แบบฟอร์มบัตรเครดิต

แบบฟอร์มสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด
หมายเหตุ : ขั้นตอนการขอคืนภาษี ณ ที่จ่าย 
กรณีที่ลูกค้าธุรกิจที่ถือบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด/บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด ประเภทบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Corporate Liability) หรือ ผู้ถือบัตรและบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ร่วมกัน (Joint & Several Liability) (บัตรเครดิต กรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด สามารถอนุมัติได้เฉพาะประเภทบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Corporate Liability) เท่านั้น) มีรายการค่าใช้จ่ายในหมวดหมู่ของดอกเบี้ย หรือ ค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการบริการต่างๆ ลูกค้าองค์กร สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่ จ่ายจากบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด สามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. ลูกค้าดำเนินการจ่ายเงินเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
2. ลูกค้าที่ต้องการภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืน ต้องดำเนินการออกใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมแนบ สำเนาบัญชีเงินฝากบริษัทหน้าแรก ส่งเอกสารแบบลงทะเบียนจัดส่งมาที่ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
ฝ่ายบัตรกรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด (ชั้น 19) อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3. ทางบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด จะคืนเงินในรูปแบบเช็คสั่งจ่ายในนามบริษัท หรือ โอนเงินเข้าบัญชีในนามบริษัท ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯได้รับใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
แบบคำขอเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลองค์กรและผู้ประสานงานสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด
กรุณาส่งแบบฟอร์มด้านบนทางโทรสาร หมายเลข 0 2646 3556 หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ตู้ปณ. 83 ปณจ. รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330 วงเล็บมุมซองว่า "แบบคำร้องของบัตรเครดิต ...
แบบคำขอเพื่อเปลี่ยนรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด
แบบคำขอเพื่อทำการยกเลิกบัตร/แบบคำขอเพื่อเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตบัตรอื่นๆ สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด
แบบคำขอเพื่อทำการยกเลิกบัญชีบัตรและบัตรเครดิต กรุงศรี คอรปอเรท การด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด ทั้งหมด
แบบคำขอเพื่อทำบัตรทดแทนสำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด
แบบฟอร์มแลกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด
แบบฟอร์มแลกรับของกำนัล สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด
แบบฟอร์มแลกไมล์สะสม สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี คอร์ปอเรท การ์ด / บัตรเครดิตกรุงศรี โฮมโปร คอร์ปอเรท การ์ด
กรุณาส่งแบบฟอร์มด้านบนมาที่ โทรสาร หมายเลข 0 2646 3556
ไม่พบสิ่งที่ต้องการค้นหา?

สมัครรับข่าวสารและโปรโมชั่น พิเศษก่อนใคร