ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “อิ่มคุ้ม 2 ต่อ กับ MK”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “อิ่มคุ้ม 2 ต่อ กับ MK”

บัตรเครดิต กรุงศรี โปโมชั่น

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล IPHONE XS 64GB (สีทอง)  รางวัลละ 1 เครื่อง
จาก Campaign “อิ่มคุ้ม 2 ต่อ กับ MK Restaurant” มูลค่ารวม 1,197,000 บาท


รายชื่อผู้โชคดี ดังนี้

1.    คุณ กฤษณา ไทยทอง
2.    คุณ รัฐพล บุญเทียม
3.    คุณ ชุติมา ภูลายาว
4.    คุณ วนิดา สุขสมวัฒน์
5.    คุณ จักรฤกษ์ วนมธุรส
6.    คุณ สุภาภรณ์ แสงศรี
7.    คุณ วิโรชา เพียรเจริญ
8.    คุณ สุทิศา จั่นมุกดา
9.    คุณ อภิชา หงษ์หิรัญกุล
10. คุณ รัศมี ภูษาดวง
11. คุณ ทรงวิทย์ ตันติกาญจน์
12. คุณ สริญณา เพชรพิศาล
13. คุณ หทัยทิพย์ ศรีภิรมย์
14. คุณ ชวดี เบเคอ
15. คุณ จิรศักดิ์ แซ่ตั้ง
16. คุณ สุณิศา ศรีสว่าง
17. คุณ ธัญสินี ปานุภาพ

เงื่อนไขการรับรางวัล :
• รางวัล iPhone XS 64GB (สีทอง)  30 รางวัล รางวัลละ 1 เครื่อง ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผลผู้โชคดี ผู้โชคดีต้องมารับรางวัล iPhone XS ด้วยตัวเองที่ อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ชั้น 19
• ผู้ได้รับรางวัลต้องนำประชาชนมายืนยันและเอกสารการโอนเงินมารับสิทธิ์
• ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมารับ iPhone XS ภายในวันที่ 15 มี.ค. 62 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
• ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงโชคโดยไม่จำกัดจำนวนแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล หากปรากฎชื่อซ้ำกันคณะกรรมการจะทำการจับฉลากผู้โชคดีรายอื่นทดแทน
• ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรฯ ที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่มียอดค้างชำระกับบริษัทฯ เกินกว่า 30 วัน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุในคูปองชิงโชค และบัตรเครดิตเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาให้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
• หากผู้โชคดีไม่ได้รับการติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อผ่ายการตลาด บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด โทร. 02-627-8000 ต่อ 27022 ภายใน 15 วัน หลังจากวันประกาศผลผู้โชคดี (วันที่ 22 ก.พ. 62) หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ภาพและเสียงของผู้ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ได้ในการประชาสัมพันธ์
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร