โปรโมชั่น ท่องเที่ยว :

โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

Travel

บัตรเครดิต กรุงศรี Travel
เงื่อนไข
*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
• สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 
• สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายเท่านั้น ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภทเท่านั้น 

การใช้จ่ายหมวดสายการบิน
• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายของหมวดสายการบิน(รวมทุกช่องทางการจองและเป็นการใช้จ่ายตรงกับสายการบินเท่านั้น) ครบทุก 5,000 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท) สำหรับยอดใช้จ่ายครบ 40,000-69,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายครบ 70,000-199,999 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 2,800 บาท สำหรับยอดใช้จ่าย ครบ200,000 บาทต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 16,000 บาท โดยจำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 16,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ภายในเดือนกันยายน  (คำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)

 การใช้จ่ายหมวดโรงแรม บริษัททัวร์ เว็บไซต์ท่องเที่ยวและรถเช่า
• ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการสามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่าย
ของหมวดโรงแรม บริษัททัวร์ เว็บไซต์ท่องเที่ยว และรถเช่า ครบ 10,000-19,999 บาท ภายในเดือนกันยายน  รับเครดิตเงินคืน 100 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมครบ 20,000 - 49,999 บาท
ภายในเดือนกันยายน  รับเครดิตเงินคืน 300 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมครบ 50,000-149,999 บาท ภายในเดือนกันยายน  รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมครบ
150,000 บาทขึ้นไป  ภายในเดือนกันยายน รับเครดิตเงินคืน 6,000 บาท โดยจำกัดการมอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท ต่อบัญชีบัตรหลัก ภายในเดือนกันยายน  (คำนวณยอดใช้จ่ายจาก
ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขรวม
• สิทธิพิเศษเฉพาะยอดใช้จ่ายภายในประเทศไทยและเป็นสกุลเงินบาทไทย 
• ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นภายในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง 
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยยอดใช้จ่ายจากบัตรเสริมจะถูกรวมเข้าในบัญชีบัตรหลัก และจะเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น 
• ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจากวันที่จบรายการ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่มีการทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไข  ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่รวมรายการใช้จ่ายที่ยกเลิกในภายหลัง โดยรายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกและมีประวัติการชำระดีหรือไม่ผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด (โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลล์สลิป และข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น)
• บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น 
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด 
• ยกเว้นการซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan 
• ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

** เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน
• การแลกรับเครดิตเงินคืน 10% จะต้องเป็นการแลกคะแนนสะสม 5,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 500 บาท สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี ที่มียอดใช้จ่ายสะสมครบ 5,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ  
• จำกัดสิทธิการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 50,000 คะแนน ต่อบัญชีบัตรหลักตลอดเดือนกันยายน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61  เท่านั้น  เฉพาะการแลกคะแนนตลอดรายการผ่านโทรศัพท์มือถือสำเร็จเท่านั้นโดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตครั้งละ 5,000 คะแนน ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี 
• บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนสำหรับการแลกคะแนนสะสมภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) 
• ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไข โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมตามที่กำหนดทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่บริษัทฯ คำนวณคะแนนสะสม มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีในการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืนสมาชิกจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ 
• การลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมถือเป็นการยืนยัน และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีบัตรเครดิต 
• ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน  90 วันหลังจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
โปรโมชั่นนี้คุณให้กี่ดาว
 
 
 


โปรโมชั่น บัตรเครดิต กรุงศรี สมัครบัตรเครดิต

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร