พูดคุยกับเราได้ที่

0 2646 3555

ANTI-CORRUPTION

23 พฤษภาคม 2562

ANTI CORRUPTION ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นครั้งที่ 2 (CAC – Recertification)


นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช (กลาง) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แสดงความยินดีกับนายโนริอากิ โกโตะ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ธนาคารและบริษัทในเครืออีก 16 บริษัท ได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รอบที่สอง (Collective Action Coalition Against Corruption (CAC - Recertification)) จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

กรุงศรียึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายใต้พันธสัญญาการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ กรุงศรีเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ไทยกลุ่มแรกที่ได้รับการรับรองดังกล่าว