www.thaiairways.com

www.thaiairways.com

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี TG Online

*ข้อกำหนด 
• เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด 
• บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
• สนับสนุนรางวัลโดยการบินไทย 
• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับรางวัลกับผู้สนับสนุนโดยตรงภายใน 30 วัน หากไม่ติดต่อภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนท่านถัดไป 
• ผู้ได้รางวัลต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษี ณ วันที่ทำการออกบัตรโดยสาร 

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร