ประกาศผลผู้ได้รับของกำนัลจากรายการส่งเสริมการขายเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลกครั้งที่ 23

ประกาศผลผู้ได้รับของกำนัลจากรายการส่งเสริมการขายเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลกครั้งที่ 23

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี TITF

รับกระเป๋าล้อลาก by Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,290 บาท (น้องหมี)
1    คุณTAKANORI    TOYODA     จำนวน    1    ใบ
2    คุณกรรณิกา    เตไชยา        จำนวน    1    ใบ
3    คุณขนิษฐา    วชิรเสรีชัย         จำนวน    1    ใบ
4    คุณจันทิมา   รักแต่งาน           จำนวน    1    ใบ
5    คุณชนิดาภา   ขาวนวล        จำนวน    1    ใบ
6    คุณชลัท  ใจจักรคำ                       จำนวน    2    ใบ
7    คุณนำชัย  ลิมปพนาสิทธิ         จำนวน    1    ใบ
8    คุณนุชนาฏ   เหล่าพงศ์เจริญ     จำนวน    1    ใบ
9    คุณปริญญา   ปรารัตน์         จำนวน    1    ใบ
10    คุณพัชรี   อธิปัตตานนท์         จำนวน    1    ใบ
11    คุณไพบูลย์   ศิระพัฒน์        จำนวน    1    ใบ
12    คุณภราดร   มีรักษ์         จำนวน    1    ใบ
13    คุณมีนา  ต่อธิติธรรม         จำนวน    1    ใบ
14    คุณโยธิน   กำจรกิจการ        จำนวน    1    ใบ
15    คุณลดาวัลย์   อุ่นประเสริฐพงศ์     จำนวน    1    ใบ
16    คุณวรานนท์    คงปฏิมากร         จำนวน    1    ใบ
17    คุณวศิน   สุนทรกิติ        จำนวน    1    ใบ
18    คุณศิริพรรณ   จารุพัฒนาพงศ์    จำนวน    1    ใบ
29    คุณสมเกียรติ   ไหลประสิทธิ์พร     จำนวน    1    ใบ
20    คุณสุวิมล   ไชยพัฒนะพฤกษ์      จำนวน    1    ใบ
21    คุณเสริมเกียรติ    กังเสถียร        จำนวน    1    ใบ        

รับกระเป๋าล้อลาก by Caggioni  สีโอสถ  ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,950 บาท
1    คุณกรรณิกา   เตไชยา         จำนวน    1    ใบ
2    คุณขนิษฐา   วชิรเสรีชัย         จำนวน    1    ใบ
3    คุณชณิดาพัฒน์    เกียรติจิราภัทร์     จำนวน    1    ใบ
4    คุณชัชพัชร์   ทรรทรานนท์          จำนวน    1    ใบ
5    คุณโชติกา    ภัทรกอบกิตติ์        จำนวน    2    ใบ
6    คุณธัชวร    ศตะสุข        จำนวน    2    ใบ
7    คุณนิชา   ภู่พวงไพโรจน์          จำนวน    1    ใบ
8    คุณบุญฤทธิ์   โชติจินดา          จำนวน    2    ใบ
9    คุณบุญเลิศ    ศักดิ์ชัยนานนท์     จำนวน    1    ใบ
10    คุณบุษมา    ศรีกมลสุนทร        จำนวน    1    ใบ
11    คุณเบ็ญจพร    ฉัตรสิริเลิศ        จำนวน    2    ใบ
12    คุณปกรณ์    นกเกิด        จำนวน    1    ใบ
13    คุณประจักษ์    ฉัตรสิริเลิศ        จำนวน    1    ใบ
14    คุณพรเทพ    ยุวจรัสกุล        จำนวน    1    ใบ
15    คุณวราภรณ์   ชีวประยูร         จำนวน    1    ใบ
16    คุณวันทนีย์    เทพเสรี        จำนวน    1    ใบ
17    คุณวิฑูรย์   อมรวิรัตนสกุล        จำนวน    1    ใบ
18    คุณวิโรจน์    ตันติอภิกุล        จำนวน    1    ใบ
19    คุณวิไลพร    ดอนตระกล         จำนวน    1    ใบ
20    คุณศรัญญา    สาธร         จำนวน    1    ใบ
21    คุณศรีรชต    ปัญจพรรค์           จำนวน    1    ใบ
22    คุณศิริพรรณ    จารุพัฒนาพงศ์    จำนวน    2    ใบ
23    คุณสุรเดช    ฉายะเกษตริน        จำนวน    1    ใบ
24    คุณสุลัดดา    ปรีชายิ่งสถิตย์      จำนวน    2    ใบ
25    คุณหนึ่งนุช    วรินทรนุวัตร        จำนวน    2    ใบ
26    คุณอรวรรณ    พิชญอนันต์กุล    จำนวน    1    ใบ
27    คุณอุมาพร    บรรจงศร        จำนวน    2    ใบ
28    คุณเอนก   สูตรมงคล         จำนวน    2    ใบ
29    คุณไอลดา โชคพิพัฒน์พร        จำนวน    1    ใบ

รับจักรยานพับได้ 20 นิ้ว มูลค่า 7,980 บาท
1    คุณครรชิต   เลี้ยงกอสกุล        จำนวน    1    คัน
2    คุณจินตนา   ศรีชื่น         จำนวน    1    คัน
3    คุณชัยอำนวย  กิจพ่อค้า         จำนวน    1    คัน
4    คุณชูศักดิ์   รัตนไพโรจน์กุล        จำนวน    1    คัน
5    คุณธีระ   ศรีชื่น          จำนวน    1    คัน
6    คุณเบญจวรรณ   พัชรประเสริฐสุข    จำนวน    1    คัน
7    คุณประสิทธิ์    จริยะนันตกุล        จำนวน    1    คัน
8    คุณปิยมาศ    แก้วอยู่        จำนวน    1    คัน
9    คุณพรชัย    อภิญญากร         จำนวน    1    คัน
10    คุณพรเพ็ญ   ปัญญาศรีวรมย์        จำนวน    1    คัน
11    คุณพัชพร    เหลืองแสงทอง        จำนวน    1    คัน
12    คุณพัทธยา   วุตติเวช           จำนวน    1    คัน
13    คุณพิชัย    ภัทราวุฒิกุล        จำนวน    1    คัน
14    คุณภัทรพงษ์    กิ่วแก้ว          จำนวน    1    คัน
15    คุณภาวิณี    วิกรมประสิทธิ        จำนวน    1    คัน
16    คุณโยธิน    กำจรกิจการ          จำนวน    1    คัน
17    คุณลดารัตน์    สุขเกษม         จำนวน    1    คัน
18    คุณวิลาสินี    สะสมทรัพย์        จำนวน    1    คัน
19    คุณศรียุดา    เอกจิตรพันธ์          จำนวน    1    คัน
20    คุณศุภชัย    แสงชาญชัย         จำนวน    1    คัน
21    คุณสาคร   ไชยเสน        จำนวน    1    คัน
22    คุณสิริวรรณ      ตั้งเสรีวงศา        จำนวน    1    คัน
23    คุณสุภัสสรณ์     สิริโชติฐากุล    จำนวน    1    คัน

กระเป๋าเดินทางล้อลากโครงแข็ง_Caggioni_Mold  โทนสีเทา ขนาด 20 นิ้ว และ 28 นิ้ว 
1    คุณจิดาภา    แย้มสงวนศักดิ์              จำนวน    1    ชุด
2    คุณปยุตา     ฐานิดาสกุล            จำนวน    1    ชุด
3    คุณวรรณี    บรรจงเขียน            จำนวน    1    ชุด
4    คุณไพศาล    มารื่น              จำนวน    1    ชุด
5    คุณสมภักทร์    ชัยยะพัฒนาพร        จำนวน    1    ชุด
6    คุณศักดา     จุลนิพิฐวงษ์                          จำนวน    1    ชุด
7    คุณสนฉัตร    อัชฌากุล            จำนวน    1    ชุด
8    คุณชนุตร์ชนม์    ปัญญาสกุลวงศ์        จำนวน    2    ชุด

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร