตัว 
   - รหัสผู้ใช้ของท่าน ไม่มีตัวอักษรใดๆ 
   - รหัสผู้ใช้ของท่าน ไม่มีตัวเลข
   - รหัสผู้ใช้ของท่านเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 
   - รหัสผู้ใช้ของท่าน ประกอบด้วยอักขระที่นอกเหนือจากตัวอักษรหรือตัวเลขที่ระบบอนุุญาติเช่น สัญลักษณ์พิเศษต่างๆ ได้แก่. @ _ % # ฯลฯ
ข้อแนะนำการตั้งรหัสผู้ใช้ (User ID) และตั้งรหัสผ่าน (Password)
ท่านสามารถตั้งรหัสผู้ใช้ (UserID) และรหัสผ่าน (Password) เลือกตั้งคำถามเพื่อความปลอดภัย (Security Questions) และตั้งคำตอบด้วยตัวของท่านเอง ท่านเท่านั้นที่จะรู้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อการเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตออนไลน์ ของท่านอย่างปลอดภัย 
ข้อแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 1
เลือกเมนูภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนที่ 2
เลือก link “หากท่านยังไม่มีรหัสผู้ใช้โปรดเลือกที่นี่”
ขั้นตอนที่ 3
ตั้งรหัสผู้ใช้ (User ID)
ขั้นตอนที่ 4
ในช่อง “หมายเลขบัตร” กรอกตัวเลข 16 หลักบนหน้าบัตรเครดิตกรุงศรี หรือ บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า ที่ท่าน เลือกใช้ลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 5
ในช่อง “วันหมดอายุของบัตร” กรอกเดือนและปีที่หมดอายุที่ระบุบนหน้าบัตรเครดิตฯ
ขั้นตอนที่ 6
ในช่อง “ชื่อ” และ “นามสกุล” กรอกชื่อ และ นามสกุล ตามที่ปรากฏบนหน้าบัตร
ขั้นตอนที่ 7
เลือกบัตรประชาชน (สำหรับคนไทย) หรือ Passport (สำหรับชาวต่างชาติ) และ กรอกหมายเลขบัตรประชาชนหรือ Passport
ขั้นตอนที่ 8
กรอกวันเดือนปี เกิด (ปี ค.ศ. เกิด)
ขั้นตอนที่ 9
ตั้งคำถามลับ (เป็นภาษาอังกฤษ)
 
ขั้นตอนที่ 10
ตั้งคำตอบลับ (เป็นภาษาอังกฤษ)
ขั้นตอนที่ 11
อีเมลล์ = กรอก E-mail Address
ขั้นตอนที่ 12
กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
ขั้นตอนที่ 13
ยินยอมรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมลล์
- ถ้าไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสาร ทาง E-mail ให้คลิกในกรอบสี่เหลี่ยม 
- ถ้าต้องการรับข้อมูลข่าวสาร ทาง E-mail ไม่ต้อง คลิกในกรอบสี่เหลี่ยม
ขั้นตอนที่ 14
กด ยืนยัน เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
ขั้นตอนที่ 15
อ่านเงื่อนไขการให้บริการ และ เลือก “ตกลง” เพื่อยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ
ขั้นตอนที่ 16
ระบบจะแสดงหน้าจอการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ข้อความยืนยันจะปรากฎเมื่อการตั้งรหัสผู้ใช้ (User ID) เสร็จสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 17
เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งรหัสผ่านชั่วคราว (Temp password) ให้ทาง E-mail ที่ ผู้ถือบัตรใช้ ลงทะเบียน ภายใน 24 ชั่วโมง
  การ Login ครั้งต่อไป, หลังจากท่านใส่รหัสผู้ใช้ (UserID) และรหัส ผ่านชั่วคราว ระบบจะให้ท่านตั้งรหัสผ่านถาวร (Password) หากท่านดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว การเข้าสู่ระบบเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้าหลัก เพื่อทำรายการต่อไปโดยท่านเลือกหมายเลขบัตรเครดิตที่ท่านต้องการทำรายการ

คำถามเกี่ยวกับการตรวจสอบคะแนนสะสมกรุงศรี โบนัสและวิธีการแลกรับของกำนัล
Q: ตรวจสอบคะแนนสะสม กรุงศรี โบนัสได้ที่ไหน
A: เพียงท่านล็อคออนเข้าสู่ระบบแล้วเลือกหมายเลขบัตรเครดิตที่ต้องการตรวจสอบคะแนนสะสะม
 
Q: การแลกรับของกำนัลออนไลน์ทำอย่างไรบ้าง
A: ขั้นตอนที่ 1 ท่านล็อคออนเข้าสู่ระบบแล้วเลือกเมนูแคตตาล็อกออนไลน์ 
ขั้นตอนที่ 2 ท่านสามารถเลือกหมวดหมู่ในการค้นหาของกำนัลที่ท่านต้องการ 
                   • ค้นหาตามประเภทของกำนัล เช่น แพลทินัม รีวอร์ดส์ (Platinum Rewards) ไมล์สะสม (Royal Orchid Plus Mileage) 
                      เลดี้รีวอร์ดส์ (Lady’s Rewards) ฯลฯ 
                   • ค้นหาตามช่วงจำนวนคะแนนที่ต้องการ 
                   • ค้นหาตามประเภทของของกำนัล ที่เป็นแบบการแลกคะแนนหรือแลกคะแนนพร้อมเพิ่มเงินบางส่วน 
ขั้นตอนที่ 3 เลือกรหัสของกำนัลและระบุจำนวนที่ท่านต้องการ 
ขั้นตอนที่ 4 กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม 
ขั้นตอนที่ 5 กดยืนยันการแลกของกำนัล 
ขั้นตอนที่ 6 ท่านจะได้รับอีเมลล์จากทางบริษัทฯยืนยันการแลกคะแนนสะสมและรายละเอียดการแลกของกำนัล
 
Q: การตรวจสอบสถานภาพการแลกคะแนนสะสมและดูประวัติการแลกของกำนัลที่ผ่านมาทำอย่างไรบ้าง
A: ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพการแลกคะแนนสะสมโดยเลือกเบอร์บัตรเครดิตที่ท่านใช้แลกคะแนนและกำหนดช่วงเวลาในการค้นหา โดยระยะเวลาในการค้นหาสูงสุด 3 เดือน หรือค้นหาโดยใช้รหัสของกำนัล หรือค้นหาโดยใช้ PO Code
 
Q: หากส่งแบบฟอร์มแลกคะแนนสะสมออนไลน์ไปแล้วเปลี่ยนใจยกเลิกสามารถทำได้หรือไม่
A: หากท่านต้องการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในการแลกของกำนัล ที่ท่านดำเนินกรอกข้อมูลไปเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องโทรแจ้งที่ศูนย์บริการบัตรเครดิต 

สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี หรือ บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโดยตรงที่ โทร. 02-646-3000 ทุกวัน ระหว่างเวลาทำการ 8.00 -22.00 น. 

สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี แพลทินัม 0-2646-3555 ตลอด 24 ชั่วโมง

ยกเว้นการแลกนาทีโทรฟรี หรือการแลกไมล์สะสม ไม่สามารถดำเนินการได้
 

คำถามเกี่ยวกับการบริการข้อมูลออนไลน์ของกรุงศรี สมาร์ท คลิก
Q: บริการ กรุงศรี สมาร์ท คลิก คืออะไร?
A: เป็นบริการบัตรเครดิตทางอินเทอร์เน็ต ที่ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี หรือ บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า ช่วยให้ท่านมีอิสระในการใช้บริการในรูปแบบต่างๆ ด้วยตัวท่านเองตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อความรวดเร็วและความสะดวกสบายของลูกค้า
 
Q: ผู้ใดบ้างที่สามารถลงทะเบียนขอใช้บริการ กรุงศรี สมาร์ท คลิก?
A: สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ดหรือ บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่าเฉพาะบัตรหลัก ทุกท่าน 
(ยกเว้น บัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด)
 
Q: มีบริการใดบ้างใน กรุงศรี สมาร์ท คลิก?
A: ท่านสามารถเลือกทำรายการได้ดังนี้ 
• สอบถามข้อมูลบัญชีบัตรเครดิต 
• สอบถามยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือย้อนหลังได้สูงสุดถึง 6 เดือน 
• สอบถามรายการเคลื่อนไหวล่าสุดที่ยังไม่เรียกเก็บ สำหรับกรณีหากท่านต้องการรู้รายละเอียดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีเดือนล่าสุด คุณสามารถเข้าไปดูได้โดยผ่านบริการนี้ 
• ตรวจสอบคะแนนสะสมรายการ กรุงศรี โบนัส 
• เลือกชมของกำนัลในแคตตาล็อกออนไลน์ 
• แลกรับของกำนัล ไมล์สะสม แบบใช้คะแนนสะสมจากบัตรหลักเพียงบัตรเดียว
• ส่งแบบฟอร์มแลกของกำนัล ไมล์สะสม แบบรวมคะแนนสะสมจากหลายบัตรหลักภายใต้ชื่อ-สกุลผู้ถือบัตรหลักเดียวกัน 
• ตรวจสอบสถานภาพการแลกคะแนนสะสมและดูประวัติการแลกของรางวัลที่ผ่านมาภายในระยะเวลา 3 เดือน 
• ทำการเปิดบัตรเครดิตออนไลน์ในช่วงเวลา 06.00-22.00 ทุกวัน
• บริการชำระค่าใช้จ่ายผ่านกรุงศรี ออนไลน์ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด 
• ส่งข้อความ ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คำแนะนำและข้อติชม ผ่าน ออนไลน์ถึงศูนย์บริการสมาชิกบัตรฯ
 
Q: มีความปลอดภัยในการใช้บริการ กรุงศรี สมาร์ท คลิก แค่ไหน?
A: ท่านสามารถมั่นใจในการใช้บริการได้เต็มเปี่ยม เพราะระบบมีการป้องกันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการใส่รหัสประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านส่วนตัวทุกครั้งก่อนเข้าสู่ระบบ เฉพาะท่านเท่านั้นที่รู้รหัสนี้ รวมทั้งระบบจะยุติการทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการทำรายการนานกว่า 15 นาที เพื่อป้องกันกรณีที่ท่านลืมเปิดหน้าจอทิ้งไว้
 
Q: ข้อมูลส่วนตัวที่ป้อนเข้าระบบจะปลอดภัยหรือไม่?
A: ปลอดภัยแน่นอน เนื่องจากการรับส่งข้อมูลของท่านจะใช้ระบบการป้องกันความปลอดภัยในระดับสูงและจะถูกเก็บรักษาอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยสูง
 
Q: มีการรับประกันบริการใดบ้างหรือไม่?
A: บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด รับรองว่า ข้อมูลที่ท่านป้อนเข้าระบบจะถูกนำไปใช้เพื่อการลงทะเบียนเท่านั้น โดยข้อมูลของท่านจะได้รับการปกป้อง และจะไม่ถูกนำไปใช้หรือส่งต่อให้กับบุคคลภายนอกยกเว้นคู่สัญญาที่เป็นผู้ดำเนินการในการให้บริการนี้ในนามของบริษัท 
บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 
Q: ในการใช้บริการ กรุงศรี สมาร์ท คลิก จำเป็นต้องมีอุปกรณ์และใช้บราวเซอร์ใด?
A: ในการใช้บริการ กรุงศรี สมาร์ท คลิก ท่านควรมีอุปกรณ์ ดังนี้ 
• คอมพิวเตอร์ที่มีซีพียู Pentium ตั้งแต่ 233 MHZ 32 M RAM หรือสูงกว่า 
• โมเดม 56 kbps หรือสูงกว่า 
• ระบบปฏิบัติการวินโดว์ 98 หรือสูงกว่า
• Netscape Communicator 4.78 หรือ Internet Explorer 5.5 พร้อม JavaScript, SSL, Cookies และ Style Sheet 
• ชั่วโมงอินเทอร์เน็ต 
• จอสีความละเอียด 256 ขนาด 800 x 600
 
Q: เราสามารถใช้บริการ กรุงศรี สมาร์ท คลิก จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น นอกเหนือจากเครื่องที่ใช้ลงทะเบียนได้หรือไม่?
A: ได้ เพราะนี่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของบริการ กรุงศรี สมาร์ท คลิก ที่ช่วยให้ท่านสามารถทำรายการเกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่านจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้
 
Q: ทำอย่างไรเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านขัดข้องหรือถูกปิดขณะเชื่อมต่อกับกรุงศรี สมาร์ท คลิก?
A: เพื่อความปลอดภัยของท่าน รหัสประจำตัวผู้ใช้ของท่านจะถูกปิดออกจากระบบกรุงศรี สมาร์ท คลิก ทันที และรายการที่ท่านทำค้างไว้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 

คำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน การตั้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
Q: การลงทะเบียนใช้บริการ กรุงศรี สมาร์ท คลิก ทำอย่างไร?
A: คลิกไปที่หน้า “ ลงทะเบียน ” แล้วกรอกข้อมูลที่จำเป็นตามที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเป็นการตรวจสอบและสร้างความมั่นใจว่าเฉพาะท่านเท่านั้นที่สามารถทำรายการเกี่ยวกับบัตรเครดิต กรุงศรี หรือ บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่าของท่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ง่ายมาก
 
Q เหตุใดจึงต้องถามคำถามเหล่านี้ในระหว่างการลงทะเบียน?
A เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของเจ้าของบัตรเครดิตและเพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้สามารถ วางใจได้ ระบบจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าของบัญชีบัตรเครดิตเป็นผู้ที่ลงทะเบียนบัตรของตนเพื่อสมัครใช้บริการ กรุงศรี สมาร์ท คลิก ด้วยตนเอง ไม่ใช่ผู้ที่แอบอ้าง
 
Q: การตั้งรหัสผู้ใช้ (User ID) ทำอย่างไร
A: รหัสผู้ใช้ต้องประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มีความยาวอย่างน้อย 6 ตัวและสูงสุด 30 ตัว 
ท่านจะไม่สามารถระบุรหัสผู้ใช้ (UserID) ได้ ในกรณีรหัสผู้ใช้นั้นซ้ำกับรหัสผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วในระบบ หรือ รหัสผู้ใช้ของท่านไม่ถูกต้องตามกฎการตั้งรหัสผู้ใช้ของระบบดังต่อไปนี้ 
• รหัสผู้ใช้ของท่าน มีความยาวน้อยกว่า 6 ตัว หรือ มากกว่า 30 ตัว
• รหัสผู้ใช้ของท่าน ไม่มีตัวอักษรใดๆ 
• รหัสผู้ใช้ของท่าน ไม่มีตัวเลข 
• รหัสผู้ใช้ของท่านเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
• รหัสผู้ใช้ของท่าน ประกอบด้วยอักขระที่นอกเหนือจากตัวอักษรหรือตัวเลขที่ระบบอนุญาติเช่น สัญ- ลักษณ์พิเศษต่างๆ ได้แก่. @ _ % # ฯลฯ
 
Q: การตั้งรหัสผ่าน (Password) ทำอย่างไร
A: การตั้งรหัสผ่านต้องเป็นไปตามเงือนไขดังต่อไปนี้ 
• ตัวอักษรพร้อมตัวเลขและอักขระพิเศษรวมกันตั้งแต่ 8-15 ตัว โดยรหัสผ่านต้องเริ่มต้นและลงท้ายด้วยตัวอักษรและรหัสผ่าน
   ต้องประกอบด้วยตัวเลขอย่างน้อย 2 ตัว เช่น P@55wOrD 
• รหัสผ่านต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
• รหัสผ่านสามารถเว้นวรรค และใส่เครื่องหมายจุด และสามารถใส่สัญลักษณ์พิเศษได้เฉพาะ @,-,_,. เท่านั้น 
• หากรหัสของท่านมีตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ท่านจะต้องใส่ตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่จากการตั้งรหัสครั้งนี้ในการเข้าระบบครั้งต่อไป
   กรุณาเก็บรักษารหัสผ่านของท่านไว้ในที่ปลอดภัยและโปรดระบุรหัสผ่านที่ท่านกำหนดใหม่ด้วยตัวท่านเองนี้ในการเข้าสู่บริการครั้งต่อไป
 
Q: หากถือบัตรหลายประเภทของ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ต้องตั้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านคนละรหัสตามแต่ละเบอร์บัตร 16 หลักหรือไม่
A: ไม่ กรณีที่ผู้ถือบัตรมีทั้งบัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด และ บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า ท่านสามารถตั้งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพียงครั้งเดียวโดยเลือกเพียงบัตรใดบัตรหนึ่งในการลงทะเบียน สำหรับในการเข้าระบบครั้งต่อไป ท่านสามารถใช้รหัสชุดเดียวในการดูข้อมูลบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกใบของท่าน
 
Q: บัตรทุกประเภทภายใต้การบริหารของบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ผู้ใช้สามารถใช้บริการ กรุงศรี สมาร์ท คลิก ได้หรือไม่
A: ท่านสามารถใช้บริการกรุงศรี สมาร์ท คลิก ได้ทุกหน้าบัตรที่ถืออยู่ ยกเว้น บัตรเครดิต กรุงศรี บิสสิเนส มาสเตอร์การ์ด
 
Q: ทำอย่างไรเมื่อท่านลืมรหัสผ่าน(Password)?
A: คลิกไปที่ “ ลืมรหัสผ่าน ” แล้วกรอกข้อมูลที่จำเป็นตามที่ปรากฏบนหน้าจอ เพียงเท่านี้ ท่านจะได้รับรหัสผ่านชั่วคราวส่งถึงท่านทางอีเมลล์ที่ให้ไว้เมื่อลงทะเบียนภายใน 1 วัน
 
Q: เราสามารถใช้บริการ กรุงศรี สมาร์ท คลิก จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น นอกเหนือจากเครื่องที่ใช้ลงทะเบียนได้หรือไม่?
A: ได้ เพราะนี่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของบริการ กรุงศรี สมาร์ท คลิก ที่ช่วยให้ท่านสามารถทำรายการเกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่านจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้
 
Q: ทำอย่างไรเมื่อท่านลืมรหัสผู้ใช้ (User ID)?
A: คลิกไปที่ “ ลืมรหัสผู้ใช้ ” แล้วกรอกข้อมูลที่จำเป็นตามที่ปรากฏบนหน้าจอ เพียงเท่านี้ ท่านจะได้รับรหัสผ่านชั่วคราวส่งถึงท่านทางอีเมลล์ที่ให้ไว้เมื่อลงทะเบียนภายใน 1 วัน
 
Q: เหตุใดระบบจึงขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าใช้บริการ กรุงศรี สมาร์ท คลิก ในครั้งแรก และเมื่อรหัสผ่านของท่านถูกล็อค?
A: ระบบจำเป็นต้องขอให้ท่านกำหนดรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวท่านเองเพื่อให้แน่ใจว่า ท่านเท่านั้นที่รู้รหัสผ่านและเพื่อให้ง่ายแก่การจดจำรหัสผ่านของท่าน รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป
 
Q: ทำไมรหัสประจำตัวผู้ใช้ (User ID) ของท่านถูกล็อค?
A: ระบบจำเป็นต้องปกป้องสิทธิประโยชน์ของท่าน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบ รหัสประจำตัวผู้ใช้ของท่านจะถูกล็อคเมื่อท่านใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบผิดเกิน 3 ครั้ง
 
Q: ทำอย่างไรเมื่อรหัสประจำตัวผู้ใช้ (User ID) หรือ รหัสผ่าน(Password) ของท่านถูกล็อค?
A: สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี หรือ บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรโดยตรงที่ โทร. 02-646-3000 ทุกวัน ระหว่างเวลาทำการ 8.00 -22.00 น. เพื่อทำการปลดล็อค 

สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี แพลทินัม กรุณาติดต่อศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี แพลทินัม 0-2646-3555 ตลอด 24 ชั่วโมง

ง่าย สะดวก รวดเร็ว กับบริการข้อมูลบัตรเครดิตออนไลน์ กรุงศรี สมาร์ท คลิก
สิทธิประโยชน์จากบริการข้อมูลบัตรเครดิตออนไลน์ กรุงศรี สมาร์ท คลิก 
สมัครใช้บริการง่ายๆเพียงลงทะเบียนเข้าสู่ระบบด้วย การตั้งรหัสผู้ใช้ (User ID) และ ตั้งรหัสผ่าน (Password) โดย กรณีที่สมาชิกบัตรมีทั้งบัตรเครดิต กรุงศรี และ บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า ท่านสามารถตั้ง รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่านเพียงครั้งเดียวโดยเลือกเพียงบัตรใดบัตรหนึ่งในการลงทะเบียน ครั้งแรก สำหรับในการเข้าระบบครั้งต่อไป ท่านสามารถใช้รหัสชุดเดียวในการดูข้อมูลบัตรเครดิต กรุงศรี และ บัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า ทุกใบของท่าน
บริการข้อมูลบัตรเครดิตออนไลน์
• สอบถามข้อมูลบัญชีบัตรเครดิต
• สอบถามยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือย้อนหลังได้สูงสุดถึง 6 เดือน
• สอบถามรายการเคลื่อนไหวล่าสุดที่ยังไม่เรียกเก็บ สำหรับกรณีหากท่านต้องการรู้รายละเอียดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ในใบแจ้งยอดบัญชีเดือนล่าสุด คุณสามารถเข้าไปดูได้โดยผ่านบริการนี้
• ตรวจสอบคะแนนสะสมรายการ กรุงศรี โบนัส
• เลือกชมของกำนัลในแคตตาล็อกออนไลน์
• แลกรับของกำนัลไมล์สะสม แบบใช้คะแนนสะสมจากบัตรหลักเพียงบัตรเดียว
• ส่งแบบฟอร์มแลกของกำนัล ไมล์สะสม แบบรวมคะแนนสะสมจากหลายบัตรหลักภายใต้ชื่อ - สกุลผู้ถือบัตรหลักเดียวกัน
• ตรวจสอบสถานภาพการแลกคะแนนสะสมและดูประวัติการแลกของรางวัลที่ผ่านมาภายในระยะเวลา 3 เดือน
• ทำการเปิดบัตรเครดิตออนไลน์ในช่วงเวลา 06.00-22.00 ทุกวัน
• บริการชำระค่าใช้จ่ายผ่านกรุงศรี ออนไลน์ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด
• ส่งข้อความ ขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ คำแนะนำและข้อติชม ผ่าน ออนไลน์ถึงศูนย์บริการสมาชิกบัตรฯ 
ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหา?